Open menu
27 | 05 | 2022

Αθήνα 20/07/2015
Αρ. πρωτ.: 5015596

ΘΕΜΑ:Σχετικά με αιτήματα ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού επαγγελματικών πλοίων με καύσιμα στα πλαίσια της τακτικής επιθεώρησής τους.

Με αφορμή αιτήματα τελωνειακών αρχών που σχετίζονται με τον εν θέματι ατελή από ΕΦΚ εφοδιασμό με καύσιμα πλοίων, όταν αποπλέουν για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής επιθεώρησής τους, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα καύσιμα που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας παρέχεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.1β΄ του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1γ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως ισχύουν, χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Με τις ως άνω διατάξεις ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» ορίζονται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία και συγκεκριμένα την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της Υπόθεσης C-389/02, στην κατά τις ως άνω διατάξεις έννοια της «ναυσιπλοΐας» περιλαμβάνεται κάθε μορφή ναυσιπλοΐας, ανεξαρτήτως του σκοπού του πλου (μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών ή παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής), σε περίπτωση που διενεργείται για εμπορικούς σκοπούς.
Ως εκ τούτου, στις κοινοτικές διατάξεις, η «ναυσιπλοΐα», ερμηνεύεται συσταλτικά περιλαμβάνοντας τους επαγγελματικούς «πλόες».
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3α) του άρθρου 10 του Ν. 438/1976 [όπως αυτή έχει αντικατασταθεί διαδοχικά με το άρθρο 3 του Ν. 603/77 (ΦΕΚ 162/A΄), το άρθρο 42 του Ν. 3182/2003 καθώς και την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/A΄) και ισχύει], ορίζεται ότι απαλλάσσεται από δασμό και ΕΦΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συναφείς κοινοτικές διατάξεις, η εισαγωγή καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, συντήρησή τους και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3β) του άρθρου 10 του Ν. 438/1976 όπως ισχύει, εξειδικεύονται οι κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής πλοίων που εκτελούν επαγγελματικούς πλόες.
Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις που διέπουν την απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων στα πλαίσια της εμπορικής ναυσιπλοΐας, η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται στα καύσιμα που προορίζονται να αναλωθούν από τις επαγγελματικές κατηγορίες πλοίων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3β) του άρθρου 10 του Ν. 438/1976 , ενόσω τα πλοία αυτά εκτελούν επαγγελματικούς πλόες, ναύλους ή τακτικά εγκεκριμένα δρομολόγια εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας και όχι όταν τα πλοία αυτά εκτελούν πλόες για τις ανάγκες διενέργειας της τακτικής επιθεώρησής τους.
Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού οφείλουν να εξετάζουν κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής αίτησης ατελούς εφοδιασμού με καύσιμα, εάν το υπό κρίση πλοίο εκτελεί αποδεδειγμένα επαγγελματικό πλου κατά τα ανωτέρω ή αποπλέει για τις ανάγκες της ετήσιας τακτικής επιθεώρησής του, περίπτωση η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής απαλλαγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm