Open menu
16 | 01 | 2022

ΥΠΟΙΚ 2/3013/0022 (ΦΕΚ Β' 70/20.01.2004)

 

Θέμα: Καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: .....

κ.λ.π.

αποφασίζουμε:

Οι αναδρομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μη σύγχρονη καταβολή της οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997 και στους δύο συζύγους υπαλλήλους και συνταξιούχους, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 έως 30.6.2002 (16 μήνες συνολικά), εξοφλούνται τμηματικά σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις, ως εξής:

Α. Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους:

1.α. Η 1η δόση, καταβάλλεται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2004, για τις απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.3.2001 έως 31.8.2001 (6 μήνες).

β. Η 2η δόση, καταβάλλεται την 25.2.2005, για τις απαιτήσεις του χρονικoύ διαστήματος από 1.9.2001 έως 31.1.2002 (5 μήνες).

γ. Η 3η δόση, καταβάλλεται την 24.2.2006, για τις απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 1.2.2002 έως 30.6.2002 (5 μήνες).

2. Συνολικές απαιτήσεις μέχρι του ποσού των 250 ευρώ ανά δικαιούχο, εξοφλούνται εφάπαξ.

3. Η πληρωμή των ποσών αυτών θα γίνει με ξεχωριστές μισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες θα εμφανίζουν το ακαθάριστο ποσό της εξοφλούμενης δόσης, τις κρατήσεις επί αυτού και το καθαρό πληρωτέο.

4. Τα ποσά της κάθε δόσης καταλογίζονται στον Κ.Α.Ε. 0286 «Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ. Ετών 2001 - 2002 (άρθρο 26 Ν. 3205/2003)» του οικείου Ειδικού Φορέα, εμφανίζονται στο εισόδημα του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράπονται από τους δικαιούχους, υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις της οικογενειακής παροχής και σε φορολογία εισοδήματος.

5. Ποσά που τυχόν έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 1.3.2001 έως 30.6.2002, συμψηφίζονται με τα ποσά της παρούσας. Σε περίπτωση που για το ως άνω χρονικό διάστημα, ή μέρος αυτού, έχει εξοφληθεί απαίτηση που απέρρεε από δικαστική απόφαση, το εξοφληθέν ποσό συμψηφίζεται με τα αναλογούντα ποσά της παρούσας απόφασης.

6. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

α. Πίνακα προσδιορισμού της απαίτησης των δικαιούχων για όλο το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 έως 30.6.2002 και για κάθε εξοψλούμενη δόση.

β. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει λάβει για το ως άνω χρονικό διάστημα αντίστοιχα ποσά της οικογενειακής παροχής με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Βεβαίωση του εκκαθαριστή της υπηρεσίας, επί της μισθοδοτικής κατάστασης, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίστοιχα ποσά για το ίδιο χρονικό διάστημα.

δ. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.

7. Η εκκαθάριση των ανωτέρω ποσών γίνεται από τις υπηρεσίες, από τις οποίες μισθοδοτούνταν οι υπάλληλοι την 30.6.2002. Στις περιπτώσεις που ορισμένοι δικαιούχοι το χρονικό διάστημα από 1.3.2001 έως 30.6.2002 είχαν υπηρετήσει και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει εκκαθάριση θα προσκομίζουν επιπλέον και βεβαίωση κάθε υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι, δεν έχουν καταβληθεί ποσά οικογενειακής παροχής για όσο χρόνο υπηρετούσαν σ' αυτές.

Για όσες υπηρεσίες έχουν καταργηθεί η εκκαθάριση θα γίνει από την υπηρεσία που υπηρετεί σήμερα ο υπάλληλος.

Στις περιπτώσεις που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υπάρχουν υπάλληλοι -δικαιούχοι που έχουν μεταταχθεί από Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιες υπηρεσίες και αντίστροφα, τότε η εκκαθάριση των ποσών της οικογενειακής παροχής θα γίνει από κάθε υπηρεσία ανάλογα με το χρονικό διάστημα που είχαν υπηρετήσει σε αυτή. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι, ήταν εν ενεργεία υπάλληλοι κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και κατά το υπόλοιπο κατέστησαν συνταξιούχοι, τότε η εκκαθάριση των ποσών της οικογενειακής παροχής θα γίνει από την υπηρεσία που υπηρετούσαν κατά τον χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων αποδοχών, στην περίπτωση που έχει γίνει επιλογή τους) και από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων κατά το χρόνο που ελάμβαναν σύνταξη.

 

Β. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου:

1. α. Η 1η δόση, καταβάλλεται τον μήνα Μάρτιο 2004, και αφορά τα 6/16 του συνολικoU ποσού των αναδρομικών.

β. Η 2η δόση, καταβάλλεται τον μήνα Φεβρουάριο 2005, και αφορά τα 5/16 του σuνοΜκού ποσού των αναδρομικών.

γ. Η 3η δόση, καταβάλλεται τον μήνα Φεβρουόριο 2006 και αφορά τα 5/16 του συνολικού ποσού των αναδρομικών.

2. Τα αναφερόμενα σης παραγράφους 2, 4 και 5 του Α' Μέρους της απόφασης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανoυαρίου 2004

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm