Κεντρικό Μενού

Νόμος 1915/1990

της 28.12.90 - (Α' 186).

 

Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος.

 

 

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το άρθρο που σας ενδιαφέρει


Άρθρο 1
Ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις.


Tο άρθρο 1 καταργήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 10  του νόμου 2224/1994!
 


Άρθρο 2


Το άρθρο 2 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2224/1994 (Α 112).

Αρχή

 


Άρθρο 3
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.


Στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982:

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση ζ) ως εξής:

"ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων".
2. Προστίθεται περίπτωση θ) έχουσα ως εξής:

"θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τμήματα υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και  πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/ 1990 δημόσιου τομέα".

 

 Άρθρο 4


Το άρθρο 4 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 τουΝ.2224/1994 (Α 112).

 

 

Άρθρο 5


Το άρθρο 5 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2224/1994 (Α 112).

 

 

Άρθρο 6


Το άρθρο 6 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2224/1994 (Α 112)

 

 Άρθρο 7
Οικονομική αυτοτέλεια. Κατάργηση της κρατικής παρεμβάσεως.


1. Από 1/1/92 καταργούνται οι περί οικονομικής ενισχύσεως των συνδικαλιστικών οργανώσεων διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1264/1982  και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται στο Θέμα αυτό.
2. Μέχρι την 31/3/91 θα συνεχιστεί, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η  χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσω της Εργατικής  Εστίας, από το 40% των πόρων της για την εξυπηρέτηση των σκοπών της  παραγράφου β) του άρθρου 1 του ν. 678/1977.
3. Από 1/4/91 μέχρι 31/12/91 θα συνεχιστεί η παραπάνω χρηματοδότηση μειωμένη κατά ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% από τους πόρους του 40% της  Εργατικής Εστίας θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παραγράφου α) του άρθρου 1 του ν. 678/1977.  

4. Στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, θα καταβάλλεται από 1.1.1994 ποσοστό κατώτατο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πόρων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), που προέρχονται από τις καταβαλλόμενες εισφορές, για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών τους σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως για:

α. Λειτουργικές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως στέγη, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μισθοδοσία προσωπικού, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, επίπλωση γραφείων, έξοδα αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
β. Δαπάνες για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα.
γ. Δαπάνες για ταξίδια και διαμονή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς που προωθούν την πολιτική εργασιακών σχέσεων.

5. Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών, που αναφέρονται στις παραγράφους α', β' και γ' ανωτέρω, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές, οργανώσεις, εφόσον έχουν τουλάχιστον 500 ψηφίσαντα μέλη, καθώς και οργανώσεις συνταξιούχων κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4, έπειτα από αίτηση τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.. Εάν η σχετική αίτηση δεν γίνει δεκτή από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3, η ενδιαφερόμενη οργάνωση απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εγκρίνει σχετική επιχορήγηση.
7. Στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, εφόσον έχουν τουλάχιστον 200 ψηφίσαντα μέλη θα καταβάλλονται από 1.1.1999 τα έξοδα των δικαστικών αντιπροσώπων που παρίστανται στις αρχαιρεσίες τους.

Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο καταβολής των χρηματικών ποσών και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών αυτών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού.

 

 

 

 

Άρθρο 8
Συνδικαλιστικοί πόροι.


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Η καθοριζόμενη να παρακρατείται συνδρομή καθώς και ο τρόπος  κατανομής της μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθμών, καθορίζεται από τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά  συμβούλια, κατά τους ορισμούς των καταστατικών.

Για την παρακράτηση  της συνδρομής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης, θετικής δηλώσεως του  μισθωτού στον εργοδότη, ελεύθερα ανακαλούμενης.

Η απόδοση των  παρακρατούμενων από τον εργοδότη συνδρομών θα γίνεται στο πρωτοβάθμιο  επιχειρησιακό σωματείο, που θα έχει και την ευθύνη της κατανομής  τους".

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982 καταργείται.

 

 

 

 

Άρθρο 9


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.