Αθήνα 26/10/2005
Αρ. Πρωτ.:  1101730/5879/1132/0014

ΠΟΛ. 1137
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2005 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1108/05 ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της Εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος 2005 (έντυπο 009/05 Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005 Φ1 TAXIS).

Η αλλαγή του εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης έγινε λόγω της αύξησης κατά μία μονάδα των συντελεστών Φ.Π.Α. από την 1η Απριλίου 2005 (Ν. 3336/05 άρθρο 12).

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στο νέο έντυπο εκκαθαριστική ς δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε τα προηγούμενα έτη:

α) Στην πρώτη σελίδα έγιναν οι εξής αλλαγές:

Ι. στους κωδικούς:

631, 632, 633,
671, 672,673,
674, 675,676,

θα αναγραφούν ποσά φόρου εκροών και φόρου εισροών που αναλογούν στους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή, στο 9% - 4,5% - 19%.

ΙΙ. στον κωδικό 643, θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 641 & 642.
Το ποσό που καταβλήθηκε για αγορά και εισαγωγή παγίων δεν θα αναγράφεται πλέον σε κανένα κωδικό.
ΙΙΙ. στον Πίνακα Δ΄ Εκκαθάρισης του Φόρου, προκειμένου να προκύψει το χρεωστικό ή το πιστωτικό υπόλοιπο, θα πρέπει προηγουμένως να γίνουν οι πράξεις που αναγράφονται, δηλαδή, (κωδ. 637 + 137) - (κωδ. 710 + 184).

β) Στη δεύτερη σελίδα οι αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής:

Ι. ο Πίνακας Ε΄ που υπήρχε σε αυτή τη θέση. αντικαταστάθηκε με τον Πίνακα Γ1΄ στον οποίο θα αναγραφούν οι φορολογητέες εκροές και εισροές με τον αντίστοιχο φόρο, που πραγματοποιήθηκαν με τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ίσχυαν μέχρι και 31/3/2005, δηλαδή, με 8% - 4% - 18%.
ΙΙ. στον Πίνακα Θ΄ έχουν επέλθει οι εξής δύο αλλαγές:

1. στον κωδικό 904, θα πρέπει να αναγραφεί το ποσό τη δαπάνης για την χρηματοδοτική μίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων και όχι η συνολική αξία αγορών από απαλλασσόμενες επιχειρήσεις που αναγραφόταν μέχρι τώρα,
2. ο κωδικός 908 είναι νέος. Συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και θα πρέπει να αναγράφεται το ποσό για την αγορά των μεταχειρισμένων E.I.X. αυτοκινήτων που καταβλήθηκε από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για τη παραλαβή και τον έλεγχο των εκκαθαριστικών δηλώσεων, ισχύουν όσα αναλυτικά έχουν αναγραφεί στο Κεφάλαιο 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1025/03: «(Οδηγίες για την παραλαβή εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2002».
Λόγω της lδιαιτερ6τητάς όμως, που παρουσιάζει η νέα εκκαθαριστική σε σχέση με τα προηγούμενα έντυπα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

 • στους κωδικούς από 601 μέχρι και 603, θα περιληφθούν οι εκροές που αντιστοιχούν στους συντελεστές που αναγράφονται στη δίπλα στήλη. Ουσιαστικά, πρόκειται για τις εκροές που πραγματοποιήθηκαν μετά την αλλαγή των συντελεστών, δηλαδή από 1 Απριλίου 2005,

 • στον κωδικό 607, το άθροισμα των ποσών που έχουν αναγραφεί στους προηγούμενους κωδικούς (δηλ. 601 - 606),

 • στους κωδικούς από 608 - 611, θα συμπεριληφθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε όλη τη διαχειριστική περίοδο,

 • στον κωδικό 612, θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν περιληφθεί στους προηγούμενους κωδικούς του υποπίνακα αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί το ποσό του κωδικού 107 του Πίνακα Γ1.
π.χ. Έστω σε εκκαθαριστική τα ποσά που έχουν αναγραφεί είναι:

 

κωδικός 607 = 1470, 00 Ευρώ

 

κωδικός 608 = 0 »

 

κωδικός 609 = 440,00 »

κωδικός 1 07 = 620,00 Ευρώ

κωδικός 610 = 590,00 »

 

κωδικός 611 = 500,00 »

 

τότε στο Σύνολο των Εκροών: κωδικός 612 θα πρέπει να αναγραφεί το ποσό = 3000,00 Ευρώ,

 • στον κωδικό 613, θα συμπεριληφθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε όλη τη διαχειριστική περίοδο,

 • στον κωδικό 614, το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού του κωδ. 613 από το ποσό του κωδικού 612.

Επισημαίνεται ότι, επειδή στο σύνολο των εκροών κωδ. 612, δεν περιλαμβάνονται οι φορολογητέες εκροές του κωδ. 107, είναι πιθανό το ποσό του κωδικού αυτού να είναι αρνητικό.
Επιπλέον τονίζεται ότι, επειδή ο κωδικός 614 αποτελεί τον παρονομαστή του κλάσματος της Prorata, προκειμένου να υπολογιστεί ο κωδικός 404 και 406 του Πίνακα Ζ΄, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ποσά του κωδικού 107 του Πίνακα Γ1,

 • στον κωδικό 615, θα αναγραφεί το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων όπως αυτά δηλώνονται στη φορολογία εισοδήματος. Δεν είναι απαραίτητο αυτό να συμφωνεί με το ποσό του κωδικού 614,

 • στους κωδικούς από 651 μέχρι και 656, θα περιληφθούν οι φορολογητέες εισροές που αντιστοιχούν στους νέους συντελεστές, δηλαδή, στους συντελεστές που ισχύουν από 1 Απριλίου 2005 (9% - 4,5% - 19%).

 • στον κωδικό 663, θα συμπεριληφθούν οι δαπάνες και τα γενικά έξοδα όλης της διαχειριστικής περιόδου, ανεξάρτητα του συντελεστή Φ.Π.Α. που επιβαρύνθηκαν.

π.χ. Επιχείρηση που στη διάρκεια του έτους είχε:

γενικά έξοδα με αξία 1000,00 Ευρώ και Φ.Π.Α. 8% = 80,00 Ευρώ
γενικά έξοδα με αξία 3000,00 Ευρώ και Φ.Π.Α. 9% = 270,00 Ευρώ
δαπάνες με αξία 1500,00 Ευρώ και Φ.Π.Α. 18% = 270,00 Ευρώ
δαπάνες με αξία 2000,00 Ευρώ και Φ.Π.Α. 19% = 380,00 Ευρώ
θα πρέπει στην Εκκαθαριστική να αναγραφεί:

κωδ. 663 = 7500,00
κωδ. 683 = 1000,00

 • στον κωδικό 664, το άθροισμα των ποσών που έχουν αναγραφεί στους προηγούμενους κωδικούς (δηλ. από 651 - 663),

 • στους κωδικούς 665 και 666 θα αναγραφούν οι εισροές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια όλης της διαχειριστικής περιόδου,

 • στον κωδικό 667 θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν περιληφθεί στους προηγούμενους κωδικούς του υποπίνακα αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί το ποσό του κωδικού 164 του Πίνακα Γ1.

 • Στους κωδικούς από 701- 704: Προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών, και στους κωδικούς από 706 - 708: Αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών, θα αναγραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο,

 • ο Πίνακας Ε΄ έχει αντικατασταθεί με τον Πίνακα Γ1. Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, δηλαδή αν μία επιχείρηση μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό και τα βιβλία που θα τηρήσει στο νέο καθεστώς είναι δεύτερης κατηγορίας, θα πρέπει ο πίνακας να συντάσσεται σε διαφορετικό έντυπο που θα συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση. Το έντυπο αυτό, δεν θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.,

 • στον Πίνακα ΣΤ΄ με τον οποίο γίνεται η τακτοποίηση του φόρου που απέδωσαν τα πρακτορεία ταξιδίων, καθώς και η οριστικοποίηση των ποσοστών που έχουν χρησιμοποιηθεί επί των μικτών πακέτων, εφόσον πραγματοποιήθηκαν πακέτα με περισσότερους του ενός συντελεστές Φ.Π.Α., θα πρέπει, προκειμένου να υπολογισθεί η διαφορά που θα μεταφερθεί στα προστιθέμενα ποσά (κωδικός 702), ή στα αφαιρούμενα ποσά (κωδικός 706), να συνταχθούν αντίστοιχοι πίνακες σε ξεχωριστό έντυπο που θα συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση. Το έντυπο αυτό, δεν θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.,

 • στον Πίνακα Θ΄ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ποσά που θα συμπεριληφθούν στους δύο νέους κωδικούς 904 και 908. Στους υπόλοιπους κωδικούς δεν υπάρχουν αλλαγές και τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα ίδια με αυτά που έπρεπε να αναγράφονται μέχρι σήμερα.


4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.

Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της αύξησης των συντελεστών εντός του έτους (1/4/05), καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με σχετική εγκύκλιο, είχαν σαν αποτέλεσμα να υποβληθούν εκκαθαριστικές δηλώσεις έτους 2005, σε διαφορετικά έντυπα.
Κατόπιν αυτών, από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις με την εξής μορφή:

Ι. ένα νέο έντυπο (πράσινο) με τους νέους συντελεστές
ΙΙ. ένα παλαιό έντυπο (μπλέ) με τους παλαιούς συντελεστές,
ΙΙΙ. ένα παλαιό έντυπο (μπλέ) με τους νέους συντελεστές,
IV. δύο παλαιά έντυπα (μπλέ) με τους νέους και τους παλαιούς συντελεστές,

Προκειμένου λοιπόν, να αποφευχθούν τα λάθη κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων, καθώς και για την ομοιόμορφη ταξινόμηση, συσκευασία και αποστολή τους στην Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει από τις Δ.Ο.Υ να γίνει διαχωρισμός των εκκαθαριστικών δηλώσεων σε ομάδες.
Κύριοι παράγοντες διαχωρισμού αποτελούν:

 • το έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου, που είναι το έτος 2005 και

 • το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου, μπλε έντυπο (009/02) ή πράσινο έντυπο (009/05).

Σύμφωνα με αυτόν το διαχωρισμό, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που θα αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες:

α. ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Α΄) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ.

Στην ομάδα αυτή, θα περιληφθούν όλες οι εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις που αφορούν 10 έτος 2005 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/05 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005).

β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Β΄) - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.

Στην ομάδα αυτή, θα περιληφθούν όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι και την 31/3/2005 ή και μετά την ημερομηνία αυτή, έχοντας πραγματοποιήσει πράξεις μόνο με τους παλαιούς συντελεστές και εφόσον έχουν υποβληθεί με το παλαιό έντυπο (009/02 Φ.Π.Α. - ΕΚΔΟΣΗ 2003).

γ. ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Γ΄) - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.

Στην ομάδα αυτή, θα περιληφθούν όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που η διαχειριστική τους περίοδος άρχισε από την 1/4/05 και έληξε εντός του έτους 2005 και εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα παλαιά έντυπα εκκαθαριστικής δήλωσης (009/02 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003).

δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Δ΄) - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ.

Η ομάδα αυτή. θα περιλαμβάνει τις δηλώσεις εκείνες, για τις οποίες έχουν υποβληθεί δύο (2) παλαιά έντυπα. κατ΄ εφαρμογή των όσων ορίζονταν στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1072/05.
Στις δηλώσεις αυτές. θα πρέπει οι Δ.Ο.Υ. πριν την συσκευασία του, και αποστολή τους, να προβούν σε χειρόγραφη διόρθωση των κωδικών που αντιστοιχούν στους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α. (8% - 4% -18%).
Για το λόγο αυτό, στο έντυπο που περιλαμβάνονται οι πράξεις με τους παλαιούς συντελεστές (πράξεις μέχρι και 31.3.05), θα πρέπει οι προεκτυπωμένοι κωδικοί. που αντιστοιχούν στους συντελεστές να διορθωθούν με χειρόγραφο τρόπο και να αναγραφούν νέοι κωδικοί.

Αναλυτικότερα:


 

ΕΚΡΟΕΣ:

Ο κωδικός 601 θα διορθωθεί και θα γίνει

:101

 

Ο κωδικός 602 θα διορθωθεί και θα γίνει

:102

 

Ο κωδικός 603 θα διορθωθεί και θα γίνει

:103

 

Ο κωδικός 607 θα διορθωθεί και θα γίνει

:107

   
 

Ο κωδικός 631 θα διορθωθεί και θα γίνει

:131

 

Ο κωδικός 632 θα διορθωθεί και θα γίνει

:132

 

Ο κωδικός 633 θα διορθωθεί και θα γίνει

:133

 

Ο κωδικός 637 θα διορθωθεί και θα γίνει

:137

   

ΕΙΣΡΟΕΣ:

Ο κωδικός 651 θα διορθωθεί και θα γίνει

:151

 

Ο κωδικός 652 θα διορθωθεί και θα γίνει

:152

 

Ο κωδικός 653 θα διορθωθεί και θα γίνει

:153

 

Ο κωδικός 654 θα διορθωθεί και θα γίνει

:154

 

Ο κωδικός 655 θα διορθωθεί και θα γίνει

:155

 

Ο κωδικός 656 θα διορθωθεί και θα γίνει

:156

 

Ο κωδικός 664 θα διορθωθεί και θα γίνει

:164

   
 

Ο κωδικός 671 θα διορθωθεί και θα γίνει

:171

 

Ο κωδικός 672 θα διορθωθεί και θα γίνει

:172

 

Ο κωδικός 673 θα διορθωθεί και θα γίνει

:173

 

Ο κωδικός 674 θα διορθωθεί και θα γίνει

:174

 

Ο κωδικός 675 θα διορθωθεί και θα γίνει

:175

 

Ο κωδικός 676 θα διορθωθεί και θα γίνει

:176

 

Ο κωδικός 684 θα διορθωθεί και θα γίνει

:184


Εξυπακούεται ότι, η χειρόγραφη παρέμβαση επί των κωδικών, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι νέοι κωδικοί να είναι ευανάγνωστο ι και να μη δημιουργούν πρόβλημα κατά την πληκτρολόγησή τους από το τμήμα εισαγωγής στοιχείων της Δ32.
Περαιτέρω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • τα δύο έντυπα θα πρέπει να αριθμούνται ως ένα (1) και δύο (2). Το έντυπο με τους νέους συντελεστές θα έχει τον αριθμό ένα (1), ενώ το έντυπο με τους παλαιούς συντελεστές θα έχει τον αριθμό δύο (2).

 • Ο αριθμός μηχανογραφικής καταχώρησης που δίνεται από το σύστημα ΤAXIS, θα πρέπει να αναγράφεται και στα δυο έντυπα.

 • Ολόκληρο το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου, θα αναγράφεται στο έντυπο ένα (1), κωδικός 002.

 • Στο έντυπο δύο (2) από τον Πίνακα Α΄ θα συμπληρωθεί μόνο ο ΑΦΜ (κωδικός 031).

 • Τα δύο έντυπα θα συρράπτονται μεταξύ τους.

Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των διορθώσεων που θα πρέπει να γίνουν και τη μορφή που θα έχουν τα έντυπα της ομάδας αυτής, επισυνάπτονται συνημμένα υπόδειγμα εκκαθαριστική ς δήλωσης συμπληρωμένο με τον τρόπο που υποδεικνύεται
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σημειώνεται ότι, η ταξινόμηση των τροποποιητικών και των ανακλητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων του 2005, θα εξακολουθήσει να γίνεται με την ίδια διαδικασία που γινόταν και στα προηγούμενα έτη.
Δηλαδή, ανάλογα σε ποια από τις τέσσερις προαναφερόμενες ομάδες ανήκουν θα δημιουργείται ένας ξεχωριστός υποφάκελλος της ομάδας με την ένδειξη «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ…………. ».
Εξυπακούεται ότι, στις δηλώσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε συμπληρωμένη η ένδειξη 1 ή 2, του κωδικού 009.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.

Η αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., πέραν των λοιπών ενεργειών της, για την επεξεργασία των δηλώσεων (Κεφάλαιο 3.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1025/03), προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της διαχειριστικής περιόδου του κάθε υποκειμένου και να εξαχθούν τα σωστά αποτελέσματα, θα πρέπει αποκλειστικά Και μόνο στις εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν περιληφθεί στην Ομάδα Α΄ και στην Ομάδα Δ΄ να δημιουργηθούν μηχανογραφικά για κάθε υποκείμενο των Ομάδων αυτών, νέοι κωδικοί οι οποίοι θα συγκεντρώνουν, αθροίζοντας, τα ποσά των κωδικών ως ακολούθως:
 

Σύνολο φορολογητέων εκροών:

607 + 107 = 207

Σύνολο φόρου εκροών:

637 + 137 = 237

Σύνολο εκροών:

612 + 107 = 212

Κύκλος Εργασιών:

614 + 107 = 214

Σύνολο φορολογητέων εισροών:

664 + 164 = 264

Σύνολο φόρου εισροών:

684 + 184 = 284

Σύνολο εισροών:

667 + 164 = 267

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σε σχέση με το έντυπο των προηγουμένων ετών.
Κατά συνέπεια. όσον αφορά τη συμπλήρωση του υπολοίπου εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης, δηλαδή, των σημείων εκείνων στα οποία δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καθώς επίσης και όσον αφορά την παραλαβή, την επεξεργασία, την προετοιμασία και τις ημερομηνίες αποστολής των δηλώσεων στην Γ.Γ.Π.Σ., ισχύουν όσα αναλυτικά έχουν αναγραφεί στην εγκύκλιο
ΠΟΛ. 1025/03.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.