Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 25/06/2019
Αρ. πρωτ.: 1223


ΘΕΜΑ: Παρουσίαση κατάπτωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Απευθυνόμαστε στο Συμβούλιό σας ως αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και σας παραθέτομε προς γνωμοδότηση ερώτημα το οποίο αποτελεί σημαντικό δεδομένο για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την Τράπεζά μας σε απαιτήσεις μεγάλου ύψους κατά οφειλετών της.
Το ερώτημα αφορά στην ορθή συμπλήρωση του πεδίου Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρ. Στην Επομ. Χρήση, σύμφωνα με τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

Ειδικότερα:

• Η Εταιρία «ΑΛΦΑ» έχει συνολικό υπόλοιπο οφειλής προς την Τράπεζα 6.266.389€. Ο δανεισμός της Εταιρίας διασφαλίζεται από την ίδια και τις εταιρίες «ΒΗΤΑ», «ΓΑΜΑ», «ΔΕΛΤΑ», οι οποίες δεν ανήκουν σε έναν Όμιλο καθώς δεν καταρτίζουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, ο δανεισμός της Εταιρίας διασφαλίζεται από προσωπικές εγγυήσεις των ιδιοκτητών της εταιρίας. Όλες οι εταιρίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και με διάφορες δραστηριότητες.

• Η εταιρία «ΑΛΦΑ» διασφαλίζει επιπλέον τις οφειλές της εταιρίας «ΓΑΜΑ» οι οποίες ανέρχονται σε 288. 769 €. Οι εν λόγω υποχρεώσεις διασφαλίζονται επίσης από προσωπικές εγγυήσεις των ιδιοκτητών της εταιρίας.
• Η εταιρία «ΒΗΤΑ» έχει οφειλές προς την τράπεζά μας ύψους 882.355€.
• Η εταιρία «ΔΕΛΤΑ» δεν έχει οφειλές στην τράπεζά μας όμως ενέχεται στο δανεισμό της «ΑΛΦΑ».
• Όλες οι εταιρίες έχουν ακίνητη περιουσία η οποία διασφαλίζει τόσο την τράπεζα μας όσο και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
• Δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες πλειστηριασμών εις βάρος καμίας εταιρίας

Οι εταιρίες «ΒΗΤΑ», «ΓΑΜΑ» και «ΔΕΛΤΑ» οι οποίες ενέχονται στο δανεισμό της «ΑΛΦΑ» έχουν εγγράψει στον Ισολογισμό τους τις οφειλές τους (εξ εγγυήσεως) προς την Τράπεζα, λόγω διαταγής πληρωμής, οι οποίες απορρέουν από το δανεισμό της πιστούχου εταιρίας «ΑΛΦΑ» ως «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρ. Στην Επόμ. Χρήση».

Να τονιστεί ότι τα προηγούμενα έτη το συγκεκριμένο πεδίο ήταν μηδενικό.
Επιπλέον, οι εταιρίες «ΒΗΤΑ», «ΓΑΜΑ» και «ΔΕΛΤΑ» έχουν εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια (η κάθε μία ξεχωριστό) με σκοπό την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων, στα οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο οι δανειακές υποχρεώσεις, στις οποίες ενέχονται ως πιστούχοι όσο και οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας «ΑΛΦΑ» στην οποία ενέχονται εξ εγγυήσεως.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός όλα τα επιχειρηματικά σχέδια να κρίνονται μη βιώσιμα και αφετέρου να εμφανίζεται η τράπεζα μας ως μεγαλύτερος πιστωτής (ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι) και να μας ζητείται συναίνεση για την υπαγωγή των εταιριών στο Ν. 3588/2007 .
Είναι προφανές ότι πρόκειται για λογιστική αποτύπωση, ίσως εσφαλμένη, καθώς το χρέος της εταιρίας «ΑΛΦΑ» είναι 6.266.389€ ενώ αποτυπώνεται τρείς φορές εις ολόκληρον το ποσό , στα βιβλία των λοιπών ενεχομένων εταιριών.
Αξίζει να τονιστεί και να σημειωθεί ότι, ενώ η εταιρία «ΔΕΛΤΑ» δεν είναι πιστούχος της Τράπεζας μας, σύμφωνα με την συγκεκριμένη αποτύπωση, εμφανιζόμαστε ως ο μεγαλύτερος πιστωτής και μας ζητείται συναίνεση για την υπαγωγή των εταιριών στο Ν. 3588/2007 εις βάρος άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αφενός για την χρηματοοικονομική θέση όλων των εταιριών και αφετέρου για τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους προς την Τράπεζα μας, χρειαζόμαστε γνωμάτευση για την ορθή εφαρμογή των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα για την ορθή συμπλήρωση του πεδίου Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρ. Στην Επομ. Χρήση, με ότι αυτό συνεπάγεται. καθώς, όπως και παραπάνω αναφέραμε, θα παρθούν κρίσιμες αποφάσεις και για τα δύο μέρη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στον N. 4308/2014 δεν γίνεται αναφορά στις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

Στο πλαίσιο αναζήτησης ερμηνευτικής καθοδήγησης που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου , σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «συμβόλαιο χρηματοοικονομικής εγγύησης είναι ένα συμβόλαιο που προβλέπει συγκεκριμένες πληρωμές από πλευράς του εκδότη για την αποζημίωση του κατόχου λόγω ζημίας που υπέστη από την ανικανότητα συγκεκριμένου οφειλέτη να καταβάλλει πληρωμές σύμφωνα με τους αρχικούς ή τροποποιημένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου».
Για τον εκδότη το συμβόλαιο χρηματοοικονομικής εγγύησης καταχωρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν επέλθει το γεγονός της αθέτησης.

Για την αρχική καταχώριση καθώς και τη μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αυτών, δύναται να αναζητηθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον N. 4308/2014, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.
Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, το γεγονός της αθέτησης τεκμηριώνεται, επιπροσθέτως, με την έκδοση της σχετικής διαταγής πληρωμής.
Το Σ.Δ.Λ.Π. κλήθηκε στο παρελθόν να υιοθετήσει την εξαίρεση από τις απαιτήσεις αποτίμησης του ΔΛΠ 39 των εγγυήσεων που χορηγούνται μεταξύ μητρικής και των θυγατρικών της καθώς και μεταξύ οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο.

Υποστηρίχθηκε ότι η απαίτηση καταχώρισης αυτών των συμβάσεων χρηματοοικονομικής εγγύησης στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες σε σχέση με τα πιθανά οφέλη, δεδομένου ότι οι ενδοομιλικές αυτές συναλλαγές απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

Ωστόσο, για να αποφευχθεί η παράλειψη καταχώρισης σημαντικών υποχρεώσεων στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το Σ.Δ.Λ.Π. αποφάσισε να μην υιοθετήσει σχετική απαλλαγή. (ΔΛΠ 39.BC23C, ΔΠΧΑ 9.BCZ2.14).

Συνεπώς, οι εταιρείες που εγγυώνται το δανεισμό μιας άλλης υπό κοινό έλεγχο εταιρείας, θα πρέπει να καταχωρίζουν την εγγύηση ως υποχρέωση στις ατομικές χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι εγγυήτριες εταιρείες θα πρέπει, για την δέσμευση που έχει προκύψει από την αδυναμία των πιστούχων εταιρειών να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, να καταχωρίσουν στα βιβλία τους, υπό μορφή προβλέψεως το ποσό που κάθε μια εκτιμά ότι θα κληθεί να καταβάλει και όχι δανειακή υποχρέωση προς την τράπεζα για το σύνολο της υποχρέωσης.

Συνεπώς, η χρήση του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» για τις εγγυήτριες εταιρείες δεν είναι ενδεδειγμένη.
Όταν καθοριστεί ποια ή ποιες εκ των εγγυητριών εταιρειών δύνανται και θα αναλάβουν την αποπληρωμή του χρέους, τότε θα εγγράψουν σχετική υποχρέωση προς την Τράπεζα Χ από κατάπτωση εγγύησης το ποσό που κάθε μια θα αναλάβει να αποπληρώσει.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm