Αθήνα, 23/06/2004
ΥΠΑΠΚΠ. 50395 (ΦΕΚ Β' 1023/8.7.2004)

 

Θέμα: Ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων τιμήματος που προέρχεται από παραχωρηθείσα κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Εχοντας υπόψη:.....

κλπ.

Αποφασίζουμε:


Ρυθμίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων τιμήματος που προέρχεται από κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, που έχει παραχωρηθεί σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), όπως παρακάτω:

1. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων δόσεων του τιμήματος κατανέμεται ισόποσα στις δόσεις που αντιστοιχούν στην υπόλοιπη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του τιμήματοςτης κατοικίας ή του αγορασμένου διαμερίσματος.
Για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα των δικαιούχων οριστικό παραχωρητήριο και να εξοφληθούν προηγουμένως οι τόκοι υπερημερίας που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο ποσό των δόσεων που ρυθμίζονται.
Οι νέες δόσεις που θα προκύψουν μετά τη ρύθμιση, εξοφλούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα οριστικά παραχωρητήρια.
2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσης στα κατά τόπους Γραφεία του Ο.Ε.Κ., τα οποία θα χορηγούν σε κάθε δικαιούχο σημείωμα εξόφλησης, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας που πρέπει να καταβάλλουν καθώς και ο κωδικός αριθμός που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δικαιούχο.
Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας θα γίνεται μέσα στον ίδιο μήνα που χορηγείται το εξοφλητικό σημείωμα και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. λογαριασμού 81795673 ή της Εθνικής Τράπεζας της. Ελλάδος αριθμ. λογαριασμού 54616349. Στην απόδειξη εξόφλησης που θα χορηγεί στο δικαιούχο η Τράπεζα, θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτόν, προκειμένου ο Ο.Ε.Κ. να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εξόφληση των τόκων υπερημερίας.
Μετά την εξόφληση των τόκων υπερημερίας και μέσα στον ίδιο μήνα, ο δικαιούχος θα προσέρχεται στον Ο.Ε.Κ., όπου θα γίνεται η ρύθμιση με την υπογραφή συμφωνητικού αναπροσαρμογής δόσεων για τις νέες δόσεις που θα προκύψουν από τη ρύθμιση, αντίγραφο του οποίου θα χορηγείται στο δικαιούχο.
3. Η Υπηρεσία του Ο.Ε.Κ., η οποία θα προβαίνει στη ρύθμιση, θα διαβιβάζει αντίγραφο του συμφωνητικού αναπροσαρμογής με τις νέες δόσεις αποπληρωμής του τιμήματος της κατοικίας ή του αγορασμένου διαμερίσματος, στη Δ/νση Μηχανογράφησης του Ο.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως