Open menu
16 | 10 | 2021

Αθήνα, 8 Απριλίου 2004

ΠΟΛ. 1030.

 

ΘΕΜΑ: Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.

Αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων.

 

Με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό των ελέγχων, κάθε ελεγκτική υπηρεσία (Ελεγκτικά Κέντρα και όλες γενικά οι Δ.Ο.Υ.) θα πραγματοποιήσει απογραφή των υποθέσεων με εισοδήματα Δ΄ και Ζ΄ πηγής ελεγκτικής αρμοδιότητάς της και θα ξεχωρίσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις της, το πλήθος των οποίων θα γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Νο.1 «Απογραφικό Δελτίο πλήθους υποθέσεων προς έλεγχο».

Για διευκόλυνσή σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κάθε διαθέσιμο αρχείο δεδομένων, όπως π.χ. τα αρχεία και τις καταστάσεις σχετικά με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς σας, τα οποία σας έχουν αποσταλεί από τη Δ/νση Ελέγχου και τη Γ.Γ.Π.Σ.

Το παραπάνω απογραφικό δελτίο πλήθους υποθέσεων προς έλεγχο, πρέπει να αποσταλεί από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ, Φ.Α.Ε. (ΦΑΕΕ, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσ/νίκης) μέχρι την 30/4/2004 και από τις λοιπές Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος Μαΐου, σε αρχείο excel στο e-mail του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχου (kyd9_4@gsis) ή συμπληρωμένο σε Η/Υ στο fax 210-3375401.

2. Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του και επίτευξης των στόχων του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων φορολογικών ελέγχων.

Με τα ετήσια προγράμματα φορολογικών ελέγχων και τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, τόσο σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών, όσο και Υπουργείου συνολικά, εξυπηρετείται τόσο η χάραξη στρατηγικής ελέγχων, όσο και η ομαλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Για το έτος 2004, ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα από όλες τις υπηρεσίες, θα αφορά όλο το έτος, δηλαδή από 1/1 έως 31/12/004, συνυπολογίζοντας και το ελεγκτικό έργο που έχει επιτευχθεί από 1/1/2004 μέχρι και σήμερα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και τυχόν έλεγχοι υποθέσεων πτωχευμένων επιχειρήσεων ή υποθέσεων για τις οποίες οι οικείες καταλογιστικές πράξεις οριστικοποιήθηκαν χωρίς συμβιβασμό και χωρίς να ασκηθεί προσφυγή.

Προς τούτο, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) και οι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. (ΦΑΕΕ, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) καλούνται να καταρτίσουν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα σχέδιο (πλάνο) ελέγχου για το έτος 2004, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της παραπάνω απογραφής ανέλεγκτων υποθέσεων που θα πραγματοποιήσουν. Το επιχειρησιακό σχέδιο (πλάνο ελέγχου) έτους 2004 θα καταρτιστεί από τις παραπάνω υπηρεσίες με βάση:

• Τις προτεραιότητες του ελέγχου, οι οποίες είναι οι εξής:

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ανέλεγκτη τη χρήση 1998 (οικ. έτος 1999), καθόσον η χρήση αυτή παραγράφεται στο τέλος του έτους.

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ανέλεγκτες χρήσεις τη χρήση 1997 και παλαιότερες, για τις οποίες έχει παραταθεί η παραγραφή λόγω έκδοσης και κοινοποίησης μέχρι 27/2/04 Α.Ε.Π. για πλαστά - εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή λόγω ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων που κατασχέθηκαν μέχρι 31/12/03 ή 27/2/04, κατά περίπτωση, ή λόγω άλλης αιτίας (π.χ. μη υποβολή δήλωσης).

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων που βαρύνονται με ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ, ανεξαρτήτως παλαιότητας ανέλεγκτων χρήσεων.

• Τις πραγματικές ελεγκτικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας.

• Την ανάγκη ορθολογικότερη ς αξιοποίησης του υπάρχοντος ελεγκτικού δυναμικού.

Με βάση τον προγραμματισμό ελέγχου που θα γίνει από κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες, θα αποσταλεί το αργότερο μέχρι την 30/4/2004 σε αρχείο excel στο e-mail του Δ΄ Τμήματος της Δ/νσης Ελέγχου (kyd9_4@gsis) ή συμπληρωμένο σε Η/Υ στο fax 210­3375401, το σχετικό για κάθε υπηρεσία υπόδειγμα, ως εξής:

• Από το ΕΘ.Ε.Κ το συνημμένο υπόδειγμα Νο.2.

• Από τα Π.Ε.Κ το συνημμένο υπόδειγμα Νο.3.

• Από τις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. το συνημμένο υπόδειγμα Νο.4.

Σημειώνεται ότι στον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου έτους 2004, θα ληφθούν υπόψη οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών και το ελεγκτικό δυναμικό που διαθέτουν τώρα. Στις περιπτώσεις που μέσο στο 2004 επέλθουν σημαντικές μεταβολές στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικό ή αρνητικά το ελεγκτικό έργο, θα πρέπει να υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια (πλάνα) ελέγχου για το υπόλοιπο του έτους.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν για το 2004 από τις παραπάνω ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΘ.Ε.Κ, Π.Ε.Κ, και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ) θα αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές ανάπτυξης φαινομένων φοροδιαφυγής, καθώς και το γεγονός ότι στις 31.12.2004 παραγράφεται το οικονομικό έτος 1999 (χρήση 1998) και σης περιπτώσεις που κριθεί ότι υπάρχει εμφανής δυσαρμονία με τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες και ανάγκες, τότε ο προγραμματισμός θα αναμορφώνεται από τη Δ/νση Ελέγχου με υποχρέωση πλέον υλοποίησης του νέου αναμορφωμένου προγραμματισμού.

Από τα ΤΕΚ και τις λοιπές Δ.Ο.Υ., πλην δηλαδή των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., δεν θα υποβληθούν στοιχεία προγραμματισμού ελέγχου, σημειώνεται όμως ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. γενικά. πέραν των τακτικών ελέγχων με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1144/98 ή 1168/01 ή κατά τις γενικές διατάξεις, κατά περίπτωση, θα πρέπει παράλληλα να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων, όπου αυτοί απαιτούνται και κυρίως στον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων φόρων.

3. Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο στο πλαίσιο της απόφασης ΠΟΛ. 1144/98 με βάση τυχαίο δείγμα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΠΟΛ. 1144/98 , ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα επιτηδευματιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου της υπόψη απόφασης.

Από της εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, κριτήριο υπαγωγής των υποθέσεων στο τυχαίο δείγμα απετέλεσε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Ειδικότερα, για το έτος 2003, το ανωτέρω ποσοστό λήφθηκε από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 6.

Για το έτος 2004, το ανωτέρω ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων με βάση την ΠΟΛ. 1144/1998 , θα προέρχεται από επιτηδευματίες των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 9.

Για τις τυχόν υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε ήδη εντολή ελέγχου με βάση το τυχαίο δείγμα έτους 2003, για τις οποίες δεν άρχισε ή δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ή ολοκληρώθηκε αλλά δεν περαιώθηκε η υπόθεση με συμβιβασμός, ο έλεγχος θα συνεχίζεται και πρέπει να ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατόν.

4. Πιστή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση και την προαγωγή της διαφάνειας και της ακεραιότητας των φορολογικών ελέγχων, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και τη μείωση των αμφισβητήσεων επί θεμάτων φορολογικού. ελέγχου.

Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα, υπενθυμίζεται η εγκύκλιος 1073254/1564/ΔΕ-Α΄/1-8-2003, με την οποία τονίστηκε ιδιαίτερα ότι κατά τους διενεργούμενους τακτικούς ιδίως ελέγχους, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και οι σχετικές εγκύκλιοι, οι οποίες έχουν θεσπισθεί για να διασφαλισθεί και να προαχθεί η διαφάνεια στην επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο και για την εν γένει ελεγκτική διαδικασία καθώς και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων, πρέπει να τηρούνται πιστά και να γίνεται ακριβής εφαρμογή των διατάξεων και εγκυκλίων μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου και τη βεβαίωση των τυχόν διαφορών φόρων.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ … … … …

ΗΜ/ΝΙΑ ………..

… … … … … … … … … … … … … …

 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1):

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΘΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΗΣΗ (2)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 1997 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ/ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ/ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (3)

ΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (4)

ΛΟΓΩ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (5)

2002

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

1997

 

 

 

 

1996

 

 

 

 

1995

 

 

 

 

1994

 

 

 

 

1993

 

 

 

 

1992

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Ή ΟΧΙ.

(2) ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΗΣΗ.

(3) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ/ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ Α.Ε.Π. ΜΕΧΡΙ 27/2/2004 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ.

(4) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 Ή 27/2/2004, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ.

(5) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΩΝ (3) ΚΑΙ (4) Π.Χ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΘ.Ε.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (ΕΥΡΩ)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΧΡΗΜ/ΟΙΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΕΝΟΔ. / Π.Υ. ΛΟΙΠΟΙ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

3-5 ΔΙΣ. ΔΡΧ.
5-10 ΔΙΣ. ΔΡΧ.
10-50 ΔΙΣ. ΔΡΧ.
50-100 ΔΙΣ. ΔΡΧ.
μικρότερο του 100 ΔΙΣ. ΔΡΧ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Π.Ε.Κ. … … … … … … … …

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (ΕΥΡΩ)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΕΝΟΔ. / Π.Υ. ΛΟΙΠΟΙ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΨΟΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ

350 ΕΚ. - 1 ΔΙΣ.

1-2 ΔΙΣ.

2-3 ΔΙΣ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ.Ο.Υ. … … … … … … …

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (ΕΥΡΩ)

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm