Κεντρικό Μενού

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2004

Αρ. πρωτ.: 1006861/254/00TY/Δ

ΠΟΛ .: 1009

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99 , ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών Εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του Ν. 1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Την μείωση κατά 50% των τιμών που ορίστηκαν με:

i. Απόφαση με αριθ. πρωτ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, ΠΟΛ 1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιoρισμoύ της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει σε ευρώ με την απόφαση με αρ. πρωτ. 1116884/5182/00TY/Δ/19.12.01 (ΦΕΚ 1753/Β΄/31.12.01)

ii. και Απόφαση με αριθ. πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01, ΠΟΛ 1294 (ΦΕΚ 1749/Β΄/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41 α του Ν. 1249/1982.

2. Η παραπάνω μείωση αφορά αποκλειστικά και μόνο ακίνητα που μεταβιβάζονται από την Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας προς τους κατόχους-εκμεταλλευτές αγροτεμαχίων Κοινότητας Βαρικού Νομού Φλώρινας και κτισμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Γερμανού Δήμου Πρεσπών Νομού Φλώρινας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 357/1976

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης των παραπάνω ακινήτων ο προσδιορισμός της αξίας τους θα γίνεται στο 100% των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα ισχύουν κατά το χρόνο μεταβίβασής τους.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.