Open menu
06 | 07 | 2022
Αθήνα 01/10/2009
Αρ. πρωτ.: 1082932

ΠΟΛ. 1132
      
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

 

Σε συνέχεια της 1061239/22.6.2009/Πολ.1085 Τ & Ε.Φ. Εγκυκλίου διαταγής με την οποία κοινοποιήσαμε το 10984/16-6-2009 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με θέμα «Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009), κοινοποιούμε την με αρ. πρωτοκόλλου 15807/17-8-2009 Εγκύκλιο 27 του ΕΛ.Γ.Α. με θέμα «Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με τα συνημμένα σ' αυτή υποδείγματα Αίτησης, Βεβαίωσης Καλλιέργειας προϊόντων σε ελεγχόμενο περιβάλλον και Κατάσταση καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Με την κοινοποιούμενη «Εγκύκλιο 27» του ΕΛ.Γ.Α. παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και ειδικότερα καθορίζονται οι διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν οι παραγωγοί φυτικών καλλιεργειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να νομιμοποιούνται στην καταβολή μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (0,5%).
Επισημαίνουμε, ειδικότερα, τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου2 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (Κ.Υ.Α. αρ. 15711/30-9-98 - Φ.Ε.Κ. Β'1079/14-10-1998) ως «Ελεγχόμενο περιβάλλον» θεωρείται ο καλυμμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές τεχνικές ή μηχανισμούς ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ) και επιδιώκεται η πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή. Η απλή κάλυψη (υψηλή ή χαμηλή) των καλλιεργειών δεν θεωρείται ελεγχόμενο περιβάλλον.
Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 0,5% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», ορίζεται ως «ελεγχόμενο περιβάλλον» ο μόνιμος καλυμμένος με διαφανή υλικά χώρος, του οποίου η κατασκευή πληροί τις προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί αρμοδίως (τυποποιημένα) και του οποίου το κλιματικό περιβάλλον ελέγχεται πλήρως με την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου μόνιμου μηχανολογικού εξοπλισμού (όχι θερμάστρες και μεταφερόμενα μέσα) με σκοπό την πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή και τον προγραμματισμό της εμπορίας της καλλιέργειας.
Ειδικά και μόνο για τη νήσο Κρήτη εάν κάποιος μόνιμος καλυμμένος με διαφανή υλικά χώρος μπορεί, χωρίς την παρουσία ειδικών μηχανημάτων, αλλά με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών (απαραίτητα αερισμός και σκίαση το καλοκαίρι), να εξασφαλίσει συνθήκες περιβάλλοντος τέτοιες που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση της παραγωγής εντός του θερμοκηπίου (χωρικού ή τυποποιημένου), τότε μπορεί να θεωρηθεί «ελεγχόμενο περιβάλλον».
2. Οι παραγωγοί καλλιεργειών των κηπευτικών προϊόντων τα οποία θεωρούνται ότι αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα - 1 της Εγκυκλίου και με την προϋπόθεση ότι εμπορεύονται αυτά για τις συγκεκριμένες προθεσμίες που ορίζονται στον Πίνακα αυτόν για κάθε προϊόν, αποδίδουν ασφαλιστική εισφορά 0,5%.
Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, κατά τα προαναφερόμενα, σε περιπτώσεις εκκαθάρισης τιμολογίων π.χ. από τις Ενώσεις, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στην ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.
3. Οι παραγωγοί προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα -1 ή οι παραγωγοί κηπευτικών οι καλλιέργειες των οποίων αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε χρονική περίοδο και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα -1, προκειμένου να αποδίδουν ασφαλιστική εισφορά 0,5%, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική Αίτηση στις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις με συνημμένες σε αυτές τις Καταστάσεις των καλλιεργειών ανά είδος, σύμφωνα με τα υποδείγματα.
Όπως, ρητά, ορίζεται στην κοινοποιούμενη Εγκύκλιο, οι παραγωγοί οφείλουν, κατά την εμπορία των ανωτέρω προϊόντων για κάθε ποσότητα που κάθε φορά διακινούν να συνοδεύουν τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια πώλησής τους με νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων που τους έχουν χορηγήσει οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.
Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο και μέχρι το τέλος της εμπορίας του προϊόντος.
4. Περαιτέρω, καθορίζονται οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε όσους παραγωγούς διαπιστώνεται ότι δεν έχουν αποδώσει ή έχουν αποδώσει με μειωμένο συντελεστή την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (0,5%) αντί του πράγματι οφειλόμενου (3%).
5. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα αυτά, οι παραγωγοί θα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ελ.Γ.Α.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm