Open menu
28 | 10 | 2021

Γνωμάτευση 23/335/2004

Αθήνα 21/06/2004

 

Θέμα:  Νομιμότητα Συνταχθέντος Ισολογισμού 31.12.2002 Ανωνύμου Εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σχετικά Έγγραφο της Νομαρχίας Αθήνας ΑΠ. 1298/21.4.2004 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ


Στο παραπάνω έγγραφο της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ αναφέρονται τα εξής : 
ΘΕΜΑ: Ισολογισμός χρήσης 31.12.2002 

Μετά από τον έλεγχο του υποβληθέντος στην υπηρεσία μας Αναμορφωμένου Ισολογισμού της 31-12-2002 της εταιρίας : «Αφοι Βασιλόπουλοι Α.Ε.», παρατηρήσαμε ότι, στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή που συνοδεύει τον ως άνω Ισολογισμό υπάρχει η παρατήρηση ότι: «Το ποσό των εκ ΕΥΡΩ 43.276,25 που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία», υπολείπεται κατά ΕΥΡΩ 200.154,88 του ποσού της προβλέψεως που θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί. 
Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 45% του Μ.Κ. με τις με Α.Π. :14378/12-2-03 και 14673/22-12-03 αναφορές τους ζητούν την αναμόρφωση του ως άνω Ισολογισμού, καθόσον θεωρούν μη σύννομη τη μεταφορά από το λογαριασμό αυτό ΕΥΡΩ 112.263 στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» για συμψηφισμό των φορολογικών διαφορών προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα και με την σχετική παρατήρηση του Ορκωτού Ελεγκτή. 
Με το έγγραφό μας 14673/14-1-2004 γνωστοποιήσαμε στην εταιρεία ότι η αναμόρφωση του Ισολογισμού η οποία πραγματοποιήθηκε με συμψηφισμό του κονδυλίου 112.263 ΕΥΡΩ, των λογιστικών διαφορών (διαφορές φορολογικού ελέγχου), με αναλόγου ύψους ποσό από τον λογαριασμό των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, δεν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 και ότι κατά την άποψή μας τα κέρδη χρήσεως 2002 ΕΥΡΩ 113.439,97 έπρεπε να είχαν διατεθεί για την κάλυψη των διαφορών φορολογικών ελέγχων προηγουμένων χρήσεων που ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 112.263 και καλούσαμε την εταιρεία να προβεί άμεσα στην σχετική αναμόρφωση. 
Τέλος, η εταιρεία με το έγγραφό της με Αριθμ. Πρωτ. 1298/16-2-2004 εκφράζει την διαφωνία της με τις θέσεις της υπηρεσίας μας, επικαλούμενη το άρθρο 42 της Τέταρτης Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 25-7-1978, που ορίζεται ότι «Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που είναι απαραίτητα», επισυνάπτοντας και το από 12-2-2004 διευκρινιστικό έγγραφο του ορκωτού Ελεγκτή με θέμα «Προβλέψεις Αποζημιώσεις Προσωπικού».
Ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η εταιρεία νόμιμα συνέταξε τον προαναφερθέντα Ισολογισμό χρήσης 31-12-2002 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό του λογαριασμού «Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» και την μεταφορά μέρους του ποσού αυτού προς συμψηφισμό του λογ/σμού «Διαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων», αφού ληφθούν υπόψη το από 3-11-2003 πιστωτικό και το από 12-2-2004 συμπληρωματικό διευκρινιστικό έγγραφο του ίδιου Ορκωτού Ελεγκτή. 


Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:


α) Οι προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού της επιχείρησης, λόγω εξόδου από την υπηρεσία , αποτελεί οργανική δαπάνη εκμεταλλεύσεως η οποία πραγματοποιείται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια απασχόλησης του εργαζομένου στην επιχείρηση προσαυξάνοντας το κόστος που αντιπροσωπεύουν οι τρέχουσες αποδοχές του, ανεξάρτητα από τον χρόνο που η δαπάνη αυτή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στον δικαιούχο. 
β) Ο σχηματισμός των προβλέψεων αυτών είναι υποχρεωτικός ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα σύμφωνα και με την παραγρ. 2.2.405 εδάφιο 5 περίπτωση α του Ε.Γ.Λ.Σ. του Π.Δ. 1123/1980, τ
ο άρθρο 42ε παρ. 14 του ΚΝ 2190/1920, το ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 / και την Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 20/935/1987.
γ) Δυνατότητα καταχωρήσεως της δαπάνης «προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» στο λογαριασμό 16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς Απόσβεσης» δόθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή της σχετικής διάταξης του
άρθρου 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 το 1986/1987 και αφορούσε τις συσσωρευμένες προβλέψεις των προ του 1987 χρήσεων. Το ποσό των συσσωρευμένων αυτών προβλέψεων δόθηκε η δυνατότητα να το αποσβέσουν οι επιχειρήσεις ισόποσα κατά τη διάρκεια πέντε διαχειριστικών χρήσεων. 
δ) Από τα αναφερόμενα προηγούμενα, στις παραγρ. α-γ, προκύπτει ότι η εταιρία

 1. εσφαλμένα ενήργησε μειώνοντας το ποσό των προβλέψεων ή μη δημιουργώντας προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά ποσό 200.154,86 € σύμφωνα με την έγγραφη πιστοποίηση, της 12.2.2004 του ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ κ. ΣΠΥΡΟΥ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 2. Εσφαλμένα επίσης μετέφερε στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ από το Λογαριασμό ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ το ποσό των 112.263,00 € με σκοπό να συμψηφίσει ισόποσο κονδύλι «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» και να αλλοιώσει το καθαρό Αποτέλεσμα της χρήσεως από ζημία 198.977,91 € σε κέρδος 113.439,97 .
  Τα ποσά αυτά προκύπτουν ως εξής: 
  Κέρδη ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/-31/12/2002 - 113.439,97
  Αφαιρούνται: Διαφορά επί έλαττον προβλέψεων  αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   200.154,86
  Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων - 112.263 (312.417,86)
  Τελική ζημία της 31.12.2003 - (198.977,89)

 3. Έτσι τόσο η κατάσταση Ισολογισμού της 31.12. 2002 όσο και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1- 31/12/2002 είναι ανακριβείς, αντίθετες με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διατάξεις και τις αρχές της Λογιστικής επιστήμης.

ε) Με βάση τα προηγούμενα πρέπει η εταιρία να αναμορφώσει τόσο τον Ισολογισμό της όσο και την κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1-31/12/2002 καθώς και τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσεως 2002, με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω και τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm