Open menu
08 | 08 | 2022

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 18/330/20.4.2004

 

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ Α………… 11.4.2003 και Διαβιβαστικό έγγραφο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. 1089911/968/0015/2003

 

 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Α.α Επιστολή Λογιστή Α....

Θέμα: «Λογιστικές εγγραφές για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στα λογιστικά βιβλία επιχείρησης η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Σχετικά: Επιστολή μας προς το Υπουργείο Οικονομικών από 25.8.2003

Απάντηση του Υπουργείου με Νο 1089911/968/0015/23.10.2003 έγγραφό του.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως σε φωτοτυπία τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε αφού μελετήσετε το θέμα εκδώσετε σχετική γνωμάτευση για την σύννομο λογιστική απεικόνιση των σχετικών πράξεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του εγγράφου του Υπουργείου η προμήθεια του αντιπροσώπου δεν πρέπει να καταχωρείται χωριστά αλλά συνολικά βάσει του τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού ανεξάρτητα αν αυτή βαρύνει τον ξένο οίκο ή τον εισαγωγέα ή και τους δύο.

Επειδή τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όλα τα ειδικά έξοδα των αγορών είτε αυτά αφορούν αγορές στο εσωτερικό της χώρας είτε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καταχωρούνται σε υπολ/σμους της ομάδας 6 τα οποία βεβαίως προστιθέμενα με την τιμή αγοράς προσδιορίζουν την τιμή κτήσεως αυτών.

Για το παράδειγμα της επιστολής μου σας επισυνάπτω σε φωτοτυπία τιμολόγιο οίκου του εξωτερικού και γραμμάτιο εισπράξεως της Τράπεζας που αφορά την είσπραξη της προμηθείας του αντιπροσώπου.

Τέλος παρακαλώ να γνωματεύσετε αν η δεύτερη εγγραφή του παραδείγματος μου, 61.02.00 κ.λπ. νομιμοποιείται να γίνει με βάση το γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας.

Α.β ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Εμφάνιση συναλλαγής – εισαγωγής στα τηρούμενα βιβλία του εισαγωγέα όταν στο τιμολόγιο του ξένου οίκου αναγράφεται αφαιρετικά η προμήθεια του Έλληνα αντιπροσώπου με την οποία βαρύνει ο ξένος οίκος».

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η από 25.8.2003 επιστολή μας.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική επιστολή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αξία αγοράς αγαθών που εισάγονται είναι η συνολική χρέωση, δηλαδή η συνολική αξία – τελική αξία της συναλλαγής που περιέχει και όλες τις επιβαρύνσεις, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού, με βάση την οποία θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες λογιστικές εγγραφές, χωρίς να καταχωρείται χωριστά η προμήθεια του αντιπροσώπου που εμφανίζεται σ΄ αυτό αφαιρετικά, ανεξάρτητα αν αυτή βαρύνει τον ξένο οίκο ή τον εισαγωγέα είτε και τους δύο.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 12 του Κ.Β.Σ. να εκδίδει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών απ΄ ευθείας προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα κατά περίπτωση.

Ανάλογα με τον προαναφερόμενο τρόπο έκδοσης των στοιχείων θα πρέπει να γίνουν και οι ανάλογες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία σας για τις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Σ.Λ.Ο.Τ. (πρώην ΕΣΥΛ).

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.203 υποπαρ. 1-4 : «Οι αγορές αποθεμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως καταχωρούνται στη χρέωση των λογ/σμων της ομάδας 2 (των ειδικών υπολογαριασμών αγορών) με την τιμή κτήσεώς τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς.

Η προμήθεια του αντιπροσώπου του προμηθευτή σας – του οίκου του εξωτερικού – που βαρύνει αυτόν, δηλαδή τον προμηθευτή, αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου αφαιρετικά με σκοπό κατά τον διακανονισμό της αξίας του τιμολογίου, το εισπραττόμενο ποσό από την Τράπεζα κατά το μέρος που αφορά την προμήθεια του αντιπροσώπου να καταβάλλεται σε αυτόν το δε υπόλοιπο να στέλνεται στον οίκο του εξωτερικού σε ολοσχερή εξόφληση της αξίας του τιμολογίου του που απεικονίζει το αντίτιμο του πωληθέντος σε εσάς αγαθού.

Οι εγγραφές συνεπώς που θα γίνουν στα βιβλία σας για την συγκεκριμένη συναλλαγή θα είναι οι εξής, με την υπόθεση ότι η αξία του εμπορεύματος που αγοράσατε από το εξωτερικό είναι σύμφωνα με το τιμολόγιο π.χ. 100.000 Ευρώ και η προμήθεια του Έλληνα αντιπροσώπου που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου είναι 5.000 Ευρώ.

 

32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων

38.00 Ταμείο 100.000

32.01.001 Παραγγελία αγοράς πρώτης ύλης ….. 100.000

Διακανονισμός αξίας παραγγελίας αγοράς

 

Για τα τυχόν έξοδα που θα γίνουν κατά τον διακανονισμό της αξίας της παραπάνω εισαγωγής και γενικά για την παραλαβή της πρώτης ύλης (προμήθεια και έξοδα τραπέζης, μεταφορικά κ.λπ.) π.χ. 1.500 Ευρώ θα γίνει η εγγραφή:

 

32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

32.01 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων

38.00 Ταμείο 1.500

32.01.001 Παραγγελία αγοράς πρώτης ύλης ….. 1.500

Έξοδα διακανονισμού και παραλαβής της πρώτης ύλης ……….

 

Μετά την οριστικοποίηση της παραλαβής της πρώτης ύλης και την συγκέντρωση των δαπανών που την αφορούν θα γίνει η εγγραφή:

 

24. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

24.01 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 101.500

32.01 Παραγγελίες κυκλοφοριακών στοιχείων

 

32.01.001 Παραγγελία Αγοράς Πρώτης ύλης …. 101.500

 

Κόστος αγοράς πρώτης ύλης ……. παραγγελίας ………

ως η συνημμένη στο δελτίο Συμψηφιστικής εγγραφής Ν…… ανάλυση

Εάν η επιχείρηση τηρεί Αναλυτική Λογιστική θα γίνουν και οι σχετικές εγγραφές ενημέρωσης των λογαριασμών αποθήκης κατά ποσότητα και αξία.

Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα η προμήθεια του αντιπροσώπου η οποία βαρύνει τον οίκο του εξωτερικού δεν αποτελεί για την αγοράστρια επιχείρηση λογιστικό γεγονός προς λογιστική απεικόνιση ή παρακολούθηση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm