Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 10/08/2004

Αρ. Πρωτ. 1065253/4609/521/0014
ΠΟΛ. 1087


ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.(Ν.2859/2000), οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., λαμβάνουν με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές επιστροφή Φ.Π.Α. η οποία αντισταθμίζει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους.
2. Με την Π.953/64/3.2.88/ ΠΟΛ. 41 Α.Υ.Ο. προβλέπεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις Δ.Ο.Υ. με βάση τα εκδοθέντα προς αυτούς κατά το προηγούμενο έτος φορολογικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων τους και της παροχής των υπηρεσιών.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ.
3. Από τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιστροφή του Φ.Π.Α. θεωρημένα είναι μόνο τα οριζόμενα ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Ειδικά για τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος επιβλήθηκε με την Α.Υ.Ο. αρ.
1065732/529/0015/ ΠΟΛ. 1148/30.5.95 η υποχρέωση θεώρησής τους ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου αποστολής κ.λ.π.).
4. Επίσης με βάση τις διατάξεις της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 , οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, εκδίδουν μεταξύ των άλλων φορολογικών στοιχείων και τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων νομίμως αθεώρητα (αδιάτρητα), θέτοντας επί αυτών την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1083/2003».
Τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων μπορεί να φέρουν νόμιμα προεκτυπωμένες και τις ενδείξεις «αθεώρητα βάσει της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999» ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1071/2000» ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002», τις ενδείξεις δηλαδή των αποφάσεων περί αθεώρητων φορολογικών στοιχείων που κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1083/2003 , με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα αυτή.
Επί πλέον σημειώνουμε ότι, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, με βάση τις διατάξεις της
ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1082/2003 , φέρουν ειδική σήμανση από ειδικό φορολογικό μηχανισμό του N.1809/1988 και δεν απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1082/2003», στην περίπτωση αυτή.

Επομένως τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που φέρουν τις ως άνω ενδείξεις (αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1083/2003 ή 1105/1999 ή 1071/2000 ή 1166/2002 ) ή την ειδική συμβολοσειρά σήμανσης, αποτελούν νόμιμα παραστατικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α., στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του N.2523/1997, κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τα στοιχεία αυτά, καθόσον δεν είναι υπεύθυνοι για την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους αγοραστές γίνεται δεκτό να πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και με αθεώρητα «εκ παραδρομής» τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τον εκδότη στα βιβλία του και έχει γίνει γνωστοποίηση της παράλειψης θεώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει εκ παραδρομής το αθεώρητο στοιχείο θα χορηγεί στον αγρότη φωτοαντίγραφο της κατατεθείσας στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 5 του N.2523/97 με την οποία γνωστοποίησε τα στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής εξέδωσε αθεώρητα.

Το φωτοαντίγραφο αυτό θα επισυνάπτει ο αγρότης στο αθεώρητο τιμολόγιο αγοράς, που έλαβε, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές ( άρθρο 41 Ν. 2859/2000).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται οι εκδότες των αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να ελέγχουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιβολή ή μη των σχετικών κυρώσεων στους υπόχρεους, καθόσον η μη επιβολή προστίμων για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων προϋποθέτει το στοιχείο της «παραδρομής», η οποία πρέπει να είναι πραγματική και όχι προσχηματική και κατά συνέπεια κάθε δήλωση (παραδρομής) εκτιμάται ως πραγματικό γεγονός από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm