22 | 08 | 2019

Αθήνα 23/04/2013
Αρ. πρωτ.: 5016110

ΘΕΜΑ: Σχετικά με καύσιμα που προορίζονται για τη συντήρηση των επαγγελματικών πλοίων όταν βρίσκονται κάτω από ειδικές περιστάσεις.

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αριθμ.πρωτ. Π. 3054/33/Α0018/17.6.2005 ΕΔΥΟ (β) Η με αριθμ.πρωτ. Δ. 910/80/Α0018/08.05.2008 όμοια (γ) Η με αριθμ. πρωτ. 11134/18.42013 αναφορά του Δ΄ ΤΕΣ Πειραιά
Με αφορμή τη (γ) ανωτέρω σχετική αναφορά καθώς και ανάλογα ερωτήματα από διάφορες τελωνειακές αρχές αναφορικά με αιτήματα για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρησή τους κατά το χρονικό διάστημα που αυτά είναι ακινητοποιημένα, λόγω ειδικών περιστάσεων και όχι λόγω πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης, επισκευής, μεταποίησης και μετασκευής τους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (β) ανωτέρω σχετική χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ για τα καύσιμα που προορίζονται για την κίνηση και συντήρηση των επαγγελματικών πλοίων και όχι για τα καύσιμα που προορίζονται για την κατασκευή, επισκευή και μεταποίηση των πλοίων αυτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 10 του N. 438/76 , όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 12 του άρθρου 2 του N. 3583/2007 και ισχύει. Σύμφωνα δε με το κοινοτικό πλαίσιο φορολογίας ενεργειακών προϊόντων, δεν παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από τον ΕΦΚ των καυσίμων όταν προορίζονται για τη συντήρηση των εν λόγω πλοίων ενόσω βρίσκονται ακινητοποιημένα για εργασίες συντήρησης, επισκευής, μεταποίησης και μετασκευής τους.
Επισημαίνεται ότι στις λοιπές περιπτώσεις ακινητοποίησης των επαγγελματικών πλοίων λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως είναι η κατάσχεση, η απαγόρευση απόπλου ή η επίσχεση εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην (α) σχετική ΕΔΥΟ, σύμφωνα με την οποία τα επαγγελματικά πλοία κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις ακινητοποίησης και μόνο εφοδιάζονται με απαλλαγή από τον ΕΦΚ με τις ποσότητες καυσίμων που είναι αναγκαίες για τη συντήρησή τους, ήτοι τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών ασφάλειας του πληρώματος και του πλοίου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16