Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα 10/08/04
 ΠΟΛ.1088
 

 
Θέμα: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
 
Με αφορμή υπομνήματα των εξαγωγικών φορέων, τα οποία αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία θεώρησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α.» και για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Εισαγωγή

Για την έκδοση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 η χώρα μας έθεσε σε εφαρμογή τη διαδικασία της διαβούλευσης του άρθρου 29 της Οδηγίας 77/388/Ε.Ο.Κ. και μετά από έγκρισή της από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φ.Π.Α., οι διατάξεις της εφαρμόζονται στη χώρα μας από 2 Αυγούστου 1993.
Η απόφαση προβλέπει τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο Κ-Μ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις), καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγεται η εκταμίευση για πληρωμή του Φ.Π.Α. στους προμηθευτές των αγαθών και στους παρέχοντες τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, να γίνονται πιο ανταγωνιστικές.

B. Όριο απαλλαγής

1. Το χορηγούμενο όριο απαλλαγής δε μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιεί ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 3, ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ).
2. Οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ορίου απαλλαγής μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισαν να πραγματοποιούν τις παραπάνω πράξεις και να λαμβάνουν το όριο της συνολικής αξίας αυτών.
Στη συνέχεια, αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου μπορούν να υποβάλλουν στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση έχει εξαντληθεί (
άρθρο 1, ΠΟΛ.1075/1995 ΑΥΟ).
3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο το όριο της απαλλαγής υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αξίας των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση, από της σύστασης της μέχρι τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, προσαυξανόμενης με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μία από τις επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου (παρ. 3.
άρθρο 3, ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ).
4. Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που ΕΔΔΑ χρησιμοποιήθηκαν πέραν της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία είχαν θεωρηθεί, λόγω μη εξάντλησης του ορίου απαλλαγής, όπως έχει γίνει δεκτό για διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του ΕΔΔΑ αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου (ΠΟΛ.1296/1994 ΕΔΥΟ).

Γ. Διαδικαστικά θέματα για τη θεώρηση του ΕΔΔΑ

1. Η διαδικασία απαλλαγής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ και του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1206/2002, όταν πρόκειται για θεώρηση δύο σειρών του ΕΔΔΑ.
2. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι εξαγωγείς υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για θεώρηση ΕΔΔΑ, χωρίς να έχουν παραλάβει από τα Τελωνεία τα αντίτυπα 3 των ΕΔΕ μέχρι τη λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ενώ έχουν πραγματοποιήσει τις εξαγωγές, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/1986) και να δηλώνουν:
Την αξία των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποίησαν την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εξαγωγών που πραγματοποίησαν σ’ αυτήν την περίοδο, για τις οποίες δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις εν λόγω διασαφήσεις (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ), με την προϋπόθεση ότι, αυτές έχουν εκδοθεί πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου και ότι θα τις προσκομίσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου.
Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η Δ.Ο.Υ. μπορεί να χορηγεί όριο απαλλαγής για το σύνολο των εξαγωγών της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου. (Ανάλυση στην παρ. 1 της
ΠΟΛ.1194/2000 ΕΔΥΟ).
3. Περαιτέρω, στις εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας του αντιτύπου 3 του ΕΔΕ οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1199/2002 για τα εναλλακτικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την απόδειξη της οριστικής εξαγωγής των αγαθών.
4. Υπενθυμίζουμε ότι οι ειδικές συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις για τις απαλλασσόμενες συναλλαγές αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ/νση 30η - Εφαρμογών Η/Υ
Τμήμα Β’
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
ΤΚ 183 46 – ΜΟΣΧΑΤΟ

5. Παρακαλούμε, για την εφαρμογή των προαναφερομένων, καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με εγκυκλίους, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων και επιθεωρητών των Δ.Ο.Υ., ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στη θεώρηση των ΕΔΔΑ και να διευκολυνθεί και ενισχυθεί η δραστηριότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για τη θεώρηση του ΕΔΔΑ πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα, με σκοπό την άμεση παράδοση των θεωρηθέντων δελτίων στον ενδιαφερόμενο.
Σε καμία, όμως, περίπτωση ο έλεγχος και η θεώρηση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Εξάλλου, με τη θεώρηση των ΕΔΔΑ διευκολύνεται και το έργο των Υπηρεσιών, αφού περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm