Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 15/12/2003
Αριθ. Φ11321/26586/1706 (ΦΕΚ Β΄ 1818/5.12.2003)

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Έχοντας υπόψη:……

κ.λ.π.


αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


1. Ο εργοδότες που εγγράφονται για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών του ΙΚΑ που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου αυτού στο διαδίκτυο, κατά τις διατάξεις της Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούνται να ζητούν από αυτές τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και να λαμβάνουν αυτήν ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την ύπαρξη των κατά νόμο απαιτούμενων προϋποθέσεων.
2. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Φ 11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν πιστοποιηθεί ή δικαιούνται να ζητήσουν την πιστοποίησή τους για τη λήψη τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ κατά τη διαδικασία της Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 όμοιας απόφασης.

 

¶ρθρο 2
Περιεχόμενο της βεβαίωσης που χορηγείται ηλεκτρονικά


1. Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που χορηγείται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΙΚΑ καθώς και μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας και αποτελεί δημόσιο έγγραφο.
2. Αν με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία, διαπιστωθεί ότι ο αιτών ή ο συναλλασσόμενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, είναι ασφαλιστικά ενήμερος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση, η οποία, εκτός των προσωπικών στοιχείων
που περιέχονται στην αίτηση περιέχει την ένδειξη: "ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ". Αν από τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο των οφειλών του συναλλασσομένου από ασφαλιστικές εισφορές χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992 (84 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 37 και 38 του άρθρου 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α), στη βεβαίωση περιέχεται η ένδειξη: "ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ".
3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν αποστέλλεται βεβαίωση, αλλά απάντηση ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του ΙΚΑ που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης κατά το άρθρο 5 της Φ.21/116/4.7.2000 (839 Β) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία δεν αποκλείει το δικαίωμα του ΙΚΑ να αναζητήσει τις εισφορές που διαπιστώνεται από μεταγενέστερο έλεγχο ή επεξεργασία δεδομένων ότι οφείλονται, ακόμα και αν αφορούν χρονικές περιόδους που καλύπτονται από τη χορηγηθείσα βεβαίωση.
 

 

¶ρθρο 3
Υποχρεώσεις των χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας


1. Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης και κωδικών μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας, που έχουν αποδοθεί ή αποδίδονται σ' αυτούς κατά τις διατάξεις της Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί για τη λήψη τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών του ΙΚΑ, αποδίδονται νέοι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης, μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν σχετίζονται με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων. Για το απόρρητο των προσωπικών κωδικών, τη χρήση, τη διαχείριση και τη μεταβολή αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 της Φ 11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, για τους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που πιστοποιούνται για την λήψη τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των συναλλασσομένων με αυτούς ως προς τη χρήση, τήρηση, μνημόνευση, προσάρτησή τους, καθώς και την έκδοση ή θεώρηση φωτοαντιγράφων αυτών, ισχύουν και για τις βεβαιώσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
 

 

 

¶ρθρο 4
Χρόνος ισχύος της ηλεκτρονικά χορηγούμενης βεβαίωσης


Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, που καθορίζεται στο άρθρο 7 της 11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει.
 

 

 

¶ρθρο 5
Έλεγχοι


Στο ΙΚΑ τηρείται ιστορικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Το ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει αναλυτικά και μπορεί να αναπαραγάγει σε κάθε περίπτωση ελέγχου όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις βεβαιώσεις που χορηγήθηκαν, καθώς και τις απαντήσεις προς τους ενδιαφερομένους ότι πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ.
 

 

¶ρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.