Open menu
16 | 08 | 2022

Αθήνα 20 Απριλίου 2004

ΣΛΟΤ. 17/329/2004

 

Θέμα: Λογιστικός χειρισμός των εισπραττομένων «Ειδικών λιμενικών τελών από τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.»

 

Χαρακτηριστικά του Οργανισμού – Νομικό πλαίσιο

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., προέρχεται από την μετατροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου» σε Ανώνυμη Εταιρία και αποτελεί καθολικό διάδοχό του.

Είναι ανώνυμη εταιρία Κοινής Ωφελείας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2932/27.6.2001 Φ.Ε.Κ. 145 Τεύχος 1ο και συμπληρωματικά από την λοιπή νομοθεσία όπως ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια.

Μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός του Οργανισμού είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα Ηρακλείου και αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 2238/94 η εταιρία είναι υποκείμενη στο φόρο εισοδήματος.

Ειδικά Λιμενικά Τέλη που εισπράττονται από τον Οργανισμό λιμένος Ηρακλείου

α. Τέλη από διέλευση Επιβατών

Με τις διατάξεις των νόμων 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και 2399/96 «Υλοποίηση Εισοδηματικής Πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις» εισπράττεται ειδικό τέλος ανταποδοτικό για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και συναφείς σκοπούς σχετικούς με τη βελτίωση της παροχής λιμενικών υπηρεσιών.

β. Τέλη από διέλευση Οχημάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.Δ. 44/73 «Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ.158/69 και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων», όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλεται υπέρ των Λιμενικών Ταμείων ειδικό τέλος διελεύσεως δια των προκυμαίων οχημάτων επιβιβαζόμενων εις τα πλοία, για την συντήρηση και βελτίωση των προκυμαίων.

γ. Τέλη Προσόρμισης, Παραβολής και Πρυμνιοδέτησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.Δ. 3878/58 «Περί επιβολής τέλους χρήσεως λιμένος προς εκτέλεσιν λιμενικών έργων», επιβάλλεται τέλος χρήσεως λιμένος προς το σκοπό της εκτελέσεως λιμενικών έργων εξασφαλιζόντων την παραβολή και πρυμνιοδέτηση των πλοίων.

Ανταποδοτικό τέλος – Ορισμός

Το ανταποδοτικό τέλος έχει ως ειδικό προορισμό την αντιμετώπιση «Δημόσιας» δαπάνης που απαιτείται για ειδικής ωφελείας έργο και τη λειτουργία του ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πρέπει να βρίσκεται σε σχέση αναλογίας προς το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του έργου. Η σχέση αναλογίας ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης πρέπει να προκύπτει από την κανονιστική πράξη του τέλους και ειδικότερα από ενταγμένο σε αυτήν λογαριασμό, με σκέλη εσόδων και εξόδων, ή από λογαριασμό που θα συνοδεύει την κανονιστική πράξη.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

α. Εάν τα παραπάνω λιμενικά τέλη, αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και δαπανών για την συντήρηση και βελτίωση του λιμένα και η λογιστικοποίησή τους ως φορολογητέα έσοδα πρέπει να είναι αντίστοιχη των παραπάνω δαπανών. (Λογιστική Επιχορηγήσεων Παγίων Στοιχείων).

β. Εφ΄ όσον τα Ειδικά Λιμενικά Τέλη απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος εάν συμφωνείται με τους εξής λογιστικούς χειρισμούς:

  • Τα Ειδικά Λιμενικά Τέλη παρακολουθούνται σε λογαριασμούς οργανικών εσόδων

  • Στο τέλος της χρήσης, σε ιδιαίτερο λογαριασμό εκμετάλλευσης, εξάγεται το αποτέλεσμα από την διαχείριση των εσόδων και εξόδων που αφορούν τον «Εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του Λιμένα». Εφ΄ όσον τα αποτελέσματα είναι πιστωτικό (κέρδος) αυτό άγεται σε λογαριασμό αφορολόγητων αποθεματικών. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων που έχουν άχθη σε πίστωση των αποθεματικών μεταφέρονται προς διάθεση εφόσον τα εισπραττόμενα στη χρήση ανταποδοτικά τέλη δεν επαρκούν για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών δαπανών και των αποσβέσεων των λιμενικών έργων.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

(α) Σύμφωνα με την παρ. 2.2.402 υποπαρ. 8J του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.Δ. 1123/80) «Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» που χορηγούνται για τη χρηματοδότηση αγοράς, παγίων στοιχείων της οικονομικής μονάδας καταχωρούνται στο λογαριασμό 41.10 με χρέωση του οικείου λογαριασμού του ενεργητικού.

Στο τέλος της χρήσεως από το λογαριασμό 41.10 μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκε από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις παραχωρούνται στις οικονομικές μονάδες με όρους και δεσμεύσεις που θέτονται από τις αρχές ή τους οργανισμούς που τις παραχωρούν, οι λογιστικοί χειρισμοί προσαρμόζονται στο Νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει κάθε επιχορήγηση.

(β) Στα πλαίσια των διατάξεων αυτών, το ΕΣΥΛ με την Γνωμάτευσή του 303/9.4.1999 όρισε ότι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.402 υποπαρ. 8j του Ε.Γ.Λ.Σ. ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα ποσά που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι πελάτες (καταναλωτές) ως συμμετοχή τους στο κόστος κατασκευής από την ΕΥΔΑΠ ή την ΔΕΗ κ.λπ. του νέου τεχνικού έργου (κατασκευή ή επέκταση νέου δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροδότησης κ.λπ.)

(γ) Θεωρούμε συνεπώς ότι τα «Ειδικά Λιμενικά τέλη» που εισπράττονται από την εταιρία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» ως ανταποδοτικά τέλη, με σκοπό δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων καθώς και για την καλή συντήρησή τους αποτελούν, υπό ευρεία έννοια, επιχορήγηση παγίων επενδύσεων εφ΄ όσον αυτά δαπανώνται για κατασκευή, επέκταση ή βελτίωση Λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, ενώ κατά το μέρος που δαπανώνται για καλή συντήρησή τους αποτελούν ειδική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση τρεχουσών δαπανών της εταιρίας, συντήρησης των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων.

(δ) Με βάση τα προηγούμενα ο ενδεικνυόμενος λογιστικός χειρισμός των εισπραττομένων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ειδικών λιμενικών τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι οι εξής:

δα. Τα εισπραττόμενα ειδικά λιμενικά τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα καταχωρούνται στο σύνολό τους στην πίστωση του λογ/σμού 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και σε κατάλληλο υπολογαριασμό, κατά κατηγορία λιμενικού τέλους, του τριτοβαθμίου 41.10.90 «ειδικά λιμενικά τέλη για βελτίωση και συντήρηση του λιμένα», με χρέωση των λογαριασμών ταμιακών διαθεσίμων (Λογ/σμό 38 και υπολογαριασμούς του) ή κατάλληλων λογαριασμών τρίτων.

δβ. Στο τέλος κάθε χρήσεως τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την καλή συντήρηση του λιμένος και των εγκ/σεων αυτού, μεταφέρονται από το λογ/σμό 41.10 στην πίστωση του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 74 «επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων», του δευτεροβάθμιου 74.03 «ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις» και σε κατάλληλο τριτοβάθμιο λογ/σμό κατ΄ είδος λιμενικού τέλους. Οι δαπάνες συντηρήσεων καταχωρούνται κανονικά στους αρμοδίους λογ/σμούς εξόδων κατ΄ είδος της ομάδας 6 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ή εφ΄ όσον πρόκειται για αγορές υλικών συντηρήσεων στους κατάλληλους λογ/σμούς της ομάδας 2.

δγ. Στο τέλος επίσης της χρήσεως τα ποσά των τακτικών και προσθέτων αποσβέσεων επί των λιμενικών έργων ή εγκαταστάσεων, που η κατασκευή τους έχει χρηματοδοτηθεί ή καλυφθεί από τα ειδικά λιμενικά τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα ή κατά το μέρος που έχει χρηματοδοτηθεί (επιχορηγηθεί) από αυτά, μεταφέρεται από το λογ/σμο 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», στην πίστωση του λογ/σμού 81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων».

Για το φορολογικό χειρισμό του θέματος αρμόδια είναι να σας απαντήσει η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(ε) Η παρακάτω Γνωμάτευσή μας δεν αναφέρεται στον τρόπο λογιστικής αντιμετωπίσεως του θέματος με βάση τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm