Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 13/03/2006
Αρ. Πρωτ.:  1026893/521/Α0012

ΠΟΛ. 1045
 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

¶ρθρο 1

 

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2006, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),
γ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),
δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
ε) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (Ε9),
στ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α, Β, Γ, Δ, Ε, και ΣΤ αντιστοίχως.


¶ρθρο 2


Για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, θεωρούνται ότι ανήκουν στον υπόχρεο:

α) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στις περιπτώσεις:

(1) δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή
(2) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω συμπληρώσεως των όρων τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας).

β) Από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού.
γ) Από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου στις λοιπές περιπτώσεις (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κλπ.).
Σε περιπτώσεις συμβολαίων με αίρεση, υπόχρεος για να δηλώσει το ακίνητο είναι:

(1) ο αγοραστής, σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και
(2) ο πωλητής, σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.

δ) Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και παρέδωσε τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Αν η ημερομηνία παράδοσης αναγράφεται στο προσύμφωνο, δεν απαιτείται χωριστή πράξη παράδοσης.
Όταν στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2005, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.
ε) Στις περιπτώσεις επίδικων ακινήτων υπόχρεος σε δήλωση είναι ο νομέας τους.
στ) Στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων, υπόχρεοι για να δηλώσουν τα ακίνητα είναι:

(1) Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2005.
(2) Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2005.
(3) Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31.12.2005.

ζ) Διαμερίσματα - κατοικίες του Ο.Ε.Κ., που παραδόθηκαν για χρήση στους δικαιούχους του Οργανισμού χωρίς οριστικά παραχωρητήρια, δηλώνονται από τους δικαιούχους κατά πλήρη κυριότητα.
η) Αν σε κατοικία ή τμήμα αυτής, έχει συσταθεί προσωπική δουλεία οίκησης, η οποία δηλώνεται ως επικαρπία από τον δικαιούχο για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο κύριος του ακινήτου, θα το δηλώσει ως ψιλός κύριος.

Δεν υπάρχει υποχρέωση καταγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων:

α) Των λωρίδων γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, όπου κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν της κοινής ωφέλειας.
β) Των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για:
Τους κοινόχρηστους χώρους, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα, που έχουν στην κυριότητά τους και έχουν δημοσιευθεί στο οικείο ΦΕΚ.
Τα γήπεδα κοιμητηρίων, καθώς και τα οστεοφυλάκια, τους νεκροθαλάμους, τα αποτεφρωτήρια και τα χωνευτήρια, τα οποία βρίσκονται εντός αυτών.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα, για τους τάφους και τα δικαιώματα επ΄ αυτών είτε βρίσκονται σε δημοτικά κοιμητήρια είτε σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Ειδικά η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), που απέκτησαν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα εντός του 2005 ή είχαν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα που δήλωσαν στο Ε9 έτους 2005, προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δεν υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος επ΄ ονόματί τους μόνο εξ αυτού του λόγου (αν τούτο δεν προκύπτει από άλλες διατάξεις) και τα νέα ακίνητά τους ή οι μεταβολές των ακινήτων τους, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του υποχρέου.
Αν όμως τέκνο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επ΄ ονόματί του, για άλλους λόγους, τότε η δήλωση στοιχείων ακινήτων του συνυποβάλλεται με τη δήλωσή του αυτή.
Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόμενων μελών που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο, οι μεταβολές στα ακίνητα ή στην οικογενειακή κατάσταση θα δηλωθούν σε ξεχωριστές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων επ΄ ονόματί τους, οι οποίες θα συνυποβληθούν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου. Αν οι προστατευόμενοι ανιόντες είναι σύζυγοι, το Ε9 θα είναι κοινό γι΄ αυτούς και θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο στο όνομα του συζύγου.

 

¶ρθρο 3


1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η 1120810/ 2760/Α0012/ΠΟΛ. 1295/16.11.1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
Ειδικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2006, γίνονται δεκτές εφόσον έχουν εκτυπωθεί σε μηχανογραφικό έντυπο, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11Χ13 ½ in (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την 1122549/478/0013/ΠΟΛ. 1160/30.12.2005 Α.Υ.Ο.
β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη - έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.
γ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.
δ) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υποχρέου,
(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με την
1122549/478/0013/ΠΟΛ. 1160/30.12.2005 Α.Υ.Ο.

3. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 12.6.2006 ως 12.7.2006.

 

 

¶ρθρο 4


Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με τις 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001, 1021302/390/Α0012/ΠΟΛ. 1084/5.3.2002, 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ. 1022/11.2.2003, 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ. 1021/2.3.2004 και 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ. 1026/18.2.2005 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, με τις εξής τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις:

1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίες» νόμιμα υπογεγραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού «Εκμετάλλευσης».
β) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακού νόμου (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, Ν. 1892/1990, κλπ.).
γ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του
άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.
δ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 20 του
άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.
ε) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2005 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν. 2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από το
άρθρο 2 του Ν. 3220/2004 και έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 2004 και 2005.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης ε΄ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

2. Για την αναγνώριση της δαπάνης που καταβάλλεται για διαρκή κάλυψη ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων γενικώς, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, ενώ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία θα αναγράφεται ότι η δαπάνη αφορά διαρκή κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών.
3. Για την αναγνώριση των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, κατ΄ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων μαθημάτων και ξένων γλωσσών, καθώς και ασφαλίστρων ασφαλίσεως ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν αυτόν αλλά τον άλλο γονέα τους με τον οποίο συγκατοικούν, απαιτείται η υποβολή πέρα των δικαιολογητικών που ορίζονται στην
1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την απόδειξη των δαπανών και υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόμενα του άλλου γονέα με βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ).
4. Για τη μείωση φόρου με βάση το ποσό της καταβαλόμενης διατροφής από τον ένα σύζυγο στον άλλο, υποβάλλονται α) επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.
5. Για την αναγνώριση ως προστατευομένων μελών των τέκνων ηλικίας άνω των 18 ετών που δε σπουδάζουν και των τέκνων ηλικίας άνω των 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές υποβάλλεται πέρα των δικαιολογητικών που ορίζονται στην
1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι μέσα στο έτος 2005 ήταν εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του.
6. Για την έκπτωση της δαπάνης ενοικίου κατοικίας σε περίπτωση εγκατάστασης εντός του έτους 2005 στην Περιφέρεια, είτε ο φορολογούμενος προέρχεται από τον τόπο στον οποίο εγκαθίσταται (ντόπιος) είτε μετακινείται, από τους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή από άλλον τόπο της περιφέρειας, υποβάλλονται:

α) Τα δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου που ορίζονται στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

β) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του φορολογουμένου που έχει υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι εντός του έτους 2005 (ακριβής ημερομηνία) μετεγκαταστάθηκε ο φορολογούμενος από το νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης (ακριβής διεύθυνση) στην επαρχία ή μετακινήθηκε από έναν τόπο της επαρχίας σε άλλο.

7. Για την έκπτωση της δαπάνης ενοικίου στην περίπτωση μίσθωσης κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο όπου μετατέθηκε εντός του έτους 2005, εφόσον εκμίσθωσε την ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ΄ όπου μετατέθηκε, υποβάλλονται:

α) Τα δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου που ορίζονται στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ. 1040/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

β) Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη ότι δόθηκε εντολή μετάθεσης προκειμένου για ιδιωτικό υπάλληλο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι το χρόνο της μετάθεσης κατοικούσε στην ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ΄ όπου μετατέθηκε, την οποία εκμίσθωσε μετά το χρόνο της μετάθεσης, μέσα στη χρήση 2005 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

8. Για την απόδειξη της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Εάν η εγκατάσταση φυσικού αερίου γίνεται σε πολυκατοικία, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών και στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των συνιδιοκτητών, τα χιλιοστά του καθενός και το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον καθένα.
Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται και το ποσό που καταβάλλεται για τέλη σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου, ενώ δεν περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση.
9. Για τη μείωση κατά 50% του τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης κύριας και δευτερευουσών κατοικιών, υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κατοικίες που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή και σε περίπτωση αγοράς από συνταξιούχο, στοιχεία για το χρόνο αγοράς και συνταξιοδότησης.
10. Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι είναι ειδικά διασκευασμένο για ανάπηρο και γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ότι το πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκινήτου παρουσιάζει κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
11. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια Δ.Ο.Υ. και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ΄ αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικον. έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ΄ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει για τρία έτη), καλύπτει και το οικον. έτος 2006.
12. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

 

 

¶ρθρο 5


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm