Open menu
22 | 05 | 2024

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2004
Αρ.Πρωτ.:
1004197/2004

 

Θέμα: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Ι. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2004.

 

Η περίοδος παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποτελεί σημείο έντασης εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ορίζεται ως υπεύθυνος για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για την κωδικογράφηση και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση.

2. Κύριο έργο των προϊσταμένων είναι η σύσταση σε κάθε ΔΟΥ τριών ομάδων για την παραλαβή, την κωδικογράφηση και την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.. Σε κάθε μια ομάδα θα ορίζεται ένας υπεύθυνος.

Η πρώτη ομάδα θα είναι αρμόδια, αποκλειστικά, για την παραλαβή των δηλώσεων. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα τη στελεχώνουν θα είναι ανάλογος με τις δηλώσεις που παραλαμβάνει κάθε ΔΟΥ και θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εισοδήματος. Επίσης, η ομάδα αυτή έχει υποχρέωση να παραδίδει τις δηλώσεις που θα παραλαμβάνει, στη δεύτερη ομάδα που θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση.

Η δεύτερη ομάδα θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση των δηλώσεων και θα στελεχώνεται από ολόκληρο το Τμήμα Ελέγχου.

Η τρίτη ομάδα θα είναι αρμόδια για την καταχώρηση των δηλώσεων και περαιτέρω για την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση.

Σημειώνεται ότι, οι τρεις ομάδες (δηλαδή της παραλαβής, του ελέγχου, της καταχώρησης και αποστολής των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.) πρέπει να είναι διακριτές και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., θα παρακολουθήσουν από τα μέσα Γενάρη μέχρι τα μέσα Φλεβάρη ειδικά σεμινάρια για την οργάνωση της Υπηρεσίας στον τομέα παραλαβής - κωδικογράφησης — αποστολής των δηλώσεων.

Στη συνέχεια, με ευθύνη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. θα ενημερωθούν, σε ιδιαίτερα σεμινάρια που θα διεξαχθούν μέσα στη Δ.Ο.Υ., οι υπάλληλοι που θα απαρτίζουν την ομάδα παραλαβής των δηλώσεων, κυρίως, αλλά και τις υπόλοιπες δύο ομάδες.

3. Δημιουργία χώρων παραλαβής δηλώσεων

Σε κάθε ΔΟΥ θα επιλεγούν, ανάλογα και με την αρχιτεκτονική του οικήματος αυτής, χώροι παραλαβής δηλώσεων κατά προτίμηση ισόγειοι, ώστε να γίνεται εύκολα η  πρόσβαση των φορολογουμένων. Σε ΔΟΥ με μεγάλο αριθμό

φορολογουμένων πρέπει να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι παραλαβής, ώστε να υπάρχει διάσπαση του κοινού για καλύτερη εξυπηρέτηση του.

Σημειώνεται ότι η παραλαβή θα αρχίζει ταυτόχρονα με την έναρξη του ωραρίου εργασίας και θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του εργάσιμου χρόνου , κάθε μέρα.

4.  Σήμανση της εισόδου της ΔΟΥ με ανάρτηση πινακίδων

Στην είσοδο κάθε ΔΟΥ θα αναρτώνται πινακίδες, οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τα σημεία εξυπηρέτησης τους (γραφεία παραλαβής των δηλώσεων, τα γραφεία ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ), τα σημεία προμήθειας εντύπων κλπ.).

5. Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.)

Σε όλες τις ΔΟΥ,   θα δημιουργηθούν  Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών, στα οποία να απευθύνονται  οι  πολίτες,  για  τα  ερωτήματα  που  έχουν  σε  θέματα  δηλώσεων εισοδήματος.

6. Στελέχωση Ομάδων

Οι πιο πάνω Ομάδες θα στελεχωθούν με έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, με σεμινάρια που θα διοργανωθούν μέσα στη ΔΟΥ. Επίσης οι υπάλληλοι αυτοί θα εφοδιαστούν με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό (εγκύκλιοι, έντυπα, φυλλάδια οδηγιών).

7. Ροή εργασιών

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά την παραλαβή των δηλώσεων, η παραμονή του πολίτη στη ΔΟΥ να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Όταν ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα 15 λεπτά, τότε θα αυξάνεται αμέσως ο αριθμός των υπαλλήλων που παραλαμβάνουν δηλώσεις, πάντα με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Για να επιτευχθεί αυτό οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων θα ελέγχουν μόνο τα στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση οικίας και τηλέφωνο). Αν έχει σημειωθεί μεταβολή των προεκτυπωμένων στοιχείων, οι δηλώσεις θα  δίδονται από τους  υπαλλήλους παραλαβής σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα στο Μητρώο για τη διόρθωση των στοιχείων που μεταβλήθηκαν. Οι δηλώσεις αυτές επιστρέφονται αυθημερόν στην ομάδα παραλαβής. Οι σχετικές βεβαιώσεις μεταβολής των ατομικών στοιχείων θα σταλούν στους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που αυτοί επιθυμούν (ηλεκτρονικά - ταχυδρομικά - fax) από το Τμήμα Μητρώου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναγραφή του τηλεφώνου του φορολογούμενου στη δήλωση του. Τονίζεται ότι ο μέσος όρος χρόνου παραλαβής της δήλωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό.

Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την παραλαβή των δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών της ΔΟΥ ή στον υπάλληλο που έχει ορισθεί για χορήγηση διευκρινήσεων και πληροφοριών.

8. Η συνεχής παρουσία των προϊσταμένων στα σημεία παραλαβής δηλώσεων και η ευελιξία στην σύνθεση (αριθμό) των ατόμων που παραλαμβάνουν δηλώσεις ανάλογα με την προσέλευση των πολιτών είναι απαραίτητη.

9. Είναι λογικό η αυξημένη προσέλευση των πολιτών να συνεπάγεται μεγαλύτερες ανάγκες στην καθαριότητα. Με ευθύνη των προϊστάμενων θα πρέπει ο χώρος των ΔΟΥ να παραμένει καθαρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

10. Να ληφθεί επίσης μέριμνα τοποθέτησης καθισμάτων για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και ατόμων που έχουν ανάγκη αυτών.

11. Επίσης τονίζεται οτι η αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., πρέπει να είναι άμεση για την ταχύτερη χρονικά εκκαθάριση τους.

 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ

 

Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων κατά τον έλεγχο των Φορολογικών Δηλώσεων όσον αφορά τα παρακάτω σημεία:

1. Σωστή σχέση μεταξύ του φόρου που αναλογεί και του φόρου που παρακρατήθηκε. (Έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αριθμ. πρωτ.1046785/834/Α0012/14.5.2001).

2. Συμπλήρωση των κωδικών 323 και 324 όταν ο φορολογούμενος επικαλείται δαπάνη τόκων από δάνεια για απόκτηση Α' κατοικίας και δεν έχει μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στους κωδικούς 727 και 728.

3. Εάν η επιφάνεια της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. να συμπληρώνονται οπωσδήποτε η ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ και το ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ.

4. Εάν η συνολική επιφάνεια των δευτερευουσών κατοικιών υπερβαίνει τα 150 τ.μ. να συμπληρώνονται οπωσδήποτε η ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ και το ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ.

5. Συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου όταν υπάρχουν ενδείξεις στους κωδικούς 911 και 912.

6. Συμπλήρωση των κωδικών 795 και 796 όταν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη είναι περισσότερα των δύο (2).

7. Καταχώρηση στο Μητρώο της σχέσης μεταξύ Α.Φ.Μ. Υπόχρεου και Εκπροσώπου. (Κάτοικοι Εξωτερικού - Αποβιώσαντες).

8. Όταν είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 015, 016 για μισθωτούς ή συνταξιούχους που εργάζονται ή κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή να ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί εισοδημάτων του πίνακα μισθωτών υπηρεσιών.

9. Να μην υπάρχει ιδιοκατοίκηση ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας για 12 μήνες και συγχρόνως ΕΝΟΙΚΙΟ κύριας κατοικίας.

10. Όταν υπάρχουν δαπάνες, διδάκτρων και ενοικίων φοιτητών να συμπληρώνονται οι κωδικοί 003 και 004 με τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον υπόχρεο και τη σύζυγο.

11. Απαιτείται προσοχή στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων που γράφονται οι Α.Φ.Μ., ώστε ο Α.Φ.Μ. του Υπόχρεου να μην είναι ίδιος με τον Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Εφόσον είναι εφικτό τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να ελέγχονται τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης ώστε να διορθώνονται αμέσως και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για το φορολογούμενο και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων. Ο έλεγχος και η διόρθωση των συνήθων λαθών θα γίνονται μόνο όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή για την παραλαβή της δήλωσης.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004

 

Ειδικότερα για την απλούστευση των φορολογικών εντύπων έχουν επέλθει οι εξής μεταβολές:

1. Κατάργηση του πίνακα για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος ατομικής γεωργικής επιχείρησης με βάση τα βιβλία και στοιχεία.

2. Κατάργηση του πίνακα με τη συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησης όσων δηλώνουν επιχειρηματική αμοιβή και καθαρά κέρδη λόγω συμμετοχής σε Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π.

3. Κατάργηση του πίνακα με τα «στοιχεία του ακινήτου» λόγω κατάργησης της φορολογίας του τεκμαρτού εισοδήματος της ιδιοκατοίκησης ο οποίος πλέον δεν υφίσταται.

4. Ενοποίηση των πινάκων 5 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) και 7 (ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη) του παλαιού εντύπου Ε1 στον πίνακα 6 του νέου εντύπου Ε1 για λόγους απλοποίησης.

5. Κατάργηση πολλών κωδικών για τους οποίους δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης (κατάργηση τεκμηρίων δικύκλων, τρίκυκλων, οικιακών βοηθών και λοιπού προσωπικού).

6. Ενοποίηση κωδικών για λόγους απλοποίησης. Τα απαλλασσόμενα εισοδήματα ή αυτά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο γράφονται στον ίδιο κωδικό (κωδ. 659).

7. Νέοι κωδικοί για τις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογούμενου όπως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αγοράστηκαν μέχρι 31.12.2000, τόκοι δανείων από 1.1.2003 κ.λ.π.

8. Νέος κωδικός για τη φορολόγηση όσων ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση σε οικισμό κάτω των 1000 κατοίκων.

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

 

Παράκληση της Υπηρεσίας είναι να μη γίνεται χρήση των καταληκτικών προθεσμιών, αλλά οι πολίτες να προσέρχονται νωρίτερα για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Στις καταληκτικές ημερομηνίες παρατηρείται πάντα συνωστισμός και ταλαιπωρία των πολιτών.

Γι' αυτό είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να συστήσουν στους φορείς της περιφέρειας τους, οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσεις για τις αμοιβές και τους παρακρατημένους φόρους, καθώς και τις δαπάνες (τόκους στεγαστικών δανείων, διαφορά νοσηλειών κτλ.), των υπόχρεων να τις χορηγήσουν έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει η περίπτωση τους, ώστε να εκπληρώσουν με άνεση τη σχετική υποχρέωση τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους φυσικών προσώπων, στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας μαζικά σε πακέτα ανά Δ.Ο.Υ., που το καθένα θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των φορολογουμένων που περιέχει, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. τους. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από το λογιστή, ο οποίος αναγράφει και το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον αριθμό Μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειας του ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο τον A.M. του μέλους της. Παράλληλα ο λογιστής χορηγεί στον κάθε πελάτη του, βεβαίωση, με την οποία αποδεικνύεται ότι παρέλαβε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της.

Επίσης, για διευκόλυνση τόσο των λογιστών όσο και των Δ.Ο.Υ. ο κάθε λογιστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να παραλαμβάνει μέχρι 25.2.2004 από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε αριθμό αντίστοιχο με τον πιθανό αριθμό των πελατών του. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. μέχρι 30.1.2004 θα ζητήσουν από την ΥΔΕΑΔ τον αριθμό εντύπων που εκτιμούν ότι τους χρειάζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την κωδικογράφηση, προετοιμασία και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν όσα αναφέρονται στις ΠΟΛ 1047/27-2-2001, 1014/28-1-2002 και επιπλέον διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 

ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

 

Όσον αφορά το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» συμπληρώνεται με τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή στοιχείων εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης (κάτοικοι εξωτερικού, επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι γυναίκα, και έχει δικό της Α.Φ.Μ. θα τον συμπληρώσει στο παραλληλόγραμμο, ενώ αυτό θα παραμείνει κενό εάν δεν έχει δικό της Α.Φ.Μ. (δε θα συμπληρωθεί με τον Α.Φ.Μ. του συζύγου).

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση στα παραλληλόγραμμα τετραγωνίδια, θα αναγράφονται σε όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε από τον εκπρόσωπο του), εκτός από τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τις περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς.

Στις περιπτώσεις που έγινε χειρόγραφη εκκαθάριση από τις Δ.Ο.Υ. επειδή δεν ήταν δυνατή η μηχανογραφική επεξεργασία από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα σταλούν σημειώματα μεταβολών των ποσών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 για να ενημερωθεί το αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ.

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1Α

Η συμπλήρωση των παραλληλογγράμμων και τετραγωνιδίων της απλουστευμένης δήλωσης εισοδηματικής κατάστασης - Έντυπο Ε1Α - είναι όμοια με του εντύπου Ε1, καθόσον οι κωδικοί αριθμοί είναι ίδιοι με μόνη διαφορά ότι δεν αναφέρονται πάντα στους ίδιους πίνακες.

Πίνακας 5

Συμπληρώνεται από όσους έχουν σχετική υποχρέωση και εφόσον βέβαια η κύρια κατοικία τους είναι μέχρι 200 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια των δευτερευουσών κατοικιών τους είναι μέχρι 150 τ.μ.

Πίνακας 6

Συμπληρώνεται με τα στοιχεία των αυτοκινήτων που απαλλάσσονται της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, όπως περιγράφεται στην ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» των κωδικών 851 - 856 στη σελίδα 33 του φυλλαδίου οδηγιών και στην ένδειξη «Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ» της σελίδας 41.

Πίνακας 7

Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του σκάφους αναψυχής που απαλλάσσεται της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ένδειξη «Προσοχή» των κωδικών 713 - 714 της σελίδας 37 του φυλλαδίου οδηγιών.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, ακολουθεί η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία αυτών για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.

Οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργεί Μητρώο TAXIS θα ταξινομούν όλες τις δηλώσεις σε δέματα χωρίς ένδειξη ομάδας. Στα δέματα θα αναγράφεται μόνον Π ένδειξη «Δ.Ο.Υ. TAXIS 1174 (Κωδικός Δ.Ο.Υ.)». Δηλαδή, θα ταξινομούνται οι προεκτυπωμένες δηλώσεις χωρίς μεταβολές, οι προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές στα στοιχεία είτε του υπόχρεου είτε της συζύγου, οι δηλώσεις από άλλες Δ.Ο.Υ, οι χειρόγραφες δηλώσεις και ot δηλώσεις των νέων φορολογουμένων, διότι όλες οι μεταβολές θα έχουν καταχωρηθεί μηχανογραφικά από το ΜΗΤΡΩΟ της Δ.Ο.Υ. πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. η οποία θα προβεί σε εκκαθάριση των δηλώσεων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Μητρώο TAXIS .

Κατά συνέπεια ή μη καταχώρηση από το Μητρώο των μεταβολών, και ειδικότερα της διεύθυνσης, πριν την αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή των εκκαθαριστικών.

Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κτλ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ η ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.θ. 1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο θεσσαλονίκης & Χανδρή 1  - Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ" ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Μετά  τη  συσκευασία  των  δηλώσεων   η  αποστολή  αυτών  θα  γίνει   ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π. Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 25/2/2004 η δεύτερη στις 22/3/2004 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας, εκτός Αττικής

Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν παραπάνω (25/2/2004, 22/3/2004) και στη συνέχεια κάθε τρεις μέρες.

Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ. για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

 

Παράδειγμα

Δ.Ο.Υ. ………………………………………………..

Έγιναν προς τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων:

1. Τη   …../2/04  με Αρ. Πρ. …………….  Με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.  κτλ.   1.000 δηλώσεις

2. Τη   …../2/04  με Αρ. Πρ. …………….  Με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.  κτλ.   3.000 δηλώσεις

3. Τη   …../2/04  με Αρ. Πρ. …………….  Με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.  κτλ.   2.000 δηλώσεις

4. …………………………………………………………………………………       5.000 δηλώσεις

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ            11.000 δηλώσεις

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm