Κεντρικό Μενού

Αθήνα 26/10/2005
Αρ. Πρωτ.:  1101052

ΠΟΛ. 1136
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:...............

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε την 30η Νοεμβρίου 2005 ως καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου.
2. Η αίτηση - εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την πιστοποίηση των υποχρέων και τη λήψη των κωδικών αποστολής, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.