30 | 05 | 2020

Αθήνα 19/03/2019
Αρ. πρωτ.: 537


ΘΕΜΑ: Αλλαγή τρόπου τήρησης λογιστικών βιβλίων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Να με ενημερώσετε σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει Α.Ε., που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύει από Δ.Π.Χ.Α. σε Ε.Λ.Π. Οι λόγοι σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. εκλείπουν και για το λόγο αυτό η εταιρεία επιθυμεί να συντάξει αυτές σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι κατηγορίες των οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - Υποχρεωτική Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), τόσο για τις ατομικές, όσο και για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, απαριθμούνται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν 4308/2014 .
Ακολούθως, στην επόμενη παράγραφο 4, του ως άνω άρθρου, αναφέρεται, ότι «κάθε άλλη οντότητα που υπάγεται στις ρυθμίσεις των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), δύναται με απόφαση της διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Προαιρετική Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή τους»
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας, εάν και εφόσον η ΑΕ δεν έχει πλέον την υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 , δύναται να συντάσσει, εφεξής, τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, ακολουθώντας το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).
Για την μετάβαση από τα ΔΠΧΑ στα ΕΛΠ, αρκεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ενδέχεται να ληφθεί και σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής του κλεισίματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα θέματα της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, ρυθμίζονται από το άρθρο 37 του Ν 4308/2014 "Πρώτη εφαρμογή»
(σχετική η Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ με ΑΠ 2171/3-4-2018).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm