22 | 01 | 2020

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. Γνωμοδοτήσεως: 49/2007
 

Θέμα: Εάν το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση μισθωμένων φορτηγών Δ.Χ. αποτελεί εισόδημα της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. που φορολογείται στο όνομα των μελών της ή η από κοινού εκ μέρους των μελών αυτής εκμετάλλευση των αυτοκινήτων αυτών συνιστά αφανή εταιρεία και το καθαρό κέρδος που προκύπτει υπάγεται σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2238/1994.

 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Τμήμα Β΄ γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Σύμφωνα με το διδόμενο από την υπηρεσία πραγματικό, από έλεγχο που έγινε σε Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαπιστώθηκε ότι αυτή εκμεταλλεύεται εκτός των αυτ/των των μελών της. και αυτ/τα Δ.Χ. που μισθώνει με ιδιωτικό συμφωνητικό από τρίτους, λαμβάνοντας από αυτούς τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα η επιχείρηση αυτή θεώρησε φορτωτικές στο όνομα της ΙΜΕ-ΕΠΕ για τα μισθωμένα αυτοκίνητα και τα έσοδα τα διένειμε ως μέρισμα στα μέλη της, μετά την αφαίρεση των συνολικών δαπανών, στις οποίες περιέλαβε και τις δαπάνες μισθώσεως των εν λόγω αυτοκινήτων.
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο για την ερωτώσα υπηρεσία το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο τα νομικά πρόσωπα αυτά υποβάλλουν μεν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν φορολογούνται όμως τα ίδια, αλλά τα κέρδη τους φορολογούνται στο όνομα των μελών τους, σύμφωνα και με τις 10074565/984/ΠΟΛ. 1206/1993 και Ε. 100017/ΠΟΛ. 147/7-11-1978 αποφάσεις, αντιστοίχως, Υφυπουργού Οικονομικών και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, τίθεται το ως άνω ερώτημα, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 383/1976 «Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων»(Α΄ 182).
ΙΙ. (1.). Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου τμήματος του Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Α΄ 151), με τίτλο «φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων». και ειδικότερα του άρθρου 1, «Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό εισόδημα που προκύπτει είτε στην ημεδαπή ... και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2», του άρθρου 2 παράγ. 4, «Σε φόρο υπόκεινται επίσης. οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες.. οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες. οι συμμετοχικές ή αφανείς.. .», του άρθρου 10. «Τα καθαρά κέρδη των υποχρέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τι; διατάξεις αυτοί) του νόμου. φορολογούνται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) μετά την αφαίρεση:...».
Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου τμήματος του ίδιου Κώδικα, με τίτλο «φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων», και ειδικότερα των άρθρων 98, 99 και 101 οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) υπόκεινται οι ίδιες ως νομικά πρόσωπα στο φόρο αυτό, κατά τη διάταξη δε του άρθρου 109 του ίδιου Κώδικα «1. Ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα του υποχρέου νομικού προσώπου, με φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι καθορίζονται κατά κατηγορία υποχρέων, ως εξής: α)... β)... γ). ..Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που (αναφέρονται στο άρθρο 101 (μεταξύ των οποίων και οι Ε.Π.Ε.) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 2....».

β) Ως προς το διέπον την Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία (Ι.Μ.Ε.) ειδικό καθεστώς. το άρθρο 3 του προαναφερόμενου Ν. 383/76 ορίζει ότι «1. Επιτρέπεται η σύστασις Ιδιοτύπου Μεταφορικής Εταιρείας (I.Μ.E.). διεπομένης υπό της περί των Εταιρειών Περιορισμένής Ευθύνης (ΕΠΕ) νομοθεσίας υπό τας ακολούθους παρεκκλίσεις:
α) το εταιρικόν κεφάλαιον αποτελείται εξ εταιρικών μεριδίων.
Έκαστον μερίδιον έχει αξίαν τουλάχιστον 1.000 δραχμών ανά τόννο μικτού βάρους συμμετέχοντος φορτηγού αυτοκινήτου. Το κεφάλαιον τούτο καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την σύστάσιν της εταιρείας. Έκαστον εταιρικόν μερίδιον αντιπροσωπεύει μίαν εταιρικήν ψήφον,
β) δια την λήψιν αποφάσεων υπό της γενικής συνελεύσεως, απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων,
γ) έκαστος εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρει εις την εταιρείαν και τας ακολούθους παρεπομένας παροχάς θεωρουμένας ως ουσιώδεις δια την συμμετοχήν αυτού:
αα) την άσκησιν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του, δι ούτινος συμμετέχει, φορτηγού αυτοκινήτου αδιαλείπτως καθ΄ άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως, δυνάμενος να παρακρατή πάντα τα λοιπά επί τούτου δικαιώματα και ιδία την κυριότητα και νομήν,
ββ) την διάθεσιν, κατ΄ αποκλειστικότητα, εις την εταιρείαν και δια το έργον αυτής του φορτηγοί) αυτοκινήτου εις κατάστασιν πλήρους και αδιαλείπτου ετοιμότητος καθ΄ άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως.
δ) Η μη εκπλήρωσίς τινός των ως άνω υποχρεώσεων παρά τινός εταίρου, συνεπάγεται, πέραν των δια του καταστατικού προβλεπομένων κυρώσεων, και την αποβολήν αυτού εκ της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως».
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Νόμου 383/76 «κύριος στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιδίωξις της δημιουργίας ωργανωμένων σοβαρών επιχειρήσεων μεταφορών και αντιστοίχως η μείωσις του αριθμού των μεμονωμένων αυτοκινητιστών, ώστε οι φορείς του μεταφορικού έργου να είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν εις τον ανταγωνισμόν. Προς τον σκοπόν τούτον παρέχεται εις τους αυτοκινητιστάς η δυνατότης όπως οργανωθούν συνεταιριζόμενοι στα πλαίσια μιας ιδιοτύπου μεταφορικής επιχειρήσεως, η οποία δεν περιλαμβάνεται εις τας γνωστάς ήδη μορφάς των εμπορικών εταιρειών. Η «Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία». αυτή. προσομοιάζουσα προς τον τύπον της ΕΠΕ. έχει το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν ότι δεν συνεισφέρεται εις αυτήν το αυτοκίνητον κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήσιν, αλλ΄ αρκεί η ως παρεπομένη παροχή προς αυτήν του εταίρου εισφορά μόνο του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αυτοκινήτου.
ΙΙΙ. Από το συνδυασμό των ανωτέρω. μη εξεταζομένου, πάντως. του διέποντος τις Ι.Μ.Ε. φορολογικού καθεστώτος μετά το Ν. 2238/1994 και τις κωδικοποιηθείσες με αυτόν διατάξεις ιδίως. του Ν. 2065/1992 για τη φορολογία εταιριών και νομικών προσώπων και ειδικότερα της φορολογίας ή μη των εσόδων των νομικών αυτών προσώπων από την κατά ης όλως ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 383/76 άσκηση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως με τα οποία συμμετέχουν σ΄ αυτήν τα «συνεταιριζόμενα» μέλη τους (πρβλ. σχετικώς Γνωμοδότηση 196/1991 Β΄ Τμήμ. ΝΣΚ). συνάγεται ότι κάθε έσοδο αυτών από τυχόν άλλη εμπορική δραστηριότητά τους, πέρα δηλαδή από την ως άνω συγκεκριμένη και υπό του νόμου ρητώς επιτρεπόμενη σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές που διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, όπως και την κυριότητα του εις την εταιρία αυτή κατ΄ αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως εισφερόμενου δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου τους. εκφεύγει του διέποντος αυτές φορολογικού καθεστώτος και αντιμετωπίζεται ως προερχόμενο από ανεξάρτητη ως προς την Ι.Μ.Ε, εμπορική δραστηριότητα. φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα ως εισόδημα άτυπης αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα μεταξύ των μελών της Ι.Μ.Ε.. Τέτοια έσοδα από την αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα αποτελούν προφανώς και τα προερχόμενα από την κατά. παράβαση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των. Ι.Μ.Ε. μίσθωση αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως τρίτου πρόσωπου (επαγγελματία αυτοκινητιστή) προς εκμετάλλευση του κατά τα φαινόμενα από την I.M.E., κατ΄ ουσίαν δε από την υποκρυπτόμενη εταιρία των μελών της. για τα οποία ως εκ τούτου φορολογείται αυτοτελώς; σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm