Open menu
22 | 02 | 2024

ΥΠΟΙΚ. 1106005/ 1125/25.11.2003

ΠΟΛ 1125/03

 

Θέμα: Οffshore - Εξαίρεση από φόρο 3% μεταβίβασης ακινήτων - Δικαιολογητικά.

 

Δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν οι υπεράκτιες εταιρείες ( offshore ) προκειμένου να εξαιρεθούν από τον ειδικό φόρο 3% επί των ακινήτων που επιβάλλεται στις εταιρίες που δεν θα μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

1. Βεβαίωση χρηματιστηρίου, όταν σε αυτό διαπραγματεύονται οι μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας και το οποίο πρέπει να είναι μέλος της FIBV και να εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στην IOSCO.

2. Φωτοτυπία της δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους, αν το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθαρίστων εσόδων της από ακίνητα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας και φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης, μέχρι την αποπεράτωση και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της επταετίας, αν η εταιρεία ανεγείρει κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις, που θα ιδιοχρησιμοποιηθούν για άσκηση βιομηχανικής ή τουριστικής ή εμπορικής επιχείρησης. Απαιτείται επίσης βεβαίωση της Δ.Ο.Υ., αν υπάρχει η προηγούμενη μεταβολή δραστηριότητας και κυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, μετά την αποπεράτωση και μέχρι την συμπλήρωση 10ετίας.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα και βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή, ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια αυτή, αν πρόκειται για ναυτιλιακή εταιρεία.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων, αν πρόκειται για πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων.

6. Φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου, που έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της μισθώτριας εταιρείας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια, όταν η εταιρεία εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή.

7. Βεβαίωση τράπεζας για εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος, με το οποίο έγινε η αγορά του ακινήτου ή του οικοπέδου, αν η εταιρεία είναι ναυτιλιακών συμφερόντων.

8. Βεβαίωση από το αρμόδιο εποπτεύον υπουργείο, ότι η εταιρεία ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο ή σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο μετοχολογίου ή καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις, αν η εταιρεία δηλώνει τις ονομαστικές μετοχές της μέχρι φυσικού προσώπου ή αν αυτό ανήκει το σύνολο των μερίδων, καθώς και δήλωση των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων. Αντιθέτως, δεν απαιτείται δήλωση φυσικών προσώπων, αν η εταιρεία ανήκει σε:

α) επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο, παρά μόνο η βεβαίωση του χρηματιστηρίου

β) πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παρά μόνο βεβαίωση της αρχής του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

γ) θεσμικό επενδυτή σε οργανωμένη αγορά της Ένωσης, παρά μόνο βεβαίωση για την ιδιότητά του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του ιδρύματος, επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαθήκης και μετοχολόγιο ή το καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, αν το σύνολο των μετοχών, μεριδίων ή μερίδων της εταιρείας ανήκει σε κοινωφελές Iδρυμα (ημεδαπό ή αλλοδαπό).

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εταιρείες, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους και για διάστημα επτά ετών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να τα ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής εγκατάστασης, τουριστικής ή εμπορικής επιχείρησης, εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο 3%. Θα πρέπει να αναφερθεί, βέβαια, ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως βιομηχανικές, τουριστικές ή εμπορικές εντός της επταετίας ή αμέσως μετά το τέλος αυτής και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, ενώ εξαιρούνται εταιρίες που ανήκουν σε ναυτιλιακά συμφέροντα για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, από τον ειδικό φόρο 3% επί των ακινήτων εξαιρούνται οι εταιρείες που το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από ίδρυμα αλλοδαπό ή ημεδαπό που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βουλήσεως και επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm