Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2003

Αρ.Πρωτ.:1106660/1247/0015

ΠΟΛ.: 1129

 

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτoκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων - Διαδικασία μεταβίβασης - μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. - Συμπλήρωση και τροποποίηση των ΚΥΑ 1051922/552/0015/ΠΟΛ.1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 762 /Β΄), καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20-8-2003 (ΦΕΚ 1259/Β').

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠIΚΟΙΝΩΝIΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Οι εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, από 1.1.2004 τηρούν, τουλάχιστον, βιβλία δεύτερης κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
Ειδικά κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής (1/1 - 31/12/2004), για τους εκμεταλλευτές που θα επιλέξουν τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών, η ως άνω υποχρέωση αρχίζει από 1/1/2005.
2. Οι εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης με έδρα στην άδεια κυκλοφορίας τους την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων ή διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην ενιαία έδρα της Θεσσαλονίκης ή πρωτεύουσα νομού, καθώς και σε κάθε άλλη διοικητική μονάδα ή δημοτικό διαμέρισμα που έχει επιβληθεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη η ανωτέρω υποχρέωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΙ του Ν.3109/2003 (Α:38), υποχρεούνται από 1.1.2004 να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν.1809/1998 (ΦΕΚ 222 Α’) όπως ισχύει, ανεξαρτήτως νομικής μορφής των επιχειρήσεων τους, με τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Στα ταξίμετρα ενσωματώνεται ή συνδέεται ειδικός απαραβίαστος φορολογικός μηχανισμός αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (ΦΕΚ 1362 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων». Στο περιεχόμενο των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αναγράφονται υποχρεωτικά τα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσας.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού, για οποιοδήποτε λόγο και μέχρι την επαναλειτουργία του, εφόσον λειτoυργεί το ταξίμετρο οι αποδείξεις εκδίδoνrαι από θεωρημένα διπλότυπα στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.1809/1988.
2.2. Για την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, επειδή η πλήρης ανάλυση της παρεχόμενης υπηρεσίας, η συνολική αξία της και το αναλογούν ποσοστό Φ.Π.Α., προκύπτουν από την απόδειξη, στο ουσιαστικό περιεχόμενο του τιμολογίου μπορεί να αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του πελάτη, η αξία, το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί και η συνολική αξία.
2.3. Για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παράγραφος 2), ανεξαρτήτως της αξίας κάθε επί μέρους συναλλαγής.
2.4. Για την παροχή των υπηρεσιών των ως άνω περιπτώσεων 2.2 και 2.3, στα σχετικά Τ.Π.Υ. θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. .... αποδείξεων παροχής υπηρεσιών» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του ΤΠΥ, ο οποίος υποχρεούται να τα διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
Για τις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο «Ζ», τα ΤΠΥ δεν καταχωρούνται στα βιβλία εσόδων - εξόδων, φυλάσσονται όμως για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
2.5. Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ συμβάλλονται με επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και με πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και αvαλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων βάσει ειδικών συμφωνιών, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές η λειτουργία του ταξιμέτρου δεν είναι υποχρεωτική, εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 1 και 2) του Κ.Β.Σ.

3. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων των οποίων τα αυτοκίνητα δεν φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρο κατά τα ανωτέρω, μέχρι την ημερομηνία ισχύος της σχετικής απόφασης του οικείου Νομάρχη, που τυχόν θα εκδοθεί, καθώς επίσης και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ τουριστικών αυτοκινήτων του Β.Δ.43611961 (ΦΕΚ 111 Α’), εκδίδουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ. Για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ανά συμβαλλόμενο επιβάτη, κατά το χρόνο έναρξης της μεταφοράς. στο περιεχόμενο των οποίων αναγράφεται η αξία αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως για μισθώσεις άνω των 20 χιλιομέτρων.
4. Στο ήδη εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Aνάπτυξης ταξίμετρο, χορηγείται από την ειδική διακομματική επιτροπή του Ν.1809/1988, άρθρο 7, ειδική άδεια καταλληλότητας για το φορολογικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη, που υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται στο ταξίμετρο.
Αντίγραφο από το φάκελο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Ανάπτυξης ταξιμέτρου, μαζί με συμπληρωματικό φάκελο που περιέχει τα προβλεπόμενα από το Ν.1809/1988 δικαιολογητικά και λοιπά πιστοποιητικά, υποβάλλονται στην ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ιδίου νόμου (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών). Μαζί με το φάκελο υποβάλλεται και σχετικό δείγμα από το φορολογικό ταξίμετρο - φορολογικό μηχανισμό, προς έλεγχο.
Η Επιτροπή αυτή εκτιμώντας και αξιολογώντας τα ανωτέρω στοιχεία, αλλά και κάθε άλλο έλεγχο ή έγγραφο που αυτή κρίνει αναγκαίο να υποβληθεί, αποφασίζει και χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1809/1988, τη σχετική έγκριση (άδεια καταλληλότητας)
5. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. υποχρεούνται από 1-12-2003, να αποδεικνύουν την παραγγελία του φορολογικού ταξιμέτρου (το οποίο φέρει ενσωματωμένο φορολογικό μηχανισμό), ή φορολογικού μηχανισμού του Ν.1809/1988, που συνδέεται με το ταξίμετρο, με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή. Στο δελτίο παραγγελίας αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του φορολογικού ταξιμέτρου ή φορολογικού μηχανισμού που παραγγέλθηκε και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης.
Οι φορολογικοί μηχανισμοί παραδίδονται κατ απόλυτη προτεραιότητα με βάση τον αύξοντα αριθμό του δελτίου παραγγελίας και για την τοποθέτηση ο εκμεταλλευτής ειδοποιείται με αποδεικτικό έγγραφο.
Η ενεργοποίηση και λειτουργία του μηχανισμού γίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την παραλαβή του,
Οι ως άνω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, υποχρεούνται επίσης, το αργότερο μέχρι 31 lανoυαρίoυ 2004, να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας το βιβλιάριο συντήρησης και τα έντυπα Β1 και Β2. Κατά την υποβολή αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. β του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ 84 Α’) καθώς και οι λοιπές μη φορολογικές διατάξεις που αναφέρoνται στη θεώρηση στοιχείων.
6. Παρέχεται από 1.1.2004 η δυνατότητα στους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων:

α) Να ενημερώνουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων, μέχρι την προθεσμία υποβολής της προσωρινής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με τα έσοδα, τα έξοδα και τις λοιπές πράξεις της εκάστοτε φορολογικής περιόδου,
β) Να καταχωρούν τα έσοδα της εκάστοτε φορολογικής περιόδου υποβολής της προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α., με μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά είδος και σειρά στοιχείου με αναγραφή κατά περίπτωση του πρώτου και του τελευταίου αριθμού των στοιχείων που εκδόθηκαν ή με βάση το «Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου» του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, το οποίο θα διαφυλάσσεται στον οριζόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων.

7. Στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/ΠΟΛ.1100/0015/20-8-2003 (ΦΕΚ 1259 Β’) προστίθενται νέες περιπτώσεις 2.4. και 2.6. και οι περιπτώσεις 2.4. και 2.5. αναριθμούνται σε 2.5. και 2.7. αντίστοιχα και στην περίπτωση 2.7. πρoστίθεται εδάφιo ως ακολoύθως:

«2.4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο εκμεταλλευτή».
«2.6. Ενέργειες δήλωσης μεταβολής ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΧΙ).
Υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου Εκμεταλλευτή - αγοραστή, από τους συμβαλλόμενους ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 2.5 εδάφια α’, β’ και ε’ καθώς και:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης πώλησης του ΕΔΧ και προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο.

  • Φωτoαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του πωλητή και του Εκδοθέντος πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του αγοραστή - εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

  • Το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ, στo οποίο αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα της θέσης του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, τόσο τα στοιχεία του πωλητή όσο και του αγοραστή, η ημερομηνία. καθώς και τα τελικά σωρευτικά- αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. από αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης θέσης Εκμεταλλευτή του ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υπογράφεται σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή.»

«2.7. Στην μεταβίβαση ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ΕΔΧ η Δ.ΟΥ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στην Δ.Ο.Υ, του, η οποία ενεργεί απλή διαγραφή. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει την διαγραφή και καταχωρεί στο σύστημα το νέο κάτοχο - χρήστη».

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm