Ακίνητα

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1018/2024. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149). 06 Φεβρουαρίου 2024
Α. 1002/2024. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/5.8.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων -"Δήλωση Φ.Μ.Α."» (Β΄ 4334). 09 Ιανουαρίου 2024
Α. 1094/2023. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023. 03 Ιουλίου 2023
ΣΛΟΤ.: 1480/2023. Λογιστική αντιμετώπιση επικαρπίας ακινήτου από νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.) 13 Ιουλίου 2023
Α. 1065/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β΄ 4334). 16 Μαϊος 2023
ΚΥΑ. 17991/2023. Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον Ν. 5026/2023 (Α΄ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρ 05 Μαϊος 2023
Α. 1018/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 01 Μαρτίου 2023
ΣΛΟΤ. 2933/2023. Λογιστικός χειρισμός παρεχόμενης δωρεάς μέσω βελτίωσης ακινήτου τρίτου. 30 Ιανουαρίου 2023
Α. 1151/2022. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-"Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY΄" 03 Νοεμβρίου 2022
Ε. 2071/2022. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου σε αναστολή της παρ 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α΄ 248), το οποίο παραδίδεται κατόπιν πλειστηριασμού. 16 Σεπτεμβρίου 2022
Α. 1110/2022. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α. » 17 Αυγούστου 2022
Ε. 2060/2022. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν.4916/2022 (Α'65). 17 Αυγούστου 2022
ΝΟΜΟΣ 4949/2022. Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργί 03 Νοεμβρίου 2022
Α.1056/2022. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων. 09 Μαϊος 2022
Α.1058/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 09 Μαϊος 2022
Ε. 2233/2021. Διαχείριση των εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.. 23 Δεκεμβρίου 2021
Α. 1255/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 21 Δεκεμβρίου 2021
Ε. 2167/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 18 Αυγούστου 2021
Α. 1175/2021. Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων 16 Αυγούστου 2021
Α. 1176/2021. Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων 17 Αυγούστου 2021
Α. 1167/2021. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021. 22 Ιουλίου 2021
Ε. 2139/2021. Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021. 08 Ιουλίου 2021
Α. 1158/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυου» (Β΄ 3579). 08 Ιουλίου 2021
Α. 1149/2021. Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της Α. 1031/19-2-2021 (Β΄ 839) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 01 Ιουλίου 2021
Α. 1140/2021. Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993. 29 Ιουνίου 2021
Ε. 2129/2021. Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty). 29 Ιουνίου 2021
Ε. 2128/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101/19-6-2021). 30 Ιουνίου 2021
Ε. 2123/2021 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021. 15 Ιουνίου 2021
ΑΑΔΕ: myProperty. Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ψηφιακά οι μεταβιβάσεις ακινήτων. 07 Ιουνίου 2021
Α. 1126/2021. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. 02 Ιουνίου 2021
ΥΠΟΙΚ. 60449/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικον 26 Μαϊος 2021
Α. 1111/2021. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021. 24 Μαϊος 2021
Α. 1106/2021. Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 17 Μαϊος 2021
Ε. 2079/2021. Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 21 Απριλίου 2021
Α. 1059/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και 29 Μαρτίου 2021
Α. 1050/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579). 12 Μαρτίου 2021
Ε. 2055/2021. Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 11 Μαρτίου 2021
Α. 1031/2021. Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.». 03 Μαρτίου 2021
Α. 1011/2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές 24 Ιανουαρίου 2021
Α. 1003/2021. Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 12 Ιανουαρίου 2021
Α. 1301/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 02 Ιανουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2766/2020. Εκμετάλλευση ακινήτου από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, στην χώρα μας. 12 Απριλίου 2021
Α. 1278/2020. Παράταση προθεσμίας. 22 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1262/2020. Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015. 16 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1264/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9, καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) 06 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1253/2020. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 25 Νοεμβρίου 2020
Α. 1252/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020. 25 Νοεμβρίου 2020
Α. 1251/2020. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. 25 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2184/2020. Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. 19 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 131207/2020. Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων 18 Νοεμβρίου 2020