29 | 02 | 2020

Αθήνα 20/03/1996
Αρ. πρωτ.: 1036330

ΠΟΛ. 1094

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης εκπτώσεων επί των χρεωστικών φορολογικών παραστατικών αξίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:...κ.λ.π

Αποφασίζουμε


1. Ορίζουμε, από 1ης Ιουνίου 1996, τον τρόπο εμφάνισης των χορηγουμένων εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών αξίας (τιμολόγια, Τ-Δ..Α., Τ.Π.Υ., Α.Λ.Π., Α.Π.Υ. κ.λ.π.), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικώς ή χειρογράφως), ως εξής:

α) Στις περιπτώσεις χορήγησης δραχμικής ή ποσοστιαίας, ανά είδος, έκπτωσης, αυτή να αποτυπώνεται σε κάθετη στήλη, με την ένδειξη «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ», ενδιαμέσως των στηλών, που εμφανίζουν την αρχική αξία (προ έκπτωσης) και την τελική (μετά την έκπτωση) αξία, κατά την έννοια

ΕΙΔΟΥΣ

(ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

.......

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ)

.......

.......

.......

ΕΙΔΟΣ Α

XX

XX

XX

ΧΧΧΧΧ

XXX

ΧΧΧΧΧ

ΕΙΔΟΣ Β

XX

XX

ΧΧ

ΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧ

ΕΙΔΟΣ Γ

XX

XX

XX

ΧΧΧΧΧ

XX

ΧΧΧΧ

β) Στις περιπτώσεις χορήγησης δραχμικής ή ποσοστιαίας συνολικής έκπτωσης, αυτή να αποτυπώνεται, είτε, αναλόγως, ως ανωτέρω (περίπτωση 1α) σε ιδιαίτερη στήλη, είτε αφαιρετικά, μετά την αρχική συνολική αξία (προ έκπτωσης), στην ίδια στήλη, κατά την έννοια:

ΑΞΙΑ (ΠΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ........ΧΧΧΧΧ
ΕΚΠΤΩΣΗ ........-- ΧΧΧ
______________
ΑΞΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΧΧΧΧΧ
ΦΠΑ ΧΧΧ
_______
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΧΧΧΧ
= = = = =

γ) Με οποιοδήποτε ανάλογο προς τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους , εφόσον οι εκπτώσεις αποτελούν αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο του περιεχομένου του στοιχείου.

2. Η έκδοση των φορολογικών παραστατικών της παραγράφου 1 της παρούσας, με διάσπαση (διακεκριμένη αποτύπωση) των στοιχείων της συναλλαγής, που αφορούν τις παρεχόμενες εκπτώσεις, από το υπόλοιπο περιεχόμενο, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αποκοπή του τμήματος των εκπτώσεων, ως το ενδεικτικά αναφερόμενο κατωτέρω παράδειγμα, αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ..... .... .... ΑΞΙΑ ..... ΣΥΝΟΛΟ
............... ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ
ΣΥΝΟΛΑ 10815
Φ.Π.Α 1946
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΞΙΑ 12761

ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ Φ.Π.Α ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΞΙΑ
10815 3028 7787 18 1402
10815 3028 7787 1042 9189


3. Έντυπα (ιδίως μηχανογραφικά) ως το ανωτέρω (παρ. 2) ενδεικτικά αναφερόμενο υπόδειγμα, ή παρεμφερή, τα οποία δεν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. απαιτούν, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm