Open menu
06 | 12 | 2023

Αθήνα 24/01/2008
Αρ. Πρωτ.: 1009071

ΠΟΛ. 1012

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ( diesel )-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).


 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......
κ.λ.π

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου, της αρμόδιας για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ., σχετική προεκτυπωμένη αίτηση εις διπλούν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ν΄ αναζητούν την ανωτέρω αίτηση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) στο δικτυακό τόπο www.ifestos . mnec.gr.
Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον παραπάνω δικτυακό τόπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώνουν την αίτηση εις διπλούν, στην οποία θα εμφανίζεται και ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και θα την προσκομίζουν υπογεγραμμένη στις Δ.Ο.Υ.
Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα παραλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης. Μη ηλεκτρονικά συμπληρωμένες αιτήσεις (π.χ. δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες) δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης και όχι στη Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος.
Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του υπόχρεου, (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.) για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή για τους νομίμους εκπροσώπους μη φυσικών προσώπων.
Η αναγραφόμενη στην αίτηση επωνυμία των μη φυσικών προσώπων θα ταυτοποιείται με την επωνυμία που είναι καταχωρημένη στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ-TAXIS.
β) `Αδεια ή άδειες λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, ήτοι άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ και ΣΤ΄ ή άδεια πωλητή ή μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει διακριτές άδειες για κάθε υποκατάστημα.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αδειών και λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού και της επείγουσας ανάγκης δημιουργίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε, ο χρόνος υποβολής της αίτησης και το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2008. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη σχετική άδεια προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζονται από το σύστημα.
γ) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού ή βεβαίωση τραπέζης με τα στοιχεία του λογαριασμού, ή παραστατικά πιστωτικών ιδρυμάτων επ΄ ονόματι της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.
δ) Θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

Κατά την παραλαβή των ως άνω αιτήσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχεται εάν τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, έδρα, αριθμός εγκαταστάσεων και η διεύθυνσή τους καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου), τα οποία αναγράφονται στις υποβαλλόμενες αιτήσεις, συμπίπτουν με τα στοιχεία του υποσυστήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και με τα στοιχεία της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία θεωρεί ο παραλαβών υπάλληλος με την επίδειξη των πρωτοτύπων.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου υπογράφονται και σφραγίζονται οι αιτήσεις. Το ένα αντίγραφο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επιστρέφεται στον υπόχρεο, ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί, ενώ το άλλο αντίγραφο μαζί με τα αντίγραφα των δικαιολογητικών αποστέλλεται άμεσα, επί αποδείξει, με σχετικό διαβιβαστικό και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Η απόφαση αυτή ισχύει από 22 Ιανουαρίου 2008.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm