feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
18 | 06 | 2024

Οικονομικές καταστάσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ.: 1556/2023. Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικής διαφοράς από ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος στην αλλοδαπή. 13 Ιουλίου 2023
ΣΛΟΤ.: 689/2023. Οικονομικές καταστάσεις από μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας. 17 Μαϊος 2023
ΣΛΟΤ.: 497/2023. Ερώτημα σχετικά με την κατάταξη των νεοϊδρυόμενων Ανωνύμων Εταιρειών. 30 Μαρτίου 2023
Προθεσμία Γ. Συνελεύσεων και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. 13 Σεπτεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1023/2021. Αποτίμηση ακινήτου σε εύλογη αξία 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1073/2021. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής πολύ μικρής οντότητας, που καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό, για την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της. 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 436/2021. Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. 20 Ιουνίου 2021
ΥΠΑΝΕΠ. 122577/2020. Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του N . 4635/2019 (Α΄ 167). 23 Νοεμβρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2389/2020. Προαιρετική μετάπτωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. 12 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2693/2021. Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών). 05 Μαρτίου 2021
ΣΛΟΤ. 740/2020. Διευκρινίσεις για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΟΕ που μετατρέπεται σε ΑΕ με βάση τον Ν. 4601/2019. 22 Ιουλίου 2020
Α. 1065/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α). 06 Απριλίου 2020
ΣΛΟΤ. 1223/2019. Παρουσίαση κατάπτωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. 06 Ιουλίου 2019
ΣΛΟΤ. 537/2019. Αλλαγή τρόπου τήρησης λογιστικών βιβλίων. 28 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 2316/2018. Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα. 27 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1522/2018. Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ. Ε.Π.Ε. με βάσει τον ν. 2166/1993. 17 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2081/2018. Ενοποίηση Επιμελητηρίων. 05 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 102102/2018. Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. 01 Οκτωβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1092/2018. Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί. 24 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 838/2018. Ημερολόγιο Ισολογισμού. 19 Ιουλίου 2018
ΣΛΟΤ. 403/2018. Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος. 10 Ιουνίου 2018
ΣΛΟΤ. 873/2018. Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή. 19 Μαϊος 2018
ΣΛΟΤ. 2308/2018. Αύξηση Κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας. 09 Μαρτίου 2018
ΣΛΟΤ. 2469/2018. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 32/2018. Ζημιά από Αξία Συμμετοχής. 27 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2055/2017. Ζημιές εις νέον. 23 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1718/2017. Ανάλυση ισολογισμού. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1140/2017. Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 4170/2013 (Α΄ 163) και τη 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1130/2017. Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠ 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1629/2017. Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή). 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1496/2017. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1685/2017. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1254/2017. Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1036/2017. Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών. 16 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 62784/2017. Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενική 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 903/2017. Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 850/2017. Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 511/2017. Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 431/2017. Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα. 15 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ. 357/2017. Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως. 30 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 258/2017. Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. 26 Μαϊος 2017
NOMOΣ 4449/2017. Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 29 Ιουλίου 2017
ΣΛΟΤ. 96/2017. Τέλος επιτηδεύματος 18 Μαϊος 2017
ΣΛΟΤ. 2869/2016. Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων 16 Μαϊος 2017
ΕΠΚΕΦ. 4887/2016. Απομείωση των Διαθέσιμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. 20 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 08 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1709/2016. Περί των καταστάσεων τέλους έτους. 05 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1684/2016. Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα. 13 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1658/2016. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού. 05 Οκτωβρίου 2016
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm