Αθήνα 24/05/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1078


ΘΕΜΑ:
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N . 4172/2013.

 

 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 , παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.
 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.