Ν. 2190/1920  " Περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Προηγούμενη σελίδα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

Απογραφή, τήρηση βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα

Εταιρική χρήση

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμός. Περιεχόμενο - Τυπικό συντάξεως

Ισολογισμός. Σκέλη ενεργητικού-παθητικού

Λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως"

Λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" - Ισολογισμός

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Ισολογισμός. Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών

Αποθεματικά

Διανομή κερδών

Διανομή κερδών - Έννοια - Σειρά διανομής

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

Επιστροφή μη σύννομα διανεμηθέντων κερδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ον

Κρατική Εποπτεία

Κρατική Εποπτεία

Εποπτεία ιδρύσεως, κεφαλαίου, καταστατικού

Εποπτεία λειτουργίας και συνελεύσεων

Εποπτεία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Διάλυση και εκκαθάριση

Περιπτώσεις λύσεως Α.Ε.

Ανάκληση συστατικής ΥΑ

Ανάκληση άδειας συστάσεως επί μη υποβολής ισολογισμού

Εκκαθάριση - Απογραφή - Δημοσιότητα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί  Διατάξεις

Ποινικά. Εκπρ/ση ΑΕ χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υφισταμένης

Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχή

Ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό

Παράλειψη σύνταξης ισολογισμού, κ.λ.π.

Έκδοση και Άρθρον 58χρήση πλαστών πιστοποιητικών

Παράβαση άρθρ.11, 23α, 39 παρ.4, 53α κλπ.

Λήψη ή παροχή ειδικών ωφελειών ή υποσχέσεων αυτών Συμμετοχή σε ψηφοφορία Γ.Σ. μη κυρίου μετοχών κλπ.

Παράλειψη υποβολής εγγράφων κλπ.

Παρακώλυση ενάσκησης εποπτείας επί της εταιρείας

Παράβαση των διατάξεων περί δημοσιεύσεως κλπ.

Παραβάτες υποκείμενοι στις ποιν. κυρώσεις του άρθρ.458 ΠΚ

Μη τήρηση εχεμύθειας-Ενέργεια κερδοσκοπικών πράξεων

Πώληση κλπ. αξιών χωρίς συναίνεση του κυρίου

Θεώρηση ισολογισμού ως νομίμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες

Υποβολή εγγράφων από αλλοδαπή ΑΕ με υποκ/μα στην Ελλάδα

Επιστολές από αλλοδαπή ΑΕ στην Ελλάδα

Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως.

Υποκ/τα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλο Κράτος

Υποκ/τα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε Τρίτη χώρα

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

 

Άρθρον 41.

 

  1. Κατά την έναρξιν της λειτουργίας αυτής, η εταιρεία οφείλει να ενεργήση την κατά το άρθρον 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφήν.

 

  2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχει και εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως, ως καθορίζεται αύτη εν τω καταστατικώ.

 

" 3. Πάντα τα υπό του Εμπορικού νόμου προβλεπόμενα βιβλία των ανωνύμων εταιρειών ημεδαπών και αλλοδαπών δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 2 παρ. 1 περίπτ. η) του Α.Ν. 89/1967  (Α 132):  " Αι περί τηρήσεως βιβλίων εις Ελληνική γλώσσα διατάξεις του άρθρου  53α  του  Ν.  2190,  "περί  Ανωνύμων  Εταιρειών"  δεν έχουσιν εφαρμογή εις την περίπτωσιν του Α.Ν.89/1967 (Α 132)".

 * Η παρ.3, στην οποία μεταφέρθηκε και εντάχθηκε το κείμενο του άρθρου 53α,   προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 2 του ΠΔ 367/1994 ΦΕΚ Α 200,   (Προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και  78/669/ΕΟΚ).

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 42

 

  1. Η εταιρική χρήσις δεν δύναται να περιλαμβάνη πλείονας των δώδεκα μήνας.

 

  2. Εξαιρετικώς δύναται η πρώτη εταιρική χρήσις να ορισθή δια διάστημα μη υπερβαίνον  τους είκοσι τέσσαρας μήνας.

 

 

"Άρθρο 42α.

Γενικές διατάξεις  για  τους ετήσιους λογαριασμούς  (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

 

   1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

   (α) τον ισολογισμό,

   (β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

   (γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

   (δ) το προσάρτημα.

   Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως  ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

 (Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 134, καταρτίζουν, επιπροσθέτως, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κατάσταση ταμιακών ροών.
Τις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζουν και όσες ανώνυμες εταιρείες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται το περιεχόμενο της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταμιακών ροών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.- Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 1 του ν.3487/06.)

   2.   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και  των  άρθρων  428,  42γ, 42δ,  42ε  43 και 43α και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της  χρηματοοικονομικής  θέσης  και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

 

   3.   Σε  περίπτωση  που  η  εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 428, 42γ, 42δ, 42ε και 43α, δεν  επαρκεί  για  την παρουσίαση  της  πραγματικής  εικόνας  που  απαιτείται  σύμφωνα  με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες  οι  αναγκαίες συμπληρωματικές  πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας  από  τις  παραπάνω  διατάξεις έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις  αρχές  της  προηγούμενης  παραγράφου  2 επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από  την  πιο  πάνω  παράγραφο  2.  Κάθε  τέτοια παρέκκλιση  αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση της και με  πληροφορίες  για  τις  επιδράσεις  της  πανω  στην  περιουσιακή διάρθρωση,  τη  χρηματοοικονομική  θέση  και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας.

 

   4.  Όσοι από τους τίτλους  των  λογαριασμών  των  υποδειγμάτων,  στα  οποία   παραπέμπουν  τα  άρθρα  42γ  και  42δ,  δεν  προσιδιάζουν  στην ειδικότερη φύση των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και  των ανωνύμων  εταιρειών  διαχείρισης  αμοιβαίων  κεφαλαίων του Ν.Δ. 608/1970 "Περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων  κεφαλαίων"  (ΦΕΚ Α'  170/1970) μπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε οι ισολογισμοί και οι  λογαριασμοί αποτελεσμάτων που συντάσσονται από τις  εταιρείες  αυτές  να πληρούν  τις αρχές της παραπάνω παρ.  2.  Η τροποποίηση αυτή γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην  Εφημερίδα  της Κυβέρνησης.

 

  "5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

 

  Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση". 

 

* Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6 άρθρ.13 Ν.2339/1995 (Α 204)

                                

   6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν  υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:

   α.  "σύνολο ισολογισμού 500.000.000 δραχμές", όπως αυτό προκύπτει από την  άθροιση  των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ,

* Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 2 Π.Δ.325/1994 (Α 174).Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ. 325/1994  αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις, που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά.(ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ)          

   β.  "καθαρός κύκλος εργασιών 1.000.000.000 δραχμές",

 *Η εντός φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 2 του  Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ. 325/1994  αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις, που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά.(ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ)          

* ΠΡΟΣΟΧΗ:Με την παρ.4 άρθρ.16 Ν.2919/2001,ΦΕΚ Α 128/25.6.2001 η οποία ισχύει για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2002 ορίζεται ότι:

   "Τα αριθμητικά όρια της περίπτωσης α' "σύνολο ισολογισμού" και της περίπτωσης β' "καθαρός κύκλος εργασιών" της παρ.6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 ορίζονται σε 1.500.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ  αντίστοιχα".

 

   γ.  μέσος  όρος  προσωπικού  που  απασχολήθηκε  κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα,   μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό,  που  να  εμφανίζει  μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι, στο υπόδειγμα που παραπέμπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται  με γράμματα και λατινικούς αριθμούς, με τον όρο ότι οι απαιτήσεις και  υποχρεώσεις  θα  διαχωρίζονται  σε  μακροπρόθεσμες  και βραχυπρόθεσμες, με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε.

 (Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών- Το εδαφ. Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 9 του ν.3487/06.)

   7.  Η ευχέρεια της προηγουμένης παρ.  6 παρέχεται και στις εταιρίες, που παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο  από  τα  τρία  κριτήρια  της ίδιας παραγράφου, σε δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις.

 

   8. Η ευχέρεια της παραπάνω παρ. 6 παύει να παρέχεται  στις  εταιρίες των  προηγούμενων  παρ.  6 και 7, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις".

*Το άρθρο 42α, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 70β αυτού, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)

 

Αρχή σελίδας

 

 Άρθρο 42β

Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

 

   1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα  η  ακολουθούμενη  στα  πλαίσια  αυτού  του  Νόμου  μορφή εμφάνισης   των   οικονομικών   αυτών   καταστάσεων,   απαγορεύεται  να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την  αρχή  αυτή επιτρέπεται   μόνο  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  με  τον  όρο  ότι  η παρέκκλιση αυτή θα  αναφέρεται  στο  προσάρτημα  και  θα  αιτιολογείται επαρκώς.

   2.   Οι  λογαριασμοί  που  προβλέπονται  στα  υποδείγματα  στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, καταχωρούνται  στον  ισολογισμό,  στο λογαριασμό   "αποτελέσματα   χρήσεως"   και   στον   "πίνακα  διαθέσεως αποτελεσμάτων", ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν  υπάρχει  ποσό,  ούτε  της κλειόμενης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται.

   Επιτρέπεται  η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ, με τον όρο ότι δε θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η προσθήκη  και  άλλων λογαριασμών,  εφόσον  το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων.

   Όταν  ένα   στοιχείο   ενεργητικού   ή   παθητικού   σχετίζεται   με περισσότερους  από  έναν  υποχρεωτικούς  λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά  η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα, εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

   3.   Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", στα οποία παραπέμπουν τα  άρθρα  42γ  και  42δ,  πρέπει  να  προσαρμόζονται ανάλογα,  όταν  η  ειδική  φύση  της  επιχείρησης  το  απαιτεί, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών  να  υποδηλώνουν  με  σαφήνεια  τα  απεικονιζόμενα  στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό, απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που  γίνεται  σύμφωνα  με  τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

  4.    Οι  λογαριασμοί  των  υποδειγμάτων  του  ισολογισμού  και  των αποτελεσμάτων χρήσης, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ  και  42δ,  οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

   α.  τα  ποσά  τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α, και

   β.  η  συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

 

   5.  Τα  ποσά  των  λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού,  καθώς  και  του   λογαριασμού   "αποτελέσματα   χρήσεως", απεικονίζονται  σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της  προηγούμενης χρήσης.  Σε  περίπτωση  όμως  που  στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα  της  κλειόμενης  χρήσης, γίνεται  κατάλληλη  αναμόρφωσή τους.  Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

 

   6.   Εταιρεία  που  έχει  υποκαταστήματα  ενσωματώνει   στον   ετήσιο ισολογισμό  και στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και τα  παθητικά  στοιχεία,  καθώς  και  τα  έσοδα   και   τα   έξοδα   των υποκαταστημάτων  της,  και  συγχωνεύει  τα  σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς   του   ισολογισμού   και   των   αποτελεσμάτων    χρήσης, συμψηφίζοντας  κάθε  αμοιβαία  χρεωαπαίτηση,  τόσο  των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

 

   7.  Απαγορεύεται  οποιοσδήποτε  συμψηφισμός  μεταξύ  κονδυλίων   των λογαριασμών  ενεργητικού  και  παθητικού  ή  των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς".

*Το άρθρο 42β με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 70β αυτού, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)

 8. Κατά την αναγραφή των αριθμητικών στοιχείων στους λογαριασμούς Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως, λαμβάνονται υπόψη η ουσία της απεικονιζόμενης συναλλαγής και ο σχετικός διακανονισμός- Η παρ. 8 Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 2 του ν.3487/06.

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 42γ

Δομή του Ισολογισμού.

 

   Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δυο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με  το  υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "Περί ορισμού του περιεχομένου  και  του  χρόνου  ενάρξεως  της  προαιρετικής εφαρμογής   του  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου"  (ΦΕΚ  Α'  75/1980),  σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους  4.1.101  και  4.1.102  του άρθρου  1  του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού".

*Το άρθρο 42γ, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 70β αυτού, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)

 

 

Αρχή σελίδας

 

 

Άρθρο 42δ

Δομή του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων".

 

   1.  Ο  λογαριασμός  "αποτελέσματα  χρήσεως"  καταρτίζεται  σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται  στην  παράγραφο  4.1.201  του άρθρου  1  του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού".

 

   2. Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" καταρτίζεται  σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με  όσα  ορίζονται  στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με  το  περιεχόμενο  κάθε  επιμέρους  κατηγορίας  του  πίνακα αυτού".

*Το άρθρο 42δ με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 70β αυτού, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 42ε

Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

 

   "1. Έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) είναι οι υποκείμενες σε τμηματική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται για την  ίδρυση και  οργάνωση της εταιρείας την απόκτηση των διαρκών μέσων εκμετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της.

 

   2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνεται το σύνολο των  αγαθών,  αξιών και  δικαιωμάτων που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια και με την ίδια περίπου μορφή στην εταιρεία, με στόχο να χρησιμοποιούνται  για  την επίτευξη  των  σκοπών  της επίσης, περιλαμβάνονται οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, με την έννοια των παρ. 5  και  6  αυτού  του άρθρου.

 

   3.  Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα  ασώματα οικονομικά   αγαθά,  που  αποκτούνται  από  την  εταιρεία  με  σκοπό  να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε  μεγαλύτερο από   ένα   έτος.   Στους  λογαριασμούς  της  κατηγορίας  των  ασωμάτων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται  τα  ποσά  που  καταβάλλονται  για  την απόκτηση  τέτοιων  αγαθών,  καθώς  και  τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία για τη δημιουργία των αγαθών αυτών.

 

   4.  Ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την εταιρία για να τα χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση  του  σκοπού  της, κατά  τη  διάρκεια  της  ωφέλιμης  ζωής  τους, η οποία οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη από ένα έτος.

 

   5. Ως συμμετοχές που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της κατηγορίας "συμμετοχές  κα  άλλες  μακροπρόθεσμες  χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις" ορίζονται  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  στο  κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε  νομικής  μορφής,   τα   οποία   αντιπροσωπεύουν   ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών που αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής τους.

   Οι  συμμετοχές  και  οι  απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις καθώς και οι μετοχές της εταιρίας που κατέχονται  από  την ίδια  (ίδιες  μετοχές)  σύμφωνα  με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά καταχωρούνται μόνο στους λογαριασμούς  που  έχουν  προβλεφτεί  για  τις περιπτώσεις αυτές στο υπόδειγμα ισολογισμού του άρθρου 42γ.

   Για την εφαρμογή αυτού του Νόμου συνδεμένες επιχειρήσεις είναι:

   α.  Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης  προς  θυγατρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική):

   α.α.  ή  έχει  την  πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω  και  αν  η  πλειοψηφία  αυτή σχηματίζεται  ύστερα  από  συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης.

   β.β. ή ελέγχει  την  πλεοψηφία  των  δικαιωμάτων  ψήφου  μιας  άλλης (θυγατρικής)  επιχείρησης  ύστερα  από  συμφωνία  με  άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής,

   γ.γ.  ή  συμμετέχει  στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε  μέσω  τρίτων  να  διορίζει  ή  να  παύει  την πλειοψηφία  των  μελών  των  οργάνων  διοίκησης  της  επιχείρησης αυτής (θυγατρικής).

   δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), - ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης.

Δεσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει  άμεσα  ή έμμεσα,  δηλαδή μέσω τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης αυτης, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή  των  δικαιωμάτων  ψήφου  της θυγατρικής  και, ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας.

   Για  την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συμμετοχής ή στα δικαιώματα ψήφου, καθώς και στα δικαιώματα διορισμού ή  ανάκλησης που  έχει  η  μητρική  επιχείρηση,  πρέπει  να  προστίθενται τα ποσοστά συμμετοχής και τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που είναι θυγατρική της ή θυγατρική θυγατρικής της.

   "Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων αα, ββ, γγ και  δδ,  από  τα  αναφερόμενα  ποσοστά  συμμετοχής  ή  δικαιώματα  ψήφου  πρέπει  να  αφαιρούνται εκείνα που απορρέουν από: (1) τις μετοχές ή τα μερίδια που  κατέχονται  για  λογαριασμό  άλλου  προσώπου  εκτός  της  μητρικής   ή  θυγατρικής  επιχείρησης, ή (2) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται  για εγγύηση, εφόσον  τα  δικαιώματα  αυτά  ασκούνται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  έχουν  δοθεί,  ή που κατέχονται για ασφάλεια δανείων που  χορηγήθηκαν στα πλαίσια συνήθους επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στον  τομέα  της χορήγησης δανείων, υπό τον όρο ότι αυτά τα δικαιώματα ψήφου  ασκούνται προς όφελος του παρέχοντος την εγγύηση".

    "Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα  και  ββ,  από  το σύνολο του κεφαλαίου η των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της θυγατρικής επιχείρησης πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα δικαιώματα   ψήφου  που  απορρέουν  από  τις  μετοχές  ή  μερίδια  που κατέχονται, είτε από την ίδια  επιχείρηση,  είτε  από  θυγατρικές  της επιχείρησεις,  είτε  από  πρόσωπο  που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών"

*Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

 

   β. Οι συνδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης  περίπτωσης  α,  και κάθε  μία  από  τις  θυγατρικές  ή  τις  θυγατρικές  των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών επιχειρήσεων.

   γ.  Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών  αυτών  δεν  υπάρχει  απευθείας  δεσμός συμμετοχής.

 "δ. Οι συνδεμένες επιχειρήσεις των προηγουμένων περιπτώσεων α, β  και γ  και  κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96".

 *Η περ. δ) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι:

"Απαγορεύεται η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α. κινητών αξιών της Διαχειρίστριας ή του θεματοφύλακα ή εκδοτών συνδεδεμένων προς τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920. Η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α, κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται μόνον εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α. και εντός των τυχόν ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό."

 

   6.  Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  είναι  οι  απαιτήσεις  των  οποίων  η προθεσμία  εξόφλησης  λήγει μετα το τέλος της επόμενης χρήσης.  Όλες οι άλλες απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και καταχωρούνται στους  οικείους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

   Τα  ανωτέρω  ισχύουν αναλόγως και για τη διάκριση των υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες για το σκοπό της  χωριστής  εμφάνισης τους στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων του παθητικού.

 

   7.   Οι  αποσβέσεις  των  στοιχείων  του  πάγιου ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης καταχωρούνται στο  ενεργητικό  αφαιρετικά  από  την αξία  κτήσης  ή  ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του ισολογισμού ώστε για κάθε λογαριασμό να εμφανίζεται η αξία κτήσης  ή  ιδιοκατασκευής  οι σωρευμένες  μέχρι  τη λήξη της χρήσης αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου.

 

   8.  Οι μεταβολές που έγιναν  μέσα  στη  χρήση  στα  στοιχεία  πάγιου ενεργητικού  και  στις  αποσβέσεις  τους  αναφέρονται  στο  προσάρτημα.

Ειδικότερα γα τον καθένα από τους  λογαριασμούς  παγίων  στοιχείων  που εμφανίζονται  στο  ενεργητικό  αναφέρονται  χωριστά  η αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής. Οι προσθήκες και βελτιώσεις οι μειώσεις  και  οι μεταφορές που έγιναν μέσα στη χρήση, καθώς και οι αποσβέσεις της χρήσης οι  τυχόν διορθώσεις που έγιναν μέσα στη χρήση πάνω στις αποσβέσεις των προηγούμενων χρήσεων  οι  συνολικές  αποσβέσεις  μέχρι  την  ημερομηνία κλεισίματος  του  ισολογισμού  και αναπόσβεστη αξία κατά την ημερομηνία αυτή.

   Σε περίπτωση που κατά την πρώτη  εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής  της παραγράφου  ανακύψουν  δυσκολίες  στη  συγκέντρωση  των  δεδομένων  της παραπάνω ανάλυσης, είναι δυνατό να ληφθεί σαν  αξία  κτήσης  ή  κόστους ιδιοκατασκευής  η  αναπόσβεστη αξία των στοιχείων αυτών κατά την έναρξη της χρήσης, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται  σχετική  διευκρίνιση  στο προσάρτημα.

   Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και  για  τα έξοδα εγκατάστασης.

 

   9.  Εμπράγματα δικαιώματα της  εταιρείας  σε  ακίνητα  απεικονίζονται στην κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων.

   Εμπράγματες  ασφάλειες  που χορηγήθηκαν από την εταιρεία σε ενσώματες ακινητοποιήσεις της, αναφέρονται στον ισολογισμό ή  στο  προσάρτημα  με ιδιαίτερη   μνεία   των  εμπραγμάτων  ασφαλειών  που  χορηγήθηκαν  υπέρ συνδεμένων επιχειρήσεων Όμοια παρουσίαση γίνεται επίσης  και  για  κάθε μορφή εγγύησης που χορηγήθηκε από την εταιρεία.

 

   10.  Μετοχές  επικαρπίας  ή  ιδρυτικοί  τίτλοι,  που  εκδόθηκαν  από ανώνυμη εταιρεία, αναφέρονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα.

 

   11.  Στους  "λογαριασμούς  τάξεως"  απεικονίζονται ιδίως τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και  οι  κάθε  μορφής εγγυήσεις,  καθώς  και  οι  εμπράγματες  ασφάλειες.  Σχετικές αναλύσεις παρέχονται στο προσάρτημα.

   Τα  ποσά  των  "λογαριασμών τάξεως" αποτελούν ιδιαίτερο άθροισμα, το οποίο δεν προστίθεται  στα  συνολικά  αθροίσματα  των  λογαριασμών  του ενεργητικού και του παθητικού.

 

   12.   Έξοδα  που  πληρώθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση, αλλά αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις, καθώς και  έσοδα  που  αφορούν  την κλειόμενη  χρήση  αλλά  δεν  εισπράχτηκαν ή δε χρεώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσα σ'  αυτή,  εμφανίζονται  χωριστά  στους  μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού.

   Έσοδα που εισπράχτηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση, αλλά  αφορούν  την επόμενη  ή  τις επόμενες χρήσεις, καθώς και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόμενη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή  δεν  πιστώθηκαν σε  προσωπικούς  λογαριασμούς  μέσα σ' αυτη, εμφανίζονται χωριστά στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού.

   Όταν  το σύνολο των εσόδων που αφορούν την κλειόμενη χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δε χρεώθηκαν μέσα σ' αυτή, ή το σύνολο  των  εξόδων  που πραγματοποιήθηκαν  και αφορούν την κλειομένη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν μέσα σ' αυτή, είναι σημαντικό, γίνεται σχετική  ανάλυση στο προσάρτημα.

 

   13.  Σε περίπτωση που στο τέλος της χρήσης κατέχονται ίδιες  μετοχές σύμφωνα   με   τις   διατάξεις  που  ισχύουν  κάθε  φορά,  σχηματίζεται αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης των μετόχων  αυτών.  Το  σχετικό ποσό καταχωρείται σε λογαριασμό του παθητικού με τίτλο "αποθεματικό για ίδιες  μετοχές".  Το  αποθεματικό  αυτό  σχηματίζεται  από τα κέρδη της χρήσης, από τα οποία επιτρέπεται να  αφαιρεθούν  προηγουμένως  μόνο  τα ποσά που είναι αναγκαία για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και για τη διανομή πρώτου μερίσματος.

   Αν  δεν  υπάρχουν  κέρδη  για σχηματισμό του παραπάνω αποθεματικού ο λογαριασμός του ενεργητικού "ίδιες μετοχές"  εμφανίζεται  στο  παθητικό αφαιρετικά από το άθροισμα των ίδιων κεφαλαίων.

 

   14.  Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να  καλύψουν ζημίες,  δαπάνες  ή  υποχρεώσεις  της  κλειομένης  και των προηγούμενων χρήσεων που διαφαίνονται  σαν  πιθανές  κατά  την  ημέρα  σύνταξης  του ισολογισμού  αλλά  δεν  είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος τους ή ο χρόνος στον οποίο θα προκύψουν.  Οι προβλέψεις αυτές σχηματίζονται κάθε  χρόνο σε  ύψος  που  καλύπτει τα αναγκαία όρια.  Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  λόγω  εξόδου  από  την  υπηρεσία,  που  υπολογίζονται   και σχηματίζονται   στο   τέλος  κάθε  χρήσης  καλύπτουν,  τουλάχιστον  τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

   Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτού του  Νόμου  παρέχεται  η δυνατότητα  στις  εταιρίες  να καταχωρήσουν στο λογαριασμό "λοιπά έξοδα πολυετούς  αποσβέσεως"  τις  σωρευμένες  προβλέψεις  για   αποζημιώσεις προσωπικού   λόγω   εξόδου  από  την  υπηρεσία  που  αντιστοιχούν  στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις.

   Οι  προβλέψεις αυτές αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα, μέσα σε μία πενταετία.- Το εδαφ. Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 4 του ν.3487/06.

   Αν  το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό "λοιπές προβλέψεις" είναι σημαντικό παρέχεται  ανάλυσή  του  στο  προσάρτημα  οι  προβλέψεις  που αφορούν    υποτιμήσεις    περιουσιακών    στοιχείων   του   ενεργητικού σχηματίζονται σε ύψος που καλύπτει τις υποτιμήσεις των στοιχείων  αυτών κατά  την  ημερομηνία  κλεισίματος του ισολογισμού και εμφανίζονται στο ενεργητικό  του  ισολογισμού  αφαιρετικά  από  τα  στοιχεία  στα  οποία αναφέρονται.

 Οι προβλέψεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού

   15.   α.   Το καθαρό ύψος του "κύκλου εργασιών" περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την  παροχή υπηρεσιών,  μέσα  στα  πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις  πωλήσεων  και  οι  υπέρ  του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι.

   β.  Στους λογαριασμούς "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" καταχωρούνται τα έσοδα ή έξοδα που δεν προέρχονται  από τη  συνήθη  δραστηριότητα  της  εταιρείας.  Αν  τα ποσά των εσόδων ή των εξόδων αυτών είναι σημαντικά παρέχεται  ανάλυσή  τους  στο  προσάρτημα, μαζί  με διευκρινίσεις, αναφορικά με τη φύση τους και την επίδρασή τους στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της εταιρίας  για  την  κλειόμενη χρήση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τυχόν έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν στην κλειόμενη χρήση αλλά αφορούν προηγούμενες χρήσεις".

*Το άρθρο 42ε προστέθηκε με το άρθρο 33 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

 Άρθρο 43.

Κανόνες αποτίμησης.

 

   1.  Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από  περιουσιακά  στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του άρθρου. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των πιο κάτω γενικών αρχών:

   α. Θεωρείται ως δεδομένη η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

   β. Οι μέθοδοι αποτίμησης εφαρμόζονται πάγια,  χωρίς  μεταβολές  από χρήση σε χρήση.

   γ. Η αρχή της συντηρητικότητας εφαρμόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα:

  -σε  κάθε   χρήση   περιλαμβάνονται   μόνο   τα   κέρδη   που   έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σ' αυτή.

  -λαμβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εμφανείς κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας κατάρτισης αυτού.

  -λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις  ανεξάρτητα  από το αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζημία

(Επίσης, λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις και πιθανές ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή ζημίες καθίστανται εμφανείς μόνον κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας κατάρτισης αυτού.- Το εδαφ. Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 6 του ν.3487/06.)

   δ.  Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση  λογίζονται  σ'  αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωμής τους.

   ε.  Τα περιουσιακά στοιχεία των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού  αποτιμούνται  χωριστά  και  όπως  ορίζεται  στις   επόμενες παραγράφους.

   στ.  Τα ποσά ανοίγματος των λογαριασμών της χρήσης συμφωνούν απόλυτα με τον ισολογισμό κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης.

 

   2.  Παρέκκλιση  από  τις  αρχές  της   προηγούμενης   παραγράφου   1 επιτρέπεται  μόνο  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα κατάλληλα αιτιολογημένη, όπου παρατίθενται οι επιδράσεις της στην περιουσιακή διάρθρωση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

 

   3.  α.  Τα  ποσά  των  εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των κατηγοριών "έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως" και "τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου", καθώς και τα  ποσά  των  λογαριασμών  "έξοδα , αυξήσεως  κεφαλαίου  και  εκδόσεως ομολογιακών δανείων", "έξοδα κτήσεως

ακινητοποιήσεων", "έξοδα αναδιοργανώσεως" και  "λοιπά  έξοδα  πολυετούς αποσβέσεως"  της  κατηγορίας  "λοιπά  έξοδα εγκαταστάσεως" αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το  έτος  πραγματοποίησής  τους,  είτε  τμηματικά  και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.

   β.   Ομολογίες  που  εκδόθηκαν  από  την  εταιρεία  εμφανίζονται  στο παθητικό με την τιμή στην οποία η εταιρία οφείλει να τις εξοφλήσει.  Οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την  ονομαστική τους,  καθώς  και  οι  διαφορές  από  την  εξόφληση  ομολογιών  σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους, καταχωρούνται στο λογαριασμό εξόδων πολυετούς απόσβεσης "διαφορές εκδόσεως και  εξοφλήσεως  ομολογιών"  της κατηγορίας "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως".  Οι διαφορές αυτές αποσβένονται με  τμηματικές  ισόποσες  δόσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του ομολογιακού δανείου.

   γ.   Οι  συναλλαγματικές  διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε δραχμές των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα,  εφόσον  τα  δάνεια  ή  οι  πιστώσεις  αυτές  χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά   για   την   απόκτηση   πάγιων   περιουσιακών   στοιχείων καταχωρούνται στο λογαριασμό της  κατηγορίας  των  εξόδων  εγκατάστασης (πολυετούς  απόσβεσης)  "συναλλαγματικές  διαφορές  δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων" και αποσβένονται τμηματικά, ανάλογα με  την  υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια του δανείου ή της πίστωσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περιπτ. 23 της παρ. 2.2.110 του άρθρου 1 του Π.Δ.  1123/1980. "Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α'  75/1980),  όπως  τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 12 του μοναδικού άρθρου του Π.Δ.  502/1984 "τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του  Π.Δ.  1123/1980"  (ΦΕΚ  Α'  179/1984).  Τα  ποσά  και  ο λογιστικός  χειρισμός των παραπάνω συναλλαγματικών διαφορών που αφορούν τη χρήση αναφέρονται στο προσάρτημα.

   δ.  Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης"  απαγορεύεται  οποιαδήποτε  διανομή  κερδών  εκτός   αν   το αναπόσβεστο  υπόλοιπο  των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο.

   ε. Τα  ποσά  που  εμφανίζονται  στα  έξοδα  εγκατάστασης  "πολυετούς απόσβεσης",  που  αφορούν  τη  χρήση,  αναλύονται  και επεξηγούνται στο προσάρτημα.

 

   4.  α.  Οι  διατάξεις  των  περιπτώσεων  α, δ και ε της προηγούμενης παραγράφου 3 εφαρμόζονται και για τα έξοδα ερευνών  και  ανάπτυξης  των λογαριασμών  "έξοδα  ερευνών  ορυχείων  -  μεταλλείων  - λατομείων" και "έξοδα λοιπών ερευνών" καθώς και για τις  παραχωρήσεις  και  δικαιώματα βιομηχανικής  ιδιοκτησίας  των  λογαριασμών  "δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων" και "λοιπές παραχωρήσεις",  εκτός  αν ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση.

   β.   Η  υπεραξία  της επιχειρήσεως (Goodwill) που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας  και  που  είναι ίση   με  τη  διαφορά  μεταξύ  του  ολικού  τιμήματος  αγοράς  και  της πραγματικής   αξίας   των   επιμέρους   περιουσιακών   στοιχείων   της, καταχωρείται   στο  λογαριασμό  "υπεραξία  επιχειρήσεως"  των  ασώματων ακινητοποιήσεων  και  αποσβένεται,  είτε  εφάπαξ  είτε  τμηματικά   και ισόποσα,  σε περισσότερες από μια χρήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

   Τα  ποσά  που  εμφανίζονται  στο  λογαριασμό "υπεραξία επιχειρήσεως" αναλύονται και επεξηγούνται στο προσάρτημα.

   γ.    Τα   ποσά   που   καταχωρούνται   στο  λογαριασμό  "δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" της κατηγορίας των  ασώματων  ακινητοποιήσεων "παραχωρήσεις  και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άϋλου στοιχείου.  Πάντως η απόσβεση  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί μέχρι  τη  λήξη  του  χρόνου  της παρεχόμενης από το νόμο προστασίας σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια.

   δ. Τα ποσά της  κατηγορίας  "λοιπές  ασώματες  ακινητοποιήσεις"  των λογαριασμών  "δικαιώματα  χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων" και λοιπά δικαιώματα" αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο  χρόνο που  καθορίζεται  συμβατικά  για  τη  χρησιμοποίηση  κάθε  άϋλου πάγιου στοιχείου.

 

   5.  α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτ.  ε' καθώς και της παραγράφου 9 αυτού του άρθρου.  Τα ενσώματα  πάγια  περιουσιακά στοιχεία  αποτιμούνται  στην  αξία  της  τιμής  κτήσης  ή  του  κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και μειώνεται με τις  αποσβέσεις  που  προβλέπονται  από αυτό το άρθρο.

   β.    Τιμή   κτήσης   είναι  η  τιμολογιακή  αξία  αγοράς,  η  οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειώνεται με  τις  σχετικές εκπτώσεις.    Τα   έξοδα  κτήσης  των  ακινήτων  όπως  είναι  οι  φόροι μεταβίβασης τα συμβολαιογραφικά  και  μεσιτικά  έξοδα  και  οι  αμοιβές μελετητών  και  δικηγόρων  δεν  περιλαμβάνονται  στην  τιμή  κτήσης των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα  αυτά  καταχωρούνται  στο  λογαριασμό  "έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" της κατηγορίας "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων".

   γ.  Κόστος παραγωγής ή ιδιοκατασκευής είναι η τιμή κτήσης των πρώτων υλών και  διαφόρων  υλικών,  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  παραγωγή  των συγκεκριμένων  προϊόντων ή ιδιοκατασκευών. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με αναλογία γενικών εξόδων αγορών καθώς και με το κόστος  κατεργασίας  που απαιτήθηκε  για  να φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή οι ιδιοκατασκευές στη θέση και στην κατάσταση που βρίσκονται τη στιγμή της απογραφής τους.

   δ.   Η  απόσβεση του καθενός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ανάλογη της ετήσιας μείωσης  της  αξίας  του  που  οφείλεται  τόσο  στη χρησιμοποίηση  του  στοιχείου  αυτού, όσο και στη πάροδο του χρόνου και στην  οικονομική  αποζημίωση  του.   Η  απόσβεση  του  κάθε   στοιχείου ενεργείται   συστηματικά   και   ομοιόμορφα   μέσα   στις  χρήσεις  της πιθανολογούμενης διάρκειας παραγωγικής χρησιμοποίησης του  και  σύμφωνα με  τις  ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.  Τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις που γίνονται με βάση ειδικές φορολογικές διατάξεις με  τη  μορφή  αναπτυξιακών  κινήτρων,  παρατίθενται  αναλυτικά,   κατά κατηγορία  παγίου,  στο  προσάρτημα,  με μνεία των σχετικών φορολογικών διατάξεων.

   ε. Σε περίπτωση υποτίμησης ενσώματου πάγιου περιουσιακού  στοιχείου, άσχετα  αν  αυτό  υπόκειται  ή  όχι  σε  απόσβεση,  εφόσον  η υποτίμηση προβλέπεται, ότι θα είναι διαρκής, σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη, ώστε η αποτίμηση  του  στοιχείου  αυτου,  κατά  την  ημέρα   κλεισίματος   του ισολογισμού,  να  γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής και της υποτιμημένης τρέχουσας τιμής του. Οι προβλέψεις αυτές βαρύνουν τα  αποτελέσματα  χρήσης  και  το  ποσό  τους εμφανίζεται   χωριστά  στο  λογαριασμό  "αποτελέσματα  χρήσεως"  ή  στο προσάρτημα όταν είναι αξιόλογο.

   Η αποτίμηση στην παραπάνω χαμηλότερη τιμή μπορεί να μη συνεχισθεί σε περίπτωση  που οι λόγοι που επέβαλαν την προσαρμογή της αξίας έπαψαν να υπάρχουν.

 

  "6. Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεωγράφων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

 "α) Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους. Ειδικότερα, οι τράπεζες και εν γένει τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992, αποτιμούν τα χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών και χρεογράφων τους στη συνολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους'.

* Η περ.α'αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 12 άρθρ. 20 Ν.2386/1996 (Α 43) και ισχύει για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

  

 β) Ως τρέχουσα τιμή, για την εφαρμογή αυτού του Νόμου, θεωρείται:

 

  (βα) Για τους εισηγημένους στο Χρηματιστήριο τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λπ.), ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.

 

  (ββ) Γα τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.

 

  (βγ) Για τις μετοχές ανωνύμων εταιρειών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τις συμμετοχές σε άλλες (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις και τους τίτλους με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων των άλλων αυτών επιχειρήσεων, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Νόμου, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών ή των συμμετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους.

 

  Στην περίπτωση που ο τελευταίος νόμιμα συνταγμένος ισολογισμός των πιο πάνω επιχειρήσεων, με βάση τα δεδομένα του οποίου προσδιορίστηκε η τρέχουσα τιμή των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών ή συμμετοχών σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο κατά νόμο ελεγκτή, αναγράφεται σημείωση στον Ισολογισμό και στο προσάρτημα στην οποία αναφέρεται ότι, στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ενεργητικού περιλαμβάνονται και μετοχές ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις  συγκεκριμένης αξίας κτήσεως (ή αποτιμήσεως) αντίστοιχα μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και ότι ο Ισολογισμός (ή οι ισολογισμοί), με βάση τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών των μετοχών και συμμετοχών, δεν έχει ελεγθει από αναγνωρισμένο κατά νόμο ελεγκτή.

 

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.7 άρθρ.29 Ν.2579/1998 ορίζεται ότι:

 " Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο στοιχείο (βγ) του εδαφίου (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του π.δ.367/1994, ως τρέχουσα τιμή μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., τις οποίες απέκτησε ανώνυμη εταιρία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ν.2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), θεωρείται η τιμή κτήσης των μετοχών αυτών κατά την παραπάνω αναφερόμενη ιδιωτική τοποθέτηση. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1ης Δεκεμβρίου 1997".

 

  γ) Για την τιμή (αξια) κτήσεως των συμμετοχών και χρεωγράφων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις περιπτ. 2 και 3 της παραγρ. 2.2.112 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980.

   Ειδικά για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος (ομολογιών, ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου) των οποίων η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο γίνεται στην καθαρή τιμή τους, δίχως το δεδουλευμένο μέχρι την αγορά τους τόκο, αξια (τιμή) κτήσεώς τους ειναι η καθαρή τιμή τους αυτή, που καταχωρείται σε ιδιαιτέρους υπολογαριασμούς με την ονομασία "αξία κτήσεως τίτλων" ενταγμένους στους λογαριασμούς κάθε είδους τίτλων σταθερού εισοδήματος.                                        

  Για την μέθοδο υπολογισμού της τιμής κτήσεως των συμμετοχών και χρεωγράφων, εφαρμόζεται η περ. β' της επόμενης παραγρ. 7.

 

  δ) 'Οταν η τρέχουσα τιμή ίιναι χαμηλότερη της τιμής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται στο λογαριασμό 68.01 "Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεωγράφων" του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του ΠΔ 1123/1981, με πίστωση αντιστοίχων αντίθετων λογαριασμών προβλέψεων κατά κατηγορία τίτλων, που δημιουργούνται στους λογαριασμούς 18.00.99, 18.01.99 και 34.99 του ίδιου ΠΔ.

  Κατά τον επανυπολογισμό των προβλέψεων, που γίνεται στο τέλος κάθε επόμενης χρήσεως, σύμφωνα με τα παραπάνω αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προβλέψεων, που εμφανίζονται στους πιο πάνω αντίθετους  λογαριασμούς, με βάση τα δεδομένα της νέας χρήσεως, είτε με χρέωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 68 (σχηματισμός συμπληρωματικής προβλέψεως), είτε με πίστωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 84.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" του Π.Δ. 1123/1980.

 

  ε) Για τον προσδιορισμό της δραχμικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών (χρεωγράφων και άλλων τίτλων) σε ξένο νόμισμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της υποπαραγρ. 2.3.301 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980, όπως ισχύει.

 

  στ) Τα κάθε φύσεως χρεώγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αποτιμούνται στην κατ' είδος παρούσα αξιας του κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η οποία προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεωγράφου ή τίτλου" .

 

*Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.1 του άρθρου 3 του  ΠΔ 367/1994 ΦΕΚ Α 200,(Προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και  78/669/ΕΟΚ).

                               

  "7.α. Τα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα, αποτιμούνται στην κατ' ειδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποια η επιχείρηση δύναται να τα αγοράσει (τρέχουσα τιμή αγοράς) ή να τα παράγει (τρέχουσα τιμή αναπαραγωγής) κατά την ημέρα κλεισιματος του ισολογισμού.

 

  Εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής ειναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσεως ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

 

  Τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα, τα ελαττωματικά προϊόντα και τα συμπαράγωγα προϊόντα, αποτιμούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περίπτ.  3, 4, 11, 12, 13 και 14 της παρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980.

 

  Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοι προσδιορισμοί της τιμής κτήσεως, της τρέχουσας τιμής αγοράς, του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξιας, που ορίζονται στις περιπτ. 6, 8, 9 και 10 της παραγρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980".

  

*Η περ.α',η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του ΠΔ 498/1987 (Α 236),αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω  με την παρ.2 του άρθρου 3    του  ΠΔ 367/1994 ΦΕΚ Α 200,(Προσαρμογή στις διατάξεις των  Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και  78/669/ΕΟΚ).

                          

    β.  Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του  κόστους  παραγωγής των   αποθεμάτων,  καθώς  και  της  τιμής  κτήσης  των  κινητών  αξιών, επιλέγεται, από τη εταιρία, από τις μεθόδους της  περίπτ.  7  της  παρ. 2.2.205  του  άρθρου  1  του  Π.Δ. 1123/1980 και εφαρμόζεται πάγια, από χρήση σε χρήση.  Αλλαγή  της  εφαρμοζόμενης  μεθόδου  δεν  επιτρέπεται, εκτός  αν  υπάρχει  μεταβολή  συνθηκών,  ή άλλος σοβαρός λόγος, οπότε η αλλαγή της μεθόδου αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα μαζί  με την επίδραση της αλλαγής αυτής στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης.

   γ.  Σε  περίπτωση που η εμφανιζόμενη στον ισολογισμό αξία, όπως έχει προσδιοριστεί με την εφαρμογή μιάς από τις  μεθόδους  της  προηγούμενης περίπτ.  β,  διαφέρει  σημαντικά από την αξία που προκύπτει με βάση την τελευταία, σε σχέση με την ημέρα κλεισίματος  του  ισολογισμού,  γνωστή τιμή  της  αγοράς,  η διαφορά αυτη σημειώνεται στο προσάρτημα, συνολικά για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

   8. α. Οι απαιτήσεις που  είναι  ανεπίδεκτες  είσπραξης  αποσβένονται ολοσχερώς,  ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισμό με την πιθανή τους αξία κατά το χρόνο σύνταξής του.

   β.  Οι  απαιτήσεις  και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, καθώς και τα τυχόν διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, εμφανίζονται  στον  ισολογισμό  με  το ποσό  των  δραχμών  που  προκύπτει  από  τη  μετατροπή  του  κάθε ξένου νομίσματος με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα κλεισίματος  του ισολογισμού.

   Με την επιφύλαξη της διατάξεως της περιπτ. γ' της παραπάνω  παρ.  3, οι  συναλλαγματικές  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  την αποτίμηση των απαιτήσεων  και  των  υποχρεώσεων  σε  ξένο  νόμισμα  καταχωρούνται  σε ιδιαίτερους   λογαριασμούς,   κατά  ξένο  νόμισμα,  χωριστούς  για  τις βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  και  χωριστούς  για   τις μακροπρόθεσμες  και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περιπτ.  4  της  παραγράφου  2.3.2.  του άρθρου  1 του Π.Δ. 1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 23  του  μοναδικού  άρθρου  του  Π.Δ.   502/1984.   Οι συναλλαγματικές  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  την  αποτίμηση  τυχόν διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης.

 

   9.   Αναπροσαρμογή  της  αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου ενεργητικού δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτη γίνεται σε εφαρμογή  ειδικού νόμου.  Για  την  εφαρμογή αυτού του Νόμου, η αναπροσαρμοσμένη αξία των στοιχείων  αυτών  θεωρείται  και  αξία  κτήσης   τους.    Κάθε   τέτοια αναπροσαρμογή,  που  έγινε  μέσα  στην  κλειόμενη χρήση, αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα, μαζί  με  πλήρη  ανάλυση  της  κίνησης  του σχετικού λογαριασμού που περιλαμβάνεται στις "διαφορές αναπροσαρμογής".

 

   10.   Για  την  εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 428, τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα στοιχεία υποκαταστημάτων  που  έχουν  την  έδρα  τους  στο εξωτερικό μετατρέπονται σε δραχμές ως εξής:

   α.   Τα  στοιχεία  του  πάγιου  ενεργητικού, πλην των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων,  και  οι  κινητές  αξίες  (χρεόγραφα  και   άλλοι   τίτλοι) μετατρέπονται  σε  δραχμές  με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής) κάθε στοιχείου. Οι διατάξεις των  παρ. 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως.

   β.   Τα  αποθέματα  μετατρέπονται  σε  δραχμές με την τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κτήσης τους (αγοράς ή παραγωγής).   Οι  διατάξεις της παρ. 7 εφαρμόζονται αναλόγως.

   γ. Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, μετατρέπονται σε δραχμές με την τιμή του ξένου  νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού.

   δ.  Τα έξοδα και τα έσοδα μετατρέπονται σε δραχμές με τη  μέση  τιμή του   ξένου   νομίσματος   της   διαχειριστικής   περιόδου  στην  οποία αναφέρονται.  Για τον προσδιορισμό αυτής της τιμής αθροίζονται οι μέσες τιμές αγοράς και πώλησης του ξένου  νομίσματος,  που  ίσχυαν  κατά  την έναρξη  της  διαχειριστικής περιόδου και κατά το τέλος κάθε μήνα αυτής, και το άθροισμα διαιρείται  με  τον  αριθμό  των  μηνών  της  περιόδου, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

 Για  τις  συναλλαγματικές  διαφορές,  που τυχόν θα προκύψουν από τις μετατροπές των  προηγούμενων  περιπτώσεων  α-δ  της  παραγράφου  αυτής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

   α)  οι  συναλλαγματικές  διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή σε δραχμές των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, πλην  των  μακροπρόθεσμων απαιτήσεων,   καθώς  και  από  τη  μετατροπή  των  κινητών  αξιών,  των αποθεμάτων, των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και  των  εξόδων  και των εσόδων, μεταφέρονται στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

   β)  Για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή σε δραχμές των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις της περιπτ. γ της παρ. 3 και της περίπτ,  β,  εδάφιο δεύτερο, της παρ. 8.

 

   11.  Στην περίπτωση που δε λειτουργεί υποκατάστημα, για τη μετατροπή σε δραχμές των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που  βρίσκονται  στο εξωτερικό  και  είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγουμένης παρ. 10".

*Το άρθρο 43, με την επιφύλαξη  της παρ. 1 του άρθρου 70β, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ. 1 άρθρ.30 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998 " Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 43 και 44α του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί των οποίων αποκλειστικός μέτοχος ή με πλειοψηφία μετοχών άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφών μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από το καταστατικά τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο μέτοχο".

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 43α

Περιεχόμενο του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

   1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις,  που  προβλέπεται  από τις  διατάξεις  των  άρθρων  42α,  428,  42ε και 43 να παρατίθενται στο προσάρτημα, πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στο  ίδιο  προσάρτημα  και  οι παρακάτω, τουλάχιστον, πληροφορίες:

   α.   Οι  μέθοδοι  που  εφαρμόστηκαν  για  την αποτίμηση των διάφορων περιουσιακών  στοιχείων  του  ισολογισμού,   καθώς   και   οι   μέθοδοι υπολογισμού   των  αποσβέσεων  και  των  προβλέψεων.   Προκειμένου  για απαιτήσεις, υποχρεώσεις και  άλλα  στοιχεία  του  ισολογισμού  και  των αποτελεσμάτων  χρήσης, που η δραχμική τους αξία προκύπτει από μετατροπή ξένων νομσμάτων (πράξεις σε συνάλλαγμα),  παρατίθενται  οι  βάσεις  της μετατροπής  των  ξένων νομισμάτων σε δραχμές και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, δηλαδή αν  μεταφέρθηκαν  ή  καταχωρήθηκαν στο  λογαριασμό  "αποτελέσματα χρήσεως" ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό του ισολογισμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναφέρεται και ο τρόπος  της μελλοντικής τακτοποίησής τους.

   β.  Προκειμένου  για  συμμετοχές  της εταιρείας  στο  κεφάλαιο  άλλων επιχειρήσεων  που  πραγματοποιούνται  είτε  από την ίδια, είτε από άλλο πρόσωπα που ενεργεί με το όνομα του αλλά για λογαριασμό της σε  ποσοστό μεγαλύτερο  απο  10%  του  κεφαλαίου  τους  παρατίθεται ανάλυση η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της  και  το συνολικό  αποτέλεσμα  της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν οικονομικές καταστάσεις της.

   Οι   ανώνυμες  εταιρείες  της  παρ.  4  του  άρθρου  42α  μπορούν  να παραλείπουν τις πληροφορίες αυτής  της  περίπτωσης. Την  παράλειψη  των παραπάνω  πληροφοριών  από  το  προσάρτημα είναι δυνατόν να επιτρέπει ο Υπουργός Εμπορίου, εφόσον κρίνει ότι η  δημοσιότητά  τους  θα  ήταν  σε σοβαρό  βαθμό επιζήμια για την εταιρία ή για οποιαδήποτε από τις λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες αυτές.

   Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα.

   Οι παραπάνω πληροφορίες είναι δυνατό να παραλείπονται και όταν είναι ασήμαντες σε σχέση με τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου  42α.  Επίσης  οι πληροφορίες  οι  σχετικές  με  τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης μπορεί να παραλείπονται, όταν  οι  επιχειρήσεις  στις οποίες  αναφέρονται  οι πληροφορίες αυτές δε δημοσιεύουν ισολογισμό και εφόσον η συμμετοχή της εταιρίας στις επιχειρήσεις αυτές είναι μικρότερη από το 50% του κεφαλαίου τους.

   Όταν η εταιρεία είναι μητρική κατά την  έννοια  της  παρ.  5  του  άρθρου  42ε. στην παραπάνω ανάλυση για τις συμμετοχές της είναι δυνατό  να μην περιλαμβάνονται για τις θυγατρικές της επιχειρήσεις  το  σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων  και  το  συνολικό  αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης,  εφόσον  οι  πληροφορίες  αυτές   περιλαμβάνονται   στις   ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται από τη μητρική επιχείρηση ".

 

  * Το εντός τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

 

   γ. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών  που  εκδόθηκαν  μέσα στη  χρήση  για κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η αξία έκδοσης των μετοχών αυτών.

   δ.  Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών της κάθε  κατηγορίας όταν  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας διαιρείται σε μετοχές δύο ή περισσότερων κατηγοριών.

   ε. Ο αριθμός των τίτλων κατά κατηγορία και τα ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα  όταν  η  εταιρεία   έχει   εκδόσει   προνομιούχες   μετοχές, μετατρέψιμες ομολογίες μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους.

   στ.  Τα ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσμία εξόφλησης  είναι μεγαλύτερη  από  πέντε  έτη  από  την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων για εξασφάλιση των οποίων  η εταιρεία έχει  χορηγήσει  εμπράγματες  ασφάλειες.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος και την  έκταση  των ασφαλειών  που  χορηγήθηκαν.   Όλες  αυτές  οι  πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε υποχρέωση του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 42γ.

   ζ.   Τα  συνολικά ποσά οικονομκών δεσμεύσεων από συμβάσεις εγγυήσεις και άλλες συμβατικές ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους "λογαριασμούς τάξεως" του ισολογισμού εφόσον η πληροφορία αυτη είναι χρήσιμη για την εκτίμηση  της χρηματοοικονομικής  θέσης  της  εταιρίας.  Οι υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών όπως π.χ. μηνιαίων  βοηθημάτων  καθώς  και  οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις αναφέρονται χωριστά.

   η.   Ανάλυση του κύκλου εργασιών με την έννοια της περίπτ. α της παρ. 15 του άρθρου 42ε, κατά κατηγορίες δραστηρότητας και  κατά  γεωγραφικές αγορές  στο  μέτρο που οι κατηγορίες και οι αγορές διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους απο πλευράς οργάνωσης των πωλήσεων ή της παροχής  υπηρεσιών της  εταιρίας. Την παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτημα είναι δυνατό να επιτρέπει ο  Υπουργός  Εμπορίου  εφόσον  κρίνει  ότι  η δημοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθμό επιζήμια για την εταιρεία. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα.

   θ.   Ο  μέσος  όρος  του αριθμού του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης ο οποίος προσδιορίζεται με βάση το συνολικό  αριθμό των  ατόμων  που  απασχολήθηκαν στην κάθε εργάσιμη ημέρα. Ο μέσος αυτός αριθμός  αναλύεται  σε   κατηγορίες   (π.χ.   εργατοτεχνικό   προσωπικό διοικητικό προσωπικό) για τις οποίες παρατίθεται αναλυτικά η επιβάρυνση της  εταιρίας,  για  τη  χρήση  από  μισθούς και ημερομίσθια κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα.

   ι.   Οι  διαφορές  απο  υποτίμηση   κυκλοφορούντων   στοιχείων   του ενεργητικού,  οι  λόγοι  στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

   ια.  Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης σε  περίπτωση  που στη  μέθοδο  αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 για  λόγους  φορολογικών  ελαφρύνσεων.   Σε περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές  επιβαρύνσεις  σε  επόμενες χρήσεις, παρέχονται λεπτομερείς επεξηγήσεις.

   ιβ.   Τα  ποσά  των  φόρων  που  οφείλονται,  καθώς  και  εκείνα που αναμένεται να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης  και  των  προηγούμενων χρήσεων,  εφόσον τα ποσά αυτά είναι σημαντικά και δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις της εταιρείας.

   ιγ.  Τα  ποσά  που  βάρυναν τη χρήση για αμοιβές σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης, καθώς και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή ανακλήθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη των οργάνων αυτών,  κατά κατηγορία. "Η ανωτέρω πληροφορία μπορεί να παραλείπεται όταν από αυτήν καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως".

 

*Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ. 325/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις, που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά.(ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ)

 

   ιδ.  Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που  δόθηκαν,  με  βάση  τις κείμενες διατάξεις, σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές.

   ιε.   Την  επωνυμία  και  την  έδρα  των επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  ή πρόκειται  να  περιληφθούν  και  οι  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τον τόπο όπου  οι ενοποιημένες  αυτές  καταστάσεις είναι διαθέσιμες.

   ιστ.  Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει μέσα στη χρήση δικές της μετοχές (ίδιες  μετοχές)  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 2 του άρθρου 16 πρέπει να αναφέρονται:

  -οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν οι μετοχές αυτές,

  -ο αριθμός και η ονομαστική αξία των δικών της μετοχών που απέκτησε η εταιρία ή που  μεταβίβασε  μεσα  στη  χρήση  καθώς  και  το  τμήμα  του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν και

  -το τυχόν αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών που έχει καταβληθεί  για  την απόκτησή τους ή έχει εισπραχθεί για τη μεταβίβασή τους

   ιζ.   Οποιεσδήποτε  άλλες  πληροφορίες  που  απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας  της  περιουσίας  της χρηματοοικονομικής  κατάστασης  (θέση  και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας).

 

   2. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις  της  παραγράφου  6  του άρθρου  42α μπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτημα στο οποίο δε θα περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε μέχρι ιγ της παραγράφου 1 με την προϋπόθεση ότι θα παρατίθενται συνοπτικά  οι πληροφορίες τη περίπτωσης στ της ίδιας παραγράφου.

"Οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να μην περιλαμβάνουν στο Προσάρτημα τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παραγράφους 8, 12 τελευταίο εδάφιο, 14 εδάφιο δ' και 15, περιπτ. β' και στο άρθρο 43 παράγρ. 3 περιπτ. ε και παράγρ. 7 περίπτ. γ'".

 

*Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.325/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά.(ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ)

   Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και  στην περίπτωση αυτής της διάταξης.

 

   3.   α) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

 

*Η εντός " " φράση προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

 

   γ.  Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός απο τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές  καταστάσεις.  Για  το  σκοπό  αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση.

 

   4.  Η  έκθεση  των  ελεγκτών εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α.  Αν  το  προσάρτημα  περιλαμβάνει  τις  πληροφορίες  της παραπάνω παραγράφου 1 ή 2 και

   β.  Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρονται στην περίπτ. γ της προηγούμενης παραγρ. 3".

 

*Το άρθρο 43α, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 70β,  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 43β.

Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)

 

   1.  Κατά τη δημοσίευση που προβλέπεται απο τις διατάξεις της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β και της παρακάτω παρ.  5.  οι  εταιρείες  που πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  42α  μπορούν  να δημοσιεύουν  συνοπτικό  ισολογισμό.  Στην  περίπτωση   αυτή   κατά   τη δημοσίευση  πρέπει  να  γίνεται  μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται  το  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών  στο οποίο  έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

   Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και  στην περίπτωση της παραπάνω διάταξης.

 (Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει τη δημοσίευση αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώμη του Ελεγκτή εκφράσθηκε με ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών περιλαμβάνει παραπομπές σε θέματα στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώμη τους.- Το εδαφ. Προστέθηκε με το αρθρο 1παρ. 8 του ν.3487/06.)

   2.  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.  1  και  5  του  παρόντος  με  τη  μορφή  και  το περιεχόμενο  με  βάση  το  οποίο  ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν  συντάξει  την  έκθεση  ελέγχου  τους.   Αν  οι  ελεγκτές   έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να  αναφέρεται  και  να  αιτιολογείται  στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν  αυτό  προκύπτει  από  το  δημοσιευόμενο  σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

"Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, επιτρέπεται να δημοσιεύονται και σε ECU, με βάση την ισοτιμία δραχμών ECU, που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ισοτιμία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτημα".

 

  *Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ.325/1994 (Α 174). Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.325/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις, που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά.(ΟδΕΟΚ 90/604/ΕΟΚ)

 

 

   3.  Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  με  τις  σχετικές εκθέσεις  του  Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβαλλονται απο την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες  πριν  από τη Γενική Συνέλευση.

 

   4.   Ο ισολογισμός εταιρείας ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με  το  σχετικό  πιστοποιητικό ελέγχου  όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 5.

 

  "5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

 

  α. στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' και 

  β. κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

 

 "Τα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου αυτού των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύονται και σε μία από τις αθλητικές εφημερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1044/1980 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα έγγραφα αυτά, θα αποφασίζει κάθε έξι (6) μήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση το έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων."

 

* Το εδάφ. β' συμπληρώθηκε ως άνω με την παρ.6 άρθρ.20 Ν.2644/1998 Α 233.

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.10 περ. ε'άρθρ.10 Ν.2741/1999 ορίζεται ότι:

     "ε) Οπου στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες νοούνται οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες".

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3021/2002 (Α΄ 143) ορίζονται τα εξής:

    "Η παράγραφος 2 του όρθρου 26, καθώς και το εδάφιο β' της παραγράφου  5 του όρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο  6 του όρθρου 20 του Ν. 2644/1998, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεωτικές, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία,  δημοσιεύσεις των ισολογισμών ή άλλων στοιχείων και ανακοινώσεων των   αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στον ίδιο νομό."

 

 

γ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας  κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε  περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία  τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας  εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την  έδρα της.
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού  Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της  παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή  εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην  έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της  στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία  πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της  νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

                                                                     

6. Μέσα  σε  είκοσι  ημέρες  από  την  έγκριση   των   οικονομικών καταστάσεων  από  την  τακτική  γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του  άρθρου 26α  υποβάλλεται  στο  Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων".

 

 *Το άρθρο 43β προστέθηκε με το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 44.

 

  Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής  μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

 

 

Αρχή σελίδας

 

 

Άρθρο 44α

 

   1.   Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν  μπορεί  να  γίνει  οποιαδήποτε  διανομή  στους  μετόχους εφόσον,  κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων  της  εταιρείας,  όπως  προσδιορίζονται  στο  υπόδειγμα, ισολογισμού  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  42γ  είναι η μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το  ποσό  του  μετοχικού  κεφαλαίου, προσαυξημένου   με   τα   αποθεματικά  για  τα  οποία  η  διανομή  τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.  Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου  μειώνεται  κατά  το  ποσό  που  δεν  έχει  ακόμη  κληθεί  να καταβληθεί.

 

   2.   Το  ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το  ποσό  των  αποτελεσμάτων  της  τελευταίας  χρήσης  που  έχει  λήξει προσαυξημένο  με  τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη  Γενική Συνέλευση  η  διανομή  τους  και  μειωμένο  κατά  το  ποσό  των  ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να  διατεθούν  για  το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.   Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε  δυο  μήνες από  την  απόφαση  της  τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

 

   3.  Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές".

 

*Το άρθρο 44α προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ. 1 άρθρ.30 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998  " Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 43 και 44α του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί των οποίων αποκλειστικός μέτοχος ή με πλειοψηφία μετοχών άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) είναι το Δημόσιο, ευθέως ή μέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του οποίου αποκλειστικός ή πλειοψηφών μέτοχος είναι το Δημόσιο και λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., υποχρεούνται να διαθέτουν από την εταιρική χρήση 1997 και εφεξής ολόκληρο το προβλεπόμενο από το καταστατικά τους ή από διατάξεις νόμων μέρισμα στο μέτοχο".

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 45.

 

  1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν  εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, το κατά το νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

 

  2.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικό κράτησις το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολή πρώτου μερίσματος εξ  6%  τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

β)  "κρατείται  το  απαιτούμενον  ποσόν  διά  την  καταβολήν  πρώτου  μερίσματος  εκ  6  %  τουλάχιστον επί  του  καταβεβλημένου  εταιρικού  κεφαλαίου", και  γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς του  καταστατικού.    

 

*Το εντός " " εδάφιον β' αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρου 26 παρ.1 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

 

 "3"."Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά  τας  διατάξεις των  άρθρων  29  παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα  κατά  το  Καταστατικόν  εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής,  αντί  προσθέτου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α οριζόμενα".

 

*Η ανωτέρω παράγραφος 3 προσετέθη διά του άρθρου 26 παρ.2 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 46

 

  1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινός ημερησίας εφημερίσος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσην του Διοικητικού Συμβούλου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί εις το Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας.

 

  2. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 46α

 

   Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των  διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η  εταιρεία  αποδείξει  ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'  αυτούς δεν ήταν σύννομες".

 

*Το άρθρο 46α προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

 

Άρθρο 47.

 

   Σε  περίπτωση  που  το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το  άρθρο 42γ,  γίνει  κατώτερο  από  το  μισό  (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να  συγκαλέσει  τη  Γενική  Συνέλευση, μέσα  σε  προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου".

 

*Το άρθρο 47 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του  άρθρου 39 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 4 του Ν. 1219/1981 (Α 297), προέβλεπε ότι, από της ισχύος του, οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 παρ. 1γ του ΚΝ 2190/1920 δεν θα είχαν εφαρμογή επί μία πενταετία, για τις επιχειρήσεις.

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 47α.

 

   1. Η Εταιρεία λύεται:

    α)  άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας  αυτής,

    β) δι' αποφάσεως της  γενικής  συνελεύσεως  λαμβανομένης  κατά  τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 και

   γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

 

   2.  Η  συγκέντρωσις  πασών  των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

 

   3. Πλην της περιπτώσεως της  πτωχεύσεως,  την  λύσιν  της  Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγουμένης   παραγράφου   το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  εκτελεί  χρέη εκκαθαριστού, εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλο τι,  μέχρι  του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν

 του  εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. 

 

   4. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου  διαρκείας  αυτής  ή δι'  αποφάσεως  της  Γενικής  Συνελεύσεως  ή  εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχυούσας  περί πτωχεύσεως  διατάξεις,  δύναται  αύτη  να  αναβιώση  δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας  διατάξεις  των  άρθρων  29  παρ.  3  και  31  παρ. 2. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας".

 

*Το άρθρον 47α προσετέθη διά του άρθρου 27 του ΝΔ 4237/1962 (Α123).

 

   "5. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου  80, εφαρμόζονται  και  στην περίπτωση που εταιρία ή εταιρίες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη  της  εταιρείας  ή  των εταιρειών σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  πτωχευτικού  δικαίου. Η συγχώνευση των εταιρειών αυτών, που γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή  τους  από  άλλη εταιρεία,  είτε με σύσταση νέας εταιρείας, αποκλείεται αν έχει αρχίσει  η διανομή της εταιρικής περιουσίας τους".

 

  "6.  Οι  διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87, καθώς και των άρθρων 88 και 89, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρία έχει  λυθεί  λόγω παρόδου  του  χρόνου  διάρκειας  ή  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της  εταιρείας  σε πτώχευση  επήλθε  συμβιβασμός  ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.  Η διάσπαση  της  εταιρείας  αυτής,  που  γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή της από άλλες εταιρείες, είτε με σύσταση νέων εταιρειών, αποκλείεται αν  έχει  αρχίσει  η  διανομή  της  εταιρικής περιουσίας της".

 

*Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με το άρθρο 6 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 48

 

  1. Ανάκλησις της συστησάσης ανώνυμον εταιρείαν Υπουργικής αποφάσεως χωρεί μόνον:

  α) εάν κατά την σύσταση της εταιρείας δεν κατεβλήθει εν όλω ή εν μέρει το υπό του καταστατικού οριζόμενον ως καταβλητέον κεφάλαιον.

  β) εάν καταδικασθέντος μέλους του Δοιικητικού Συμβουλίου, Διευθυντού ή άλλου οιουδήποτε εντεταλμένου την διοίκησιν της εταιρείας εις φυλάκισιν επί πράξει αφορώσει εις την παρ'αυτού διαχείρησιν των εταιρικών συμφερόντων η εταιρεία δεν απεμάκρυνε το καταδικασθέν πρόσωπο από της διοικήσεως ή διευθύνσεως αυτής.

   "γ.   αν  το  σύνολο  των  ίδιων  κεφαλαίων   της   εταιρείας,   όπως προσδιορίζονται  στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου".

*Η περ. γ'αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 409/1986 (Α 191).

  "δ)  Εάν κατά την λήξιν της εν άρθρω 8 οριζομένης δεκαπενταετίας δεν έχη αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον αυτής εις το υπό του  αυτού  άρθρου παράγραφος 2, οριζόμενον κατώτατον όριον".

*Τα ανωτέρω εδάφια γ' και δ', προσετέθησαν διά του άρθρου 28 του  ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

 

  2. Εν περιπτώσει τοιαύτης ανακλήσεως, οι εκκαθαρισταί της εταιρικής περιουσίας διορίζονται υπό γενικής συνελεύσεως συγκαλούμενης υπό του τέως  Δοιηκητικού  Συμβουλίου  εντός πέντε  ημερών από της προς αυτό κοινοποιήσεως της ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 48α

 

  Δι'αποφάσεως του Υπουργού του Εμπορίου εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιευόμενης δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δύναται ν'ανακαλήται η άδεια συστάσεως Ανωνύμων Εταιρειών, αίτινες παρέλειψαν να υποβάλλωσι προς το Υπουργείο Εμπορίου τους κατά τον νόμον και το καταστατικό αυτών ισολογισμούς τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών εγκεκριμένους υπό των Γενικών αυτών Συνελεύσεων.

  Δια της αυτής Υπουργικής αποφάσεως εκάστη των ως άνω Εταιρειών τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 48 παρ.2 και 49 εάν δε δι'οιονδήποτε λόγο η γενική συνέλευση δεν ορίση εκκαθαριστάς εντός μηνός από της κατά τ' ανωτέρω δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως, οι εκκαθαρισταί διορίζονται υπό του Υπουργού Εμπορίου ουχί πλείονες των υπό του καταστατικού της Εταιρείας προβλεπομένων.

 

 

 

Αρχή σελίδας

Άρθρο 49

 

  1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και  Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  της  Εφημερίδος  της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.

 

  2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

 

  3. Η γενική συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

 

  "4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

 

  Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα".

 

  "5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

 Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

 Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο".

 

  "6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

  Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία".

 

  "7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

   Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

 

  Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά".                     

 * Οι παρ.4 και 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω και οι παρ.6 και 7 προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

 

Άρθρον 50

 

  1. Αι κατά νόμο κεκτημέναι δικαίωμα λειτουργίας εν Ελλάδι αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται όπως προ της εγκαταστάσεως εν τη ημεδαπή υποκαταστήματος ή πρακτορείου αυτών υποβάλλωσι προς το Υπουργείο του Εμπορίου κεκυρωμένον υπό της αρμοδίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής αντίγραφον του εγγράφου πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου ή πράκτορος αυτών περιλαμβάνοντος απαραιτήτως και διορισμόν αντικλήτου και αναφέρωσι το έτος της συστάσεως αυτών και το ονοματεπώνυμο των εκπροσωπούντων την εταιρείαν εν τη έδρα αυτής.Πάσα μεταγενεστέρα της ανωτέρω γνωστοποιήσεως μεταβολή των ως άνω στοιχείων δέον να ανακοινούται αμέσως εις το Υπουργείον του Εμπορίου.

 

  2. Αι αυταί ως άνω εταιρίαι υποχρεούνται επίσης όπως εντός τριών μηνών από της εγκρίσεως υπό της γενικής συνέλευσης του ετησίου ισολογισμού αυτών, υποβάλλωσιν εις το Υπουργείο του Εμπορίου αντίγραφον τούτου μετά καταστάσεως των κατά την εταιρικήν χρήσιν, εις ην αφορά ο ισολογισμός, εργασιών της Εταιρείας εν Ελλάδι.

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 4 του Α.Ν.89/1967 (Α 132):

     " Διά  του  παρόντος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς  του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν θίγονται αι  διατάξεις  του άρθρου  9  του  Ν.   4171/1961  "περί  λήψεως  γενικών  μέτρων προς υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας" και αι  διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 50α

 

"Οι  αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος νόμου αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν υποκατάστημα  ή  πρακτορείο  στην  Ελλάδα,  υποχρεούνται  πριν  από την εγκατάστασή τους, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του  καταστατικού τους,  εάν  αυτό αποτελεί χωριστή πράξη, καθώς και κάθε τροποποίηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τα αναφερόμενα  στο  άρθρο  50  του  παρόντος νόμου έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση των μεταφράσεών τους".

*Το άρθρο 50α προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 50β

 

"Οι  επιστολές  και  τα έγγραφα παραγγελίας που χρησιμοποιούνται από υποκαταστήματα ή πρακτορείο, στην Ελλάδα, αλλοδαπής ανωνύμου  εταιρείας φέρουν,  εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7γ του Κωδ.  Ν.  2190/1920, και την ένδειξη του Μητρώου, στο οποίο έχει  καταχωρισθεί  ο φάκελλος του υποκαταστήματος, καθώς και τον αριθμό καταχωρίσεώς του στο Μητρώο αυτό.

   Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο Κράτους μέλους και εφ' όσον το δίκαιο της χώρας  από  το  οποίο  διέπεται  η  εταιρεία προβλέπει  την  καταχώριση  σε  μητρώο,  πρέπει να δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχωρίσεως της εταιρείας και ο αριθμός  καταχωρίσεώς  της  στο μητρώο αυτό".

*Το άρθρο 50β προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 50γ     (άρθρα 1 και 4 οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ)

 

Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως.

 

  1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόμενων άρθρων 50δ και 50ε εφαρμόζονται στα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός της Ελλάδος.

  Για την έννοια και το περιεχόμενο των όρων "πιστωτικό ιδρυμα" κυποκατάστημα" και "χρηματοδοτικό Ιδρυμα", εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ τ.Α'130/1992).

 

  2. Τα έγγραφα που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα 50δ και 50ε δημοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα με επικύρωση των μεταφράσεών τους.

*Το άρθρο 50γ προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.382/1994 (Α 213)  Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.382/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά.(Οδηγία  89/117/ΕΟΚ)

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 50δ   (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος.

 

  1. Τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματατοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος, υποχρεούνται να δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 3 του παρόντος τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καρταστάσεις των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 43α, παρ. 3 και 4 του παρόντος.

 

  2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό Ιδρυμα, σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ.

 

  3. Τα υποκαταστήματα δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), που αφορούν στη δική τους δραστηριότητα.

 

  4. Τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος, υποχρεούνται για τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα να δημοσιεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 131 του παρόντος, τις πιο κάτω συμπληρωματικές πληροφορίες καθώς και τα ετήσια σύνολα, εκφρασμένα σε δραχμές, των ακόλουθων λογαριασμών των υποδειγμάτων ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως των παρ. 4.1.103 και 4.1.202  του άρθρου 1 του Π.Δ. 384/1 θ92 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών" (ΦΕΚ Α/210/1992):

 

  Α. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού:

 

  2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα, δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα.

  α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα.

  β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση.

 

  3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.

  α. Όψεως.

  β. Λοιπές απαιτήσεις.

  Μείον: Προβλέψεις.

 

  4. Απαιτήσεις κατά πελατών.

  Μείον: Προβλέψεις.

 

  5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως.

  α. Εκδόσεως Δημοσίου

  β. Άλλων εκδοτών.

 

  6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως.

  Λοιποί λογαριασμοί Ενεργητικού (το αθροισμά τους).

  Σύνολο Ενεργητικού

 

  Β. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Παθητικού:

  1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

  α. 'Οψεως.

  β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση.

 

  2. Υποχρεώσεις προς πελάτες.

  α. Καταθέσεις.

  β. Άλλες υποχρεώσεις.

  βα. 'Οψεως.

  ββ. Προθεσμίας και με προειδοποίηση.

 

  3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους.

  α. Ομολογίες.

  β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι.

 

  Γ. Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού (λογαριασμοί τάξεως):

 

  1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

    α. Από αποδοχή ή οπισθογράφηση τίτλων.

    β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού.

 

  2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως.

 

  Δ. Για τα έσοδα:

 

  1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα.

 

  Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως.

 

  Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα.

 

  3. Έσοδα από τίτλους.

    α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως.  

    β. Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

   γ. Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

  4. Έσοδα προμηθειών.

 

  6. Αποτελέσματα "χρηματοοικονομικών" πράξεων. (όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδος)

 

  7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως.

 

  15. Έκτακτα έσοδα.

 

  Ε. Για τα έξοδα:

 

  6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημία).

 

  β. Γενικά έξοδα διοικήσεως.

 

  α. Δαπάνες προσωπικού

 

  Μισθοί και ημερομίσθια

 

  Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις

 

  Λοιπές επιβαρύνσεις.

 

  β. Άλλα έξοδα διοικήσεως.

  

  ΣΤ. Λοιπές πληροφορίες:

 

  α. Ο αριθμός του προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στο υποκατάστημα.

 

  β. Για τους λογαριασμούς 2, 5 και 6 του Ενεργητικού, η κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.

 

  5. Το περιεχόμενο των λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 86/635/ ΕΟΚ.

 

  Η ακριβεία και η αντιστοιχία των λογαριασμών αυτών με τους ετήσιους λογαριασμούς, ελέγχονται και βεβαιώνονται από εγκεκριμένο Ορκωτό Ελεγκτή που προβλέπεται από το Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ τ. Α 120), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του παρόντος.

*Το άρθρο 50δ προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.382/1994 (Α 213)  Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.382/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά.(Οδηγία  89/117/ΕΟΚ)

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 50ε  (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

 

Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα.

 

  1. Τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα υποχρεούνται να δημοσιεύουν, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 50δ παράγραφος 1, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, τα οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας που βρίσκεται η έδρα.

 

  2. Εφόσον τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία β6/635/ΕΟΚ ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας, για τα Κοινοτικά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, στην τρίτη Χώρα που βρίσκεται η έδρα του ιδρύματος, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου 50δ, με την επιπρόσθετη υποχρέωση στις πληροφορίες της παραγρ. 4 να περιλαμβάνεται και το κεφάλαιο που έχει τεθεί στη διάθεση του υποκαταστήματος.

 

  3. Στις άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, τα υποκαταστήματα υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

 

  4. Το άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2076/1992 εφαρμόζεται κατ' αναλογία στα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε.

*Το άρθρο 50ε προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.382/1994 (Α 213)  Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.382/1994 αρχίζει από τις εταιρικές  χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά.(Οδηγία  89/117/ΕΟΚ)

 

 

Αρχή σελίδας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ον

Κρατική Εποπτεία

  

Άρθρον 51

 

  Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών ως και των εν Ελλάδι υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών ασκείται υπό του Υπουργείου του Εμπορίου.

 

Αρχή σελίδας

 

 

Άρθρον 52

 

   Η εποπτεία, προκειμένου περί ιδρύσεως εταιρείας, αυξήσεως του κεφαλαίου ή τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής, αφορά εις την εξακρίβωση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της αξίας των εν εις είδος εισφορών και της τηρήσεως εν γένει των οικείων διατάξεων των νόμων.

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 53

 

  Η εποπτεία, προκειμένου περί της λειτουργίας της εταιρείας περιλαμβάνει ίδια την τήρησιν των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την εξακρίβωσιν της αλήθειας του ισολογισμού δια της εξετάσεως και επαληθεύσεως των εταιρικών βιβλίων, των ταμείων, του χαρτοφυλακίου και της λοιπής κινητής και ακινήτου περιουσίας, την κατά τας γενικάς συνελεύσεις παράστασιν, ως αντιπροσώπου του Υπουργού του Εμπορίου, υπαλλήλου του Υπουργείου τούτου, οσάκις ο Υπουργός κρίνη τούτο χρήσιμον.

 

  2. Ο αντιπρόσωπος ούτος εφορεύει του υπό των μετόχων εν τη γενική συνελεύση ασκούμενου ελέγχου δικαιούμενος να διακόψη την συνεδρίαση αυτής μόνον:

  α) Ενεκα παραλείψεως εμπροθέσμου υποβολής προς την εποπτικήν αρχήν  των εν τω νόμω και τοις προς εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένους διατάγμασιν οριζομένων εγγράφων.

  β) Ενεκα παραβάσεως διατάξεων νόμου ή του καταστατικού αφορώσης εις την σύγκλισιν της γενικής συνελεύσεως ή την προπαρασκευήν της συζητήσεως αυτής και

  γ) Ενεκα παραβάσεως διατάξεως του νόμου ή του καταστατικού αφορώσης  εις την τάξιν της διεξαγωγής της συνεδρίας της γεν.συνελεύσεως.

 

  3. Εν περιπτώσει τοιαύτης διακοπής η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς εκ νέου υπό του Δοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων μόνον όσον αφορά εις την σύγκλισιν αυτής των περί επαναληπτικών συνελεύσεων διατάξεων του καταστατικού. Τοιούτων μη υπαρχουσών, η συνέλευσις προκαλείται εντός δέκα κατ'ανώτατον όριον ημερών από της χρονολογίας της διακοπής, μεσολαβουσών πάντως δέκα ημερών από της χρονολογίας της δια  του τύπου δημοσιεύσεως της προσκλήσεως μέχρι της χρονολογίας της συνεδρίας της συνελεύσεως.

 

  "4. Η αμοιβή των ελεγκτών Α.Ε. που διενεργούν τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έλεγχο καθορίζεται, μετά το πέρας του ελέγχου, από τον υπουργό Εμπορίου και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος".

* Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.14 Ν.2339/1995 (Α 204).

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 53α

 

   Η  ενάσκηση  της  εποπτείας  κατά τον παρόντα νόμο δεν αποκλείει την  ειδικότερη εποπτεία κατά τους νόμους  περί  ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  και περί Τραπεζών".

*Με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 2 του  ΠΔ 367/1994 (Α 200)   (Προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και 78/669/ΕΟΚ),  στο άρθρο 53α μεταφέρθηκε και εντάχθηκε ως άνω το κείμενο  του άρθρου 110 (το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 19 του Π.Δ.498/1987), το δε αρχικό κείμενο αυτού (53α) μεταφέρθηκε και προστέθηκε ως παρ.3 στο άρθρο 41 του παρόντος.

 

Αρχή σελίδας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί  Διατάξεις

 

Άρθρο 54

 

  1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις (80.000)  "300.000" δραχμών, πας όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν ή αλλοδαπήν ανώνυμον εταιρείαν, μη κεκτημένη άδειαν λειτουργίας ή μη υφισταμένην κατά την εποχή της συνάψεως της συναλλαγής.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

  2. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2- 17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:  "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α,  63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών"  προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 55

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής ανωνύμου εταιρείας όστις εν γνώσει ποιείται ψευδείς δηλώσεις προς την αρχήν αφορώσας την εγγραφήν και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή της εκδόσεως των μετοχών και τον ισολογισμόν.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο  ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 56

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής ανωνύμου εταιρείας όστις είτε κατά  την ίδρυσιν της εταιρείας, είτε μετ' αυτήν, όπως προκαλέσει εγγραφάς μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών της εταιρείας ή όπως επηρεάση την χρηματιστηριακήν τιμήν αυτών, ποιείται εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις προς το κοινόν δια δημοσιευμάτων ή δακτυλογραφημάτων αφορώντων:

 

 α) Την εγγραφήν και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την τιμήν της εκδόσεως των μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών, τον ισολογισμόν  ή την διανομήν μερίσματος.

 β) Ονόματα μετόχων ως μετεχόντων ή μεθεξόντων επί οιωσδήποτε τίτλω της εταιρείας.

 γ) Παν άλλον γεγονός ασκούν ουσιώδη επιρροήν επί των εταιρικών υποθέσεων και αποσκοπούν την παγίδευσιν του κοινού.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): " Η  αύξηση  του  εταιρικού κεφαλαίου των προσωπικών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,  καθώς  και  του μετοχικού  κεφαλαίου  των  ανώνυμων εταιρειών πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτόν αύξηση του  κεφαλαίου, επιβάλλονται  σε  βάρος  των  υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2190/1920".

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002  (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:  "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο  ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 57

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων :

  α)όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας.

  β) όστις έν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού.

  γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, μη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών.

  δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευση κατά παράβασιν του παρόντος νόμου ή καταστατικού.

  ε) όστις, κληθείς δι'ητιολογημένης πράξεως της εποπτικής αρχής ν'αποκαταστήσει την κατά το νόμο και το καταστατικό τάξιν εν τη διοικήσει ή διαχειρήσει της εταιρίας ηρνήθη ή ημέλησε να συμμορφωθεί εντός της ταχθείσης αυτώ κατά κατώτατον όριον δεκαπενθημέρου προθεσμίας προς την πρόσκλησιν της εποπτικής αρχής.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 58

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

 α) όστις εν γνώσει εκδίδει πλαστά πιστοποιητικά περί καταθέσεως μετοχών, χάριν ασκήσεως δικαιώματος ψήφου εν γενική συνελεύσει ή πλαστογραφεί ταύτα.

 β) όστις εν γνώσει της πλαστότητας ποιείται χρήσιν τω εν τω προηγουμένω εδαφίω πιστοποιητικών προς άσκησιν του δικαιώματος ψήφου.

 

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

 Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 58α

 

  Τιμωρούνται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

  α) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί  υποχρεωτικής πιστώσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον Εμπορίου, ως και παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του μετοχικού κεφαλαίου.

  β) πας, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.

  γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπερ κατά παράβαση του άρθρου 39 παρ.4 του παρόντος, δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεπόμενος ανακοινώσεις.

  δ) πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του παρόντος περί τηρήσεως εις Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

  ε) πας όστις ενεργεί τα εν άρθρω 10 του νόμου 5076/1931 αναφερόμενας διατάξεις εργασίας κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων, περί τραπεζών των άρθρων 10 - 14 και 16 - 18 του νόμου 5076/1931.

  "στ) παν  μέλος  του  Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντής ανωνύμου εταιρείας μετά την υπό του  Δικαστηρίου  ακύρωσιν  της  αποφάσεως  της Γενικής Συνελεύσεως, την προβλεπομένην υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον ισολογισμόν μεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν αυτού".

*Το ανωτέρω εδάφιον στ' προσετέθη διά του άρθρου 30 παρ.1 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

*Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 59

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής μέχρις (40.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

  α) όστις  "επί αθεμίτω αιτία" εν γνώσει λαμβάνει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων επί τω σκοπώ όπως εν γενική συνέλευση ψηφίση καθ' ωρισμένην κατεύθυνσιν ή μη παρευρεθή εν γενική συνελεύσει.

*Αι εντός " " λέξεις του εδαφίου α', προσετέθησαν διά του άρθρου  30 παρ.2 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

  β) όστις εν γνώσει παρέχει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων χάριν των εν τω προηγούμενω εδαφίω σκοπών.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 60

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι ενός έτους και δια χρηματικής ποινής μέχρις (40.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:

  α) όστις άνευ ειδικής εξουσιοδοτήσεως μετέχει εν ψηφοφορία γενικής συνελεύσεως μετόχων παριστάμενος ως κύριος μετοχών μη ανηκουσών αυτώ.

  β) όστις εν τω προηγούμενω εδαφίω αναφερομένω σκοπώ παραδίδει εις τινά μετοχάς άλλου χωρίς να έχη την επί τούτω απαιτούμενην εντολήν.

 "γ) Οστις,  ενώ  δεν  έχει  δικαίωμα  ψηφίζει αμέσως ή εμμέσως διά μετοχών ας κατέχει λόγω χρηματιστηριακής μεταφοράς".

*Το εδάφιον γ' προσετέθη διά του άρθρου 31 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

"Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 61

 

  Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι (40.000) δραχμών πας Διευθυντής, παν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πας αντιπρόσωπος, πας πράκτωρ και πας εκκαθαριστής ανωνύμου εταιρείας όστις παραλείπει να υποβάλλει εμπροθέσμως εις το Υπουργείο Εμπορίου τα υπό του νόμου, της εγκρινάσης την εταιρεία Υπουργικής αποφάσεως και του καταστατικού οριζόμενα, ως υποβλητέα τω Υπουργείω, έγγραφα ή δεν παρέσχεν ή παρέσχε ψευδείς πληροφορίες, αιτηθείσας υπό του εποπτεύοντος Υπουργείου και αφορώσας εις την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα Νόμον εποπτείας.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 62

 

  Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι (80.000) δραχμών παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας Διευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύμου εταιρείας όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως και παρά την συνεπεία  προσφυγής εκδοθείσαν και κοινοποιηθείσαν αυτώ την απόφασιν του Διοικητικού  Συμβουλίου  του Υπουργείου  Εμπορίου εξακολουθεί αρνούμενος ή παρεμβάλλων δυσχερείας εις τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου δια την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα  νόμο εποπτείας επί της εταιρείας.

  "Με  τις  ίδιες  επίσης  ποινές  τιμωρείται  όποιος  παραβαίνει  τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7γ και 12 παρ. 2 περίπτ. ζ".

*Το εντός " "β'εδάφιο το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 του ΠΔ 409/1986 (Α 191), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του  άρθρου 7 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

Άρθρον 62α

 

  Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις περί δημοσιεύσεως εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ως και εάν αμελή ή παραλείπει να υποβάλλη ή υποβάλλει ανακριβή εις τον Υπουργό Οικονομικών την υπό του άρθρου 13  του δια του νόμου 3424 κυρωθέντος Νομοθετικού Διατάγματος προβλεπομένην μηνιαίαν κατάστασιν των λογαριασμών και του άρθρου 18β του νόμου 5076/1931.

  "Με  τις  ίδιες  επίσης  ποινές  τιμωρείται  όποιος  παραβαίνει  τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7α περίπτ. ζ και 109".

*Το εντός " " β' εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7  του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

 

Αρχή σελίδας

 

 

Άρθρον 62β

 

  Οι  παραβάτες  των  άρθρων  7α,  50α  και  50β  του  παρόντος  νόμου υπόκεινται στην ποινική κύρωση, που προβλέπεται από το  άρθρο  458  του Ποινικού Κώδικα".

*Το άρθρο 62Β προστέθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

 

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 63

 

  1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως πας δημόσιος υπάλληλος εκ των ασκούντων εποπτείαν επί ανωνύμου εταιρείας:

  α) όστις δεν ήθελε  τηρήσει απόλυτον εχεμύθεια περί των παρ' αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας.

  β) όστις ήθελεν είτε αμέσως είτε εμμέσως ενεργήσει κερδοσκοπικάς πράξεις εν Χρηματιστηρίω επί χρεωγράφων ανωνύμων εταιρειών.

 

  2. Ο δημόσιος υπάλληλος, πλην της ποινής φυλακίσεως υπόκειται και εις τας νενομισμένας πειθαρχικάς ποινάς.

 

  3. Η διάταξις του εδαφίου α' της παρ. 1 εφαρμόζεται και επί των κατά τα άρθρα 36 και 40 ελεγκτών.

 * Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρον 63α

 

  1. Πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει ή οπωσδήποτε μεταβιβάζει αξίας πάσης φύσεως (μετοχάς, χρεώγραφα κλπ.) δοθείσας τη Τραπέζη επί παρακαταθήκη ή προς φύλαξιν τιμωρείται δια φυλακίσεως και αν δεν υπάρχει σκοπός αποστερήσεως.

 

  2. Δια της αυτής ως άνω ποινής τιμωρείται πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει αξίας πάσης φύσεως (μετοχάς, χρεώγραφα κλπ.) δοθείσας τη Τραπέζη επί ενεχύρω και αν δεν υπάρχει σκοπός αποστερήσεως.

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

 

Αρχή σελίδας

 

Άρθρο 63β.

 

 "Ελεγκτές  ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 36, καθώς και τα πρόσωπα του άρθρου 42α παρ.  5,  αν  από  αμέλεια  θεώρησαν  ως  νομίμως  έχοντα ισολογισμό  που  καταρτίσθηκε  παρά  τις  διατάξεις  του νόμου και του Καταστατικού,  τιμωρούνται  με  φυλάκιση  μέχρι  τριών  μηνών  και  με χρηματική ποινή μεχρι (80.000) δραχμών ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57".

*Το άρθρο 63β αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του ΠΔ 498/1987 (Α 236).

* Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002  (Β' 23) ορίζονται τα ακόλουθα:

    "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ' ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Αρχή σελίδας