Open menu
25 | 04 | 2024

ΑΘΗΝΑ 20.2.2004

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 11/ΣΛΟΤ/

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ N.10/322

 

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την ανάπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 3229/10-2-2004 μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων της χρήσεως και απο εκεί να μεταφερθεί σε ειδικό Αποθεματικό "Κέρδη από Αναπροσαρμογή αξίας παγίων


ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ εταιρίας Ανών. Τεχνική Εταιρία Α.Πρ. 620/0316/18.2.2004.

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του προσφάτως ψηφισθένος νόμου 3229/10.2.2004 περί «Εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλων διατάξεων» παρέχεται η δυνατότητα στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμες εταιρίες και στις θυγατρικές αυτών κατά 95% τουλάχιστον να αναπροσαρμόζουν ετησίως στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την …… 2003 την αναπάσβεστη αξία των κτιρίων και εγκαταστάσεων τους στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, αν το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρμογής δύναται αρχικά να καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και κατόπιν να τροποποιηθεί ανάλογα η αρχή του «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» (Λ/88), ώστε να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό από κέρδη εκ αναπροσαρμογής αξίας κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων αλλά και το ενδεικνυόμενο αποτέλεσμα για λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που θα ενταχθεί το εν λόγω ποσό.

 

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Όταν η επιχείρηση προβαίνει σε αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της, όπως γηπέδων, κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η προκύπτουσα θετική διαφορά (υπεραξία) καταχωρείται στη χρέωση του οικείου παγίου στοιχείου και πίστωση του λογ/σμού 41.07 «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ.1123/1980 και στον τριτοβάθμιο λογ/σμό 41.07.10 «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εδαφικών εκτάσεων άρθρου 15 Ν. 3229/2004.
Όταν το σύνολο ή μέρος της υπεραξίας αυτής χρησιμοποιηθεί, για την κάλυψη ζημίας που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών - ανωνύμων εταιριών ομολόγων και λοιπών χρεογράφων καθώς και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας – στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιμής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν Νόμου 2190/1920, το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί, μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.07.10 στο λογαριασμό 88.07 «λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση» σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.402 υποπαρ. 8ε του Π.Δ. 1123/1980 και του άρθρου 15 του Νόμου 3229/2004. Όμοιος λογιστικός χειρισμός ακολουθείται και σε περίπτωση ολικής ή μερικής κεφαλαιοποίησης ή διανομής του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων, κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων του άρθρου 15 του Νόμου 3229/2004.
Τόσο από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) όσο και από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο 16 δεν επιτρέπεται η καταχώρηση της υπεραξίας αυτής στο λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.
Για τη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει σύμφωνο με το άρθρο 15 του Νόμου 3229/2004 αρμόδιο να σας απαντήσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm