Open menu
03 | 07 | 2022

Αθήνα 06/07/2007
Αρ. Πρωτ.: Φ. 906/439

 

ΘΕΜΑ: Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευασθούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η αναστολή βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις βάσεις αυτών της δ.κ. 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία προορίζονται να διασκευασθούν από την εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02,87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης ονοματολογίας, πρέπει να ενεργείται με τους όρους και τις διατυπώσεις που καθορίζονται από τα επόμενα άρθρα.
 

¶ρθρο 1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Ο ενδιαφερόμενος παραλήπτης των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων και των βάσεων αυτών, θα καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, πριν το τέλος ταξινόμησης καταστεί απαιτητό, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 128 του N. 2960/01(ΦΕΚ 265/Α΄), Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για θέση σε ανάλωση και διασκευή . Επί του παραστατικού αυτού θα βεβαιώνεται ο Φ.Π.Α που αναλογεί και θα γίνεται πράξη υπολογισμού του αναλογούντος, επί του προς παραλαβή φορτηγού οχήματος ή της βάσεως αυτού της Δ.Κ. 87.04, τέλους ταξινόμησης.
Για την εξασφάλιση της τελωνειακής οφειλής από το τέλος ταξινόμησης και τη χορήγηση αναστολής πληρωμής για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας θα προσκομίζεται εγγύηση, η οποία μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο . Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να χορηγεί νόμιμα εγγύηση για κάλυψη φορολογικών επιβαρύνσεων.
Με την κατάθεση του παραστατικού θα κατατίθεται και αίτηση του παραλήπτη για έγκριση της διασκευής, στην οποία θα προσαρτώνται :

α. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της διασκευής των φορτηγών και βάσεων αυτών της δασμολογικής κλάσης 87.04, θα αναφέρεται το συγκεκριμένο συνεργείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διασκευή και θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης διασκευής και
β. βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι επιτρέπεται να διασκευαστούν τα ανωτέρω οχήματα.
 

¶ρθρο 2

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας


Για την παράδοση των προς διασκευή οχημάτων, μετά την επαλήθευση αυτών και των έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή της εγγύησης για την εξασφάλιση καταβολής των κατά τα ανωτέρω οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, θα παρέχεται εγκριτική άδεια διασκευής στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία των προς διασκευή φορτηγών ή βάσεων αυτών, το συνεργείο που θα πραγματοποιηθεί η διασκευή, το χρονικό διάστημα της διασκευής το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, από την παραλαβή, δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, καθώς και ο όρος της άμεσης ενημέρωσης της Τελωνειακής Αρχής σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μεταφοράς τους σε άλλο συνεργείο για εργασίες διασκευής. Στο τέλος της εγκριτικής άδειας θα μνημονεύονται οι συνέπειες του άρθρου 4 της παρούσας.
 

¶ρθρο 3

Διαδικασία διασκευής- Λύση εγγύησης


Μετά το πέρας των εργασιών της διασκευής , τα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05, θα προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για έλεγχο και σύνταξη σχετικής πράξης επί του παραστατικού. Μετά τη διαπίστωση ότι η διασκευή έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση και ότι τα στοιχεία ταυτότητας των διασκευασθέντων οχημάτων συμφωνούν με τα στοιχεία των αρχικά παραληφθέντων φορτηγών ή βάσεων αυτών, με βάση τα στοιχεία της επαλήθευσης ,ο αρμόδιος προς τούτο τελωνειακός υπάλληλος θα προβαίνει όπου απαιτείται, στην αναγραφή σε συμπληρωματικό φύλλο του παραστατικού, του είδους των οχημάτων που προέκυψαν από τη διασκευή καθώς και στη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα.
Μετά την είσπραξη , με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του αρχικά βεβαιωθέντος Φ.Π.Α και του αναλογούντος επί του διασκευασθέντος οχήματος τέλους ταξινόμησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, θα προβαίνει στη λύση της κατατεθείσας εγγύησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης για τα διασκευασθέντα οχήματα.

 

¶ρθρο 4

Παραβάσεις - Κυρώσεις


Σε περίπτωση παράνομης διάθεσης ή μη τήρησης των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα, εισπράττονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιφυλασσομένων παράλληλα και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.

 

¶ρθρο 5

Έναρξη διατάξεων


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm