Open menu
22 | 05 | 2024

Αθήνα 01/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1054323
ΠΟΛ. 1084

 

ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) κάθε οικονομικού έτους μπορεί να γίνεται από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
2. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή του Φ.Ε.Φ.Π. θα γίνεται με την αποστολή σ΄ αυτούς του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος κάθε οικονομικού έτους από την Γ.Γ.Π.Σ. με το αποδεικτικό είσπραξης Φ.Ε. ολικό ή δόσης.
3. Οι Τράπεζες στην περίπτωση πληρωμής του Φ.Ε.Φ.Π. με το προεκτυπωμένο αποδεικτικό είσπραξης, πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους το αντίτυπο που προορίζεται γι΄ αυτές για ένα έτος.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής, θα δίδει στην16η Δ/νση Είσπρ. Δημοσίων Εσόδων, - Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. πλήρη στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.
4. Η απόδοση των εισπραττόμενων ποσών θα γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/21010/4 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.
Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών όπως και οι υπόλοιπες αποδείξεις.
5. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με FΑΧ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης Φ.Ε.Φ.Π. με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο την εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος (παράγρ. 4.) στην 16" Διεύθυνση Είσπρ. Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.
6. Επί πλέον η ΔlAΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε 15νθημέρου του μήνα είσπραξης του Φ.Ε.Φ.Π. στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του 15νθημέρου σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστoιχη συγκεντρωτική κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα για την λογιστική τακτοποίηση της.
7. Οι Τράπεζες θα έχουν στην διάθεσή τους τα ποσά του Φ.Ε.Φ.Π. που κατατίθενται σε αυτές δύο (2) εργάσιμες ημέρες και θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την είσπραξή τους.
8. Εφόσον οι Τράπεζες καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.
9. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ μέχρι 31 -12. 2005 και 0,09 ευρώ από 1-1-2006 ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η αμοιβή των Τραπεζών είναι 0,50 ευρώ μέχρι 31-12-2006 και 0,60 ευρώ από 1-1-2007 ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογoύντoς Φ.Π.Α..
Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε.
10. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των Τραπεζών, τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.
11. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 - 110 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από την δημοσίευση αυτή παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. αριθ. 1038540/3148/97/0016/4-4-1997 (ΠΟΛ. 1119/97).
Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1-4-2005, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm