Open menu
25 | 09 | 2021

Αθήνα 19/10/2007
Αρ. Πρωτ.: 1099599/8432/1745/Δ0014

ΠΟΛ. 1116

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ. 1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIES.

 

Με την ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ. 1050/11.2.2000 δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από τα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγοράζονται από εμπόρους-μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας. Στο συνημμένο παράρτημα αναφέρονταν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των Κρατών-Μελών της Ε. Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης, όταν οι πωλήσεις γίνονται με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.
Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες καθώς από φορολογούμενους, λόγω των διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1/5/2004 και την 1/1/2007, παρουσιάστηκε η ανάγκη να συμπληρωθεί το παράρτημα αυτό με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων Κρατών-Μελών και τις ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από πωλητές εγκαταστημένους σε αυτά τα Κράτη-Μέλη. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ληφθεί από τις φορολογικές αρχές των νέων Κρατών - Μελών.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι και οι Έλληνες υποκείμενοι στο ΦΠΑ που πουλούν αυτοκίνητα (μεταχειρισμένα ή μη) σε κοινοτικούς πελάτες (υποκείμενους ή μη), αναγράφουν στο τιμολόγιο που εκδίδουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α), β) και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 180 του π.δ/τος 186/1992:

α) όταν η πώληση αυτοκινήτων απαλλάσσεται από το ΦΠΑ ως ενδοκοινοτική παράδοση, διότι ο πελάτης στο άλλο κράτος μέλος είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, γίνεται αναφορά στο άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).
β) επί ενδοκοινοτική ς παράδοσης ενός καινούριου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ.
γ) όταν ο Έλληνας υποκείμενος στο φόρο πωλητής ενταγμένος στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους πουλάει σε άλλο κράτος μέλος μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή.


 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (7η Οδηγία 94/5/ΕΟΚ)
`Αρθρο 26α-Β-3 της Οδηγίας 77/338/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
`Αρθρο 28γ-Α της 6ης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

ΑΥΣΤΡΙΑ

`Αρθρο 24/1994 Αυστριακού Νόμου

Par. 24 UstG 1994. "Verkauf mit Gewinnspannen"

`Αρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Αυστριακού Νόμου του 1994

"Verpflichtender Hinweis auf die Steuerfreiheit" (Artikel 11 Absatz 1 UstG 1994)

RECHNUNG

ΒΕΛΓΙΟ

`Αρθρο 58 παρ. 4 του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ Βασιλικό Διάταγμα αρ. 51/23-12-94

Art 58 par. 4. "Livraison soumis au regime particulier d'imposition de la marge beneficiaire - TVA non deductible"

`Αρθρο 39 - bis του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ

"Livraison intracommunataire exoneree article 39-bis du Code de la TVA"

FACTURE

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κεφάλαιο 17, άρθρο 143 του Βουλγαρικού Νόμου

 

`Αρθρο 7 του Βουλγαρικού Νόμου

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

`Αρθρο 297-Α του Γαλλικού Νόμου

"TVA incluse" ¨η Prix TTC" ή "Livraison effetuee dans le cadre de la 7eme directive

`Αρθρο 262-ter-I του Γαλλικού Νόμου

"Exeneration TVA, article 262-ter-I du code general des impost"

FACTURE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

`Αρθρο 25α του Γερμανικού Νόμου

Par. 25a UstG. "Verkauf mit Gewinn-spannen" ή "Differenzbesteurerung"

`Αρθρο 4 παρ. 1b, 6a του Γερμανικού Νόμου

 

RECHNUNG

ΔΑΝΙΑ

Ενότητα 69-71 του Δανέζικου Νόμου για το Φ.Π.Α.

"Varerne saelges efter de saerlige regler for brugte varer m.v." Momsbelobet, der er in deholdt I prisen, kan ikke fradrages som kobsmoms"

Ενόηττα 34, παρ. 1 περιπτ. 1-4 του Δανέζικου Νόμου ΦΠΑ

"Section 4, par. 1, no 1-4"

FACTUR

ΕΣΘΟΝΙΑ

`Αρθρο 41 του Νόμου για το ΦΠΑ

"Article 41" ή "Art. 26a (B) (3) EC Sixth Directive"

`Αρθρο 7 του Νόμου για το ΦΠΑ

"Article 7" ή "Art. 28c-A EC Sixth Directive"

ARVE

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ιρλανδικός Νόμος για το ΦΠΑ του 1995

"Special Scheme - this invoice does not give the right to an input credit of VAT"

Παρ. (1) (b) του 2ου παρ/τος του Ιρλανδικού νόμου για το ΦΠΑ του 1972

"Details as set out in Regulation SI No. 275/1992"

INVOICE

ΙΣΠΑΝΙΑ

`Αρθρο 135 του ΦΠΑ, Ισπανικός Νόμος 42/94

-"Entrega con arreglo a lo dispuesto en la directive 95/5/CE", -"IVA incluido si es una operacion interior, com mencion obligatoria del Regimen Espacial de bienes usados, obras de arte, antiguedades y objetos de coleccion"

`Αρθρο 25 του Ισπανικού Νόμου ΦΠΑ

"Exento. Articulo 25 LIVA"

FATURA

ΙΤΑΛΙΑ

`Αρθρο 36 του Ιταλικού Νόμου 41/95 της 23/2/95

"Operazione soggetta al regime den margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 23 febbraio 1995 no 41" ή "Operazione soggetta al regime del margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 41/95" ή "IVA inclusa"

`Αρθρο 41-1-α του Ιταλικού Νόμου 331/93 της 30/8/1993

"Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 30/8/93 no 331" ή "Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 331/93"

FATTURA

ΚΥΠΡΟΣ

`Αρθρο 40 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005

"`Αρθρο 40"

Κανονισμός 88Α των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2004, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 25 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005

Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΠΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

`Αρθρο 2 (15)

"lietotas mantas"

`Αρθρο 28 (1)

"precu piegade Eiropas Savienibas (ES) teritorija" (μη υποχρεωτική αναγραφή)

NODOKLA REKINS

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

`Αρθρο 107 του Νόμου ΦΠΑ

"PVM jstatymo XII skyrius treciasis skirsnis" ή "PVM jstatymo 106-110 straipsniai" ή "naudotu prekiu meno kuriniu, kolekciniu ir antikvariniu daiktu apmokestinimo schmema" ή άλλη σαφής ένδειξη

`Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ

"PVM jstatymo 49 straipsinis" ή "PVM jstatymo 49 straipsnio 4 dalis" ή "prekes tiekiamos j kita Europos Sajungos valstybe" ή

SASKAITA ή PVM SASKAITA FAKTURA

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΤΟ

`Αρθρο 56-ter του νόμου ΦΠΑ της 12/2/79 και του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου, του Λουξεμβούργου

"Regime particulier d' imposition de la marge beneficiaire, art. 56-ter de la TVA du 12/2/79"

`Αρθρο 3(α) του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

L' operation facture n' est pas soumise a la taxe"

FACTURE

ΜΑΛΤΑ

`Αρθρο 57/14ο σχέδιο τμήμα 11

"Margin scheme"

`Αρθρο 6/2ο σχέδιο

"Intracommunity supply"

FATTURA TA' TAXXA' ή INVOICE

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ενότητα 50-Α του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ

"Input tax deduction has not been and will not be claimed by me in respect of the goods sold on this invoice"

Ενότητα 30 (8) του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ. Κανονισμός 134 από τους Κανονισμούς για το ΦΠΑ του 1995

"Intracommunity supply"

INVOICE

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

`Αρθρο 28b έως 28 I Wet op de Omzetblasting 1968, του Ολλανδικού Νόμου ΦΠΑ

"Marge regeling 28b"

Tabel II, post 6. Παράρτημα του Ολλανδικού Νόμου για το ΦΠΑ

"Art 35 Wet op de Omzetbelasting 1968"

FACTUR

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τμήμα 64/C, Κεφάλαιο XV του Νόμου ΦΠΑ

Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης

Τμήμα 29/Α του Νόμου ΦΠΑ

Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης

SZAMLA

ΠΟΛΩΝΙΑ

`Αρθρο 120 του Νόμου ΦΠΑ

"faktura VAT marza"

`Αρθρο 13 του Νόμου ΦΠΑ.

"faktura VAT"

FAKTURA VAT

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

`Αρθρο 3 του ειδικού καθεστώτος για μεταχειρισμένα αγαθά. Πορτογαλικός Νόμος 199/96 της 18/10/96

Art 3 L. 199/96 "IVA - Bens em Segunda mao"

`Αρθρο 14 του Πορτογαλικού Νόμου 290/92 της 28/12/92

"IVA - Isencao ao abrigo do artigo 14o do RIT"

FATURA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Παρ. 66, υποπαράγραφος 3 και 4 του Νόμου ΦΠΑ

"dodanie tovaru podl' a osobitnej upravy v zmysle par. 66

Παρ. 43 Νόμου ΦΠΑ

"oslobodene dodanie tovaru podl' a par. 43 zakona"

FAKTURA

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

`Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ posedna ureditev (49. clen ZDDV)

"Article 49 VAT Law" ή "49 clen ZDDV" ή "posebna ureditev"

`Αρθρο 31α του Νόμου ΦΠΑ dobava blaga znotraj Skupnosti (31 a.clen ZDDV)

"Article 31 a VAT Law" ή "31 a.clen ZDDV" ή "dobaca blaga znotraj Skupnosti"

RACUN

ΣΟΥΗΔΙΑ

Κεφάλαιο 9-α Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου

"Begagnade varor" ή "Vinstmarginalbeskattning"

3 Kap. 30a par. Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου

"5 Kap. 2 par. Mervardeskattelagen (ML)"

FAKTUR

ΤΣΕΧΙΑ

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

Δεν έχει απαντήσει το Κ.Μ.

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

`Αρθρο 79 του Φιλανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 79a par.)

"Marginaaliverotus, ei sisalla vahennettavaa veroa"

`Αρθρο 72 του Φιλνανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 72a par.)

"Yhteisomyynti, ALV 0%"

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα μας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm