Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα 13/07/2004

Αρ. Πρωτ.:1058397/186/0013

ΠΟΛ. 1066

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των περιουσιών που καταλείπονται για εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού στη φορολογία κεφαλαίου.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε την 76/2004 γνωμοδότηση, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και επισυνάπτεται στο παρόν, από την οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Σύσταση ιδρύματος με διάταξη τελευταίας βουλήσεως

1. Όταν με διαθήκη συστήνεται κοινωφελές Ίδρυμα, τότε έχουμε εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 (άρθρο 95 παρ 1). Στις περιπτώσεις αυτές αποδίδεται Α.Φ.Μ. στο υπό σύσταση ίδρυμα, με τον oπoίο υποβάλλεται η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. κατά τα οριζόμενα στην 1003882/71/Δ.Μ. ΠΟΛ. 1011/11-2-2000 .
2. Στο μεσοδιάστημα, μεταξύ θανάτου του ιδρυτή και της εγκρίσεως του υπό σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος, παρέχεται η προβλεπόμενη απαλλαγή του άρθρου 23 του Ν. 2459/1997 , το αυξημένο αφορολόγητο όριο (607,490 ευρώ) και ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης (0,35%), δεδομένου ότι κατά πλάσμα δικαίου θεωρείται υφιστάμενο από το χρόνο θανάτου του διαθέτη (αρθ. 114 Α.Κ.).

Β. Σύσταση ιδρύματος με δικαιoπραξία εν ζωή.

1. Όταν με την έκδοση του εγκριτικού διατάγματος συσταθεί κοινωφελές ίδρυμα ως νομικό πρόσωπο, δεν αποκτάται αυτοδικαίως η υπέρ αυτού ταχθείσα ακίνητη περιουσία, αλλά απαιτείται μεταβίβαση κατά τις κοινές διατάξεις και πριν απ΄ αυτό δεν είναι δυνατή η επιβολή φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο συσταθέν ίδρυμα.
2. Υπόχρεος μέχρι τότε σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., και καταβολή του φόρου είναι ο ιδρυτής, καθόσον τα ακίνητα παραμένουν στην κυριότητά του μέχρι τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου δωρεάς, με το οποίο θα παραχωρηθεί δια πράξεως εν ζωή ακίνητη περιουσία για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του ιδρύματος.

Γ . Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης.

1. Τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης ( παρ. 1 αρ. 96 Α.Ν. 2039/1939 ), αποτελούν υποτελή ιδρύματα (χωρίς νομική προσωπικότητα) και συνεπώς η ακίνητη περιουσία, που διατέθηκε σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο για την εκπλήρωση ειδικού κοινωφελούς σκοπού, περιέρχεται σε αυτό κατά κυριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομίας ή κληροδοσίας, προστίθεται στην περιουσία του βαρυνόμενου για την εκτέλεση του σκοπού νομικού προσωπού και ακολουθεί τη φορολογική μεταχείριση αυτού, δηλαδή:

α. Τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης δεν φορολογούνται εφόσον προσκολλώνται σε πλήρως απαλλασσόμενα από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικά πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ.).
β. Αντίθετα, αν τα νομικά πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού δεν απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, (π.χ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς) και σ΄ αυτά ανήκουν ακίνητα από ένα ή περισσότερα υποτελή ιδρύματα, θα φορολογηθούν εφόσον αθροιστικά η αξία τους μαζί με τα λοιπά ακίνητα του βαρυνόμενου νομικού προσώπου υπερβαίνει το αυξημένο αφορολόγητο όριο, αλλά με μειωμένο συντελεστή που προβλέπεται για τα κοινωφελή ιδρύματα.
Εννοείται, ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης, έστω και αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

2. Τονίζεται ότι:

α. Σε περίπτωση κατά την οποία το νομικό πρόσωπο απέκτησε ακίνητα που αποτελούν κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, ως κληρονόμος ή άμεσος κληροδόχος (άρθρο 1996 Α.Κ.), τότε έχει υποχρέωση αναγραφής τους στην δήλωση Φ.Μ.Α.Π. από το χρόνο θανάτου του διαθέτη.
β. Αν όμως, κατέστη έμμεσος ειδικός διάδοχος (άρθρο 1195 Α.Κ.), τότε θα έχει την υποχρέωση αυτή από το χρόνο παράδοσης των ακινήτων.

Δ. Τρόπος φορολόγησης κληρονομιαίας περιουσίας που κατελήφθη εν όλω ή εν μέρει για την εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού κατά το διάστημα, που τη διαχειρίζεται ο εκτελεστής διαθήκης.

1. Όταν δεν σκοπείται από το διαθέτη η ίδρυση αυτοτελούς νομικού προσώπου. (κοινωφελούς ιδρύματος), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί εγκαταστάσεως και κληροδοσίας υπό τρόπο και η κυριότητα περιέρχεται στα πρόσωπα. στα οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις κληρονομικού δικαίου του Αστικού Κώδικα.
2. Αν όμως έχουμε εκτελεστή διαθήκης φυσικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί και η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, δεν περιέρχεται σε αυτόν η ταχθείσα ακίνητη περιουσία διότι ασκεί δημόσιο λειτούργημα, μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού η περιουσία "θεωρείται σχολάζουσα (άρα φορολογείται ως φυσικό πρόσωπο κατά το διάστημα αυτό) και ο εκτελεστής, εξομοιούμενος με τον κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας καθίσταται υπόχρεος και σε φόρο.
3. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που τα ακίνητα πρόκειται να αποδοθούν από τον εκτελεστή διαθήκης σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1995 Α.Κ. (περί έμμεσης κληροδοσίας), οπότε και πάλι και η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. υποβάλλεται από τον εκτελεστή διαθήκης με τον Α.Φ.Μ. του αποβιώσαντος κατά τα ροιζόμένα στην παράγραφο 1, του μέρους της Α΄ της εγκυκλίου 1104467/3058/Δ.Μ. ΠΟΛ. 1204/8-11-1999 (περί σχολάζουσας κληρονομιάς).

Ε. Σημειώσεις.

1. Τονίζεται, ότι η υπόψη γνωμοδότηση έγινε δεκτή στο σύνολό της πλην της αναγκαιότητας μεταγραφής (προκειμένου περί ακινήτων), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διαδικασίες, οι φορολογικές υποχρεώσεις απορρέουν από την ημερομηνία σύνταξης των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.
2. Σημειώνεται ότι, αν ο διαθέτης δεν υπέβαλε δήλωση – εφόσον είχε υποχρέωση κατά το χρόνο του θανάτου του – τότε την υποχρέωση αυτή έχουν οι κληρονόμοι για λογαριασμό του και όχι οι κληροδόχοι. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί με τον Α.Φ.Μ. του αποβιώσαντος και η καταβολή του φόρου βαρύνει ένα έκαστο εξ΄ αυτών κατά την κληρονομική του μερίδα.
3. Διευκρινίζεται ότι για όσο χρόνο ο εκτελεστής διαθήκης έχει τη διαχείριση και μέρους της κληρονομιαίας περιουσίας που ανήκει στους κληρονόμους αλλά θα αποδοθεί σε αυτούς μετά το στάδιο της εκκαθάρισης τότε αυτός έχει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για τα ακίνητα της κληρονομικής μερίδα εκάστου και η δήλωση ή οι δηλώσεις θα υποβληθούν με τον Α.Φ.Μ. των κληρονόμων (εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση), στο όνομά τους.
4. Σε περίπτωση άρνησης των κληρονόμων για υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας σε συνεννόηση με τον εκτελεστή, δεν αίρεται η υποχρέωση του τελευταίου για υποβολή δήλωσης των ακινήτων που διαχειρίζεται και σε περίπτωση που ήδη ο κληρονόμος έχει υποβάλλει δήλωση για τη λοιπή ακίνητη περιουσία του, τότε η δήλωση για ακίνητα της κληρονομικής μερίδας θα παραληφθεί από τη Δ.Ο.Υ. ως συμπληρωματική.
Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να διανείμουν την παρούσα στα αρμόδια Τμήματα Εισοδήματος και Εσόδων και οι κ. Επιθεωρητές στη ζώνη ευθύνης της να μεριμνήσουν για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

 

Δείτε την  76/2004 γνωμοδότηση που εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 


 

Νόμος 2459/1997

Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 23
Απαλλαγές από το φόρο
 

Απαλλάσσονται από το φόρο :

α)Οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις τις οποίες αυτοκαλλιεργεί ή εκμεταλλεύεται ο κατά κύριο επάγγελμα γεωργός ή καινοτρόφος.

β)Οι δασικές εκτάσεις.

γ)Τα δικαιώματο μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών ή λίθων.
δ)Τα κτίσματα των ακινήτων και τα λοιπά συστατικά του εδάφους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές, που είναι συνδεδεμένες στερεά με το έδαφος και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσης, καθώς και τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύματα.
"Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κτίσματα των πιο πάνω επιχειρήσεων, που έχουν πωληθεί με οριστικά συμβόλαια από τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι της αποπληρωμής του τιμήματος, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της αγοράστριας επιχείρησης."

Εξαιρούνται τα κτίσματα των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων τους.

Επίσης τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ακίνητα, που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν σε αυτές κατά χρήση.

ε)Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, για το πενήντα τοις εκστό (50%) της αξίος των γηπέδων, που τους ανήκουν κατά κυριότητα και τα χρησιμοποιούν για τουριστική εκμετάλλευση και στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως το κυρίως κτίριο του ξενοδοχείου και λοιποί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κλπ. Η αυτή απαλλαγή ισχύει και για τα γήπεδα των ακινήτων, που είναι εκμισθωμένα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το μίσθωμά τους υπολογίζεται σε ποσοστό στις εισπράξεις τους.

Επίσης τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης για το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας των γηπέδων τους, στα οποία έχουν κατασκευαστεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου, όπως το κυρίως κτίριο, χώροι αθλοπαιδιών, στάθμευσης αυτοκτνήτων και λοιποί χώροι.

"Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα γήπεδα των ακινήτων των πιο πάνω επιχειρήσεων, που έχουν πωληθεί με οριστικά συμβόλαια από τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι της αποπληρωμής του τιμήματος, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της αγοράστριας επιχείρησης."

στ) Τα κτίσματα οικοδομής, που ανεγείρεται, για μία επταετία από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και εφόσον κατά τη διάρκεια της επταετίας αυτής τα κτίσματα δεν έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Μετά την πάροδο της επταετίας από το χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή την χρησιμοποίησή τους με οποιοδήπστε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας, που ανεγείρονται και δεν έχουν πουληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παράντος νόμου, θεωρούνται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση, που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρείται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί, από την παράδοσή του σε αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση.

ζ)Τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε "μηνιαίες" δόσεις, ανεξάρτητα από τοντρόπο πληρωμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Το χρονικό αυτό διάστημα αρχίζει από το επόμενο έτος εκείνου, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση από την αιτία θανάτου κτήση.
η) Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε ανάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και βρίσκονται σε περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηριστούν κατά τις κείμενες διατάξεις ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης, εκτός αν προηγουμένως εκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.

θ) Το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, που λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, καθώς και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και
η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). ι)Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι γεωργικές σχολές.
"ια) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με ποσοστό 50% και άνω."
* Η περ.ια΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 Ν.3091/2002, ΦΕΚ Α 330/24.12.2002 και εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων κατά την ημερομηνία αυτήν".

ιβ) Το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου,η Ιερή Μονή του όρους Σινά και το Άγιο Όρος 

"ιγ) Οικατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και τα δόγματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

ιδ) Τα σωματεία, οι Ενώσεις ή Ομοσπονδίες, που έχουν νόμιμα συσταθεί και αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οι ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαίρου,για τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις, που τους ανήκουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων.

ιε)Τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης.

ιστ) Τα γήπεδα και τα κτίρια, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην ΕΤΒΑ ή ΒΙΠΕΤΒΑ και βρίσκονται μέσα στις βιομηχανικές περιοχές.

ιζ)Τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα, που ανήκουν σε αυτά και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και Προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

ιη)Οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

ιθ) Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες, καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων Πρεσβειών και Προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους, που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων.

κ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν.

κα) Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχαιολογική Εταιρία και το Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων.

κβ) Οι τουριστικές επιχειρήσεις Ελλάδας ΞΕΝΙΑ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

"κγ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόμητη αρχαιολογική ζώνη και έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού."

*** Η περ. κγ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.47 Ν.3028/2002 ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002. Ισχύς από 28.6.2002.Με την παρ.4 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:"4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος για τη χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2238/1994 και του Ν. 2459/1997, όπως αυτές προστίθενται ή τροποποιούνται με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, καθώς και των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος".

κδ )Κτίσματα τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
"Επίσης, απαλλάσσεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας των γηπέδων, που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση".

κε) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα στο ελληνικό δημόσιο.

"κστ) Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Αύ), όπως ισχύει.

κζ) Τα νομικά πρόσωπα ως δικαιούχοι κάθε μορφής δουλείας ή ασκούντα τα παραπάνω δικαιώματα σε ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού
Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ., που έχουν αποκτήσει είτε κατόπιν μεταβίβασης, είτε κατόπιν οποιουδήποτε τύπου παραχώρησης με σύμβαση, οποιασδήπατε μορφής ή με ειδικές διατάξεις νόμων.
κη) Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρίες, είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε είναι μισθωμένα και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία ένταξής τους σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου κατά τις διατάξεις των νόμων 1337/ 1983 (ΦΕΚ 33Α') και 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α')".

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) ορίζεται ότι:
"Καταργείται η απαλλαγή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τους παρακάτω φόρους και τέλη: α) από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 2459/1997"

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm