Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα 26/02/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1041

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) "Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ότι η υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (όπως ισχύει με τον Ν. 4110/2013) δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 για το οικονομικό έτος 2013, θα έχει τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

Α. ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η δήλωση αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4, συνεχόμενες σε δύο (2) φύλλα αναδιπλούμενα.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η δήλωση φορολογίας πλοίων νηολογημένων με ξένη σημαία ( άρθρο 26 του Ν.27/1975 ) περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:

I. Σελίδα πρώτη:

1. Τον τίτλο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά που είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οικονομικό έτος που αφορά, τον αριθμό δήλωσης καθώς και τον αριθμό φακέλου.
2. Το όνομα, τον τύπο, τη σημαία νηολόγησης, τον λιμένα και τον αριθμό νηολόγησης αυτού, την σε κόρους ολική χωρητικότητα, την ηλικία του πλοίου και το χρόνο παράδοσης αυτού, έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση.
3. Την επωνυμία της πλοιοκτήτριας εταιρίας, τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας (registered address).
4. Την επωνυμία της διαχειρίστριας εταιρίας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το Α.Φ.Μ. αυτής.
5. Το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τηλεφώνου του εκπροσώπου.
6. Το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τηλεφώνου του αντικλήτου (αν υπάρχει).
7. Στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου.

Ειδικότερα, η δήλωση πρέπει να περιέχει σε στήλες:

α) Τα κλιμάκια ολικής χωρητικότητας σε κόρους.
β) Τους κόρους ολικής χωρητικότητας κλιμακίου.
γ) Τους συντελεστές κλιμακίου.
δ)Το ποσό που προκύπτει βάσει συντελεστών προηγούμενης στήλης.
ε) Τον συντελεστή φόρου βάσει ηλικίας, όπως αυτός προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και των πράξεων βάσει του άρθρου 13 του Ν.2687/1953 .
στ) Τον οφειλόμενο φόρο σε δολάρια Η.Π.Α. ($)
ζ) Τον αναλογούντα φόρο σε δολάρια Η.Π.Α. ($), λίρες Αγγλίας (£) και ευρώ (€), καθώς και τις μειώσεις του φόρου και την τιμή R (επίσημη ισοτιμία μεταξύ των άλλων δύο νομισμάτων και του ευρώ).

8. Την ηλικία του πλοίου κατά έτη καθώς και το φορολογικό συντελεστή σε δολάρια Η.Π.Α. ($) ανά κόρο ολικής χωρητικότητας.
9. Την ημερομηνία σύνταξης και παραλαβής της δήλωσης, τις υπογραφές του δηλούντος και του αρμόδιου για τη παραλαβή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Επίσης, τις ενδείξεις βεβαίωσης και καταβολής του φόρου με τις υπογραφές των αρμόδιων υπαλλήλων, δηλαδή του ενεργήσαντος τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου.

ΙΙ. Σελίδα δεύτερη:

Δεν γράφεται τίποτα (κενή σελίδα για λόγους ασφαλείας από τυχόν μεγάλη ποσότητα μελάνης που θα αλλοιώσει τα στοιχεία της πρώτης σελίδας).

ΙΙΙ. Σελίδα τρίτη:

Αναφέρονται κατά σειρά τα διάφορα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης:

α) Βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για το χρόνο παράδοσης αυτού, έτοιμο για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης, η ηλικία του πλοίου θα προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου.
β) Το έγγραφο εθνικότητας για το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολόγησης, το διεθνές διακριτικό σήμα (Δ.Δ.Σ.), τον αριθμό ΙΜΟ, την ολική χωρητικότητα και την ηλικία των πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται.
γ) Βεβαίωση του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρίας για την ανάθεση της διαχείρισης.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης.
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή (μεταφρασμένο δεόντως) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, θεωρημένο δεόντως.
στ) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε κ.ο.χ., η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ν.Α.

ΙV. Σελίδα τέταρτη:

Αναφέρονται οδηγίες όσον αφορά:

α) Στον υπόχρεο προς επίδοση της δήλωσης.
β) Στον φορολογικό συντελεστή.
γ) Στις μειώσεις του φόρου.
δ) Στην προθεσμία επίδοσης δήλωσης και καταβολής του φόρου.
ε)Στα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση.
στ) Στο νόμισμα καταβολής και
ζ) Στις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.

Γ . ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν .27/1975

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α΄77), επιβάλλεται για πρώτη φορά φόρος στα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 .
Η επιβολή του φόρου αυτού γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, που προβλέπουν την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων με ξένη σημαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.
1. Ποιούς βαρύνει ο φόρος: Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρίες για τα πλοία με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρίες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρίες για την καταβολή του φόρου αυτού. Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975, οι διαχειρίστριες εταιρίες ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου του άρθρου 26 του Ν.27/1975. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της με ξένη σημαία, η διαχειρίστρια εταιρία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.
Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο μετά τη μεταβίβαση παραμένει υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975, ο φόρος του άρθρου 26 βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ενώ ο νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος με τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου αυτού που βαρύνει το πλοίο μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.
2. Υποχρέωση υποβολής ετήσιων συγκεντρωτικών δηλώσεων: Για σκοπούς υπολογισμού του παραπάνω φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων.
Επίσης, σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου με ξένη σημαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.
Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των παραπάνω συγκεντρωτικών δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Μαρτίου του 2013.
3. Η ισχύς των διατάξεων του φόρου: Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1-8 του άρθρου 26 του Ν. 27/1975 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία με ξένη σημαία των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
4. Υπόχρεος για υποβολή δήλωσης: Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρία που είναι εγγεγραμμένη στο οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα με την κατοικία, ή διαμονή, ή την έδρα αυτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η διαχειρίστρια εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή εγκαταστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975, καθώς και ο εκπρόσωπος και ο αντίκλητος αυτών, εάν υπάρχει.
Ο φόρος οφείλεται για το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
5. Φορολογικοί συντελεστές:

α) Ο φορολογικός συντελεστής καθορίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. κατά κόρο ολικής χωρητικότητας των πλοίων και ανάλογα με την ηλικία αυτών.
Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975 και τις εκδιδόμενες κατά το προηγούμενο έτος από το έτος επιβολής του παρόντος φόρου (του άρθρου 26 του Ν.27/1975 ), δυνάμει του άρθρου 13 του Ν.2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογούνται με ελληνική σημαία.
Η ηλικία του πλοίου υπολογίζεται ότι αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί εκείνο μέσα στο οποίο παραδόθηκε στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, από το ναυπηγείο έτοιμο για εμπορική εκμετάλλευση.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου και ειδικότερα για την μετατροπή της ολικής χωρητικότητας των πλοίων σε κ.ο.χ. απαιτείται μελέτη υπολογισμού σε κ.ο.χ. των πλοίων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του αρθρ. 26 του Ν. 27/1975 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρθρ. 24 του Ν. 4110/2013 γίνεται, σύμφωνα με το Ν.Δ. 973/1971, από διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό, μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή και από εξουσιοδοτημένο από την Ελλάδα νηογνώμονα και υποβάλλεται προς έγκριση στον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ν.Α.
Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων με την κατάθεση της μελέτης χορηγεί άμεσα αρχική βεβαίωση προς χρήση των ενδιαφερομένων στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, στην οποία φαίνεται η υπολογισθείσα από την μελέτη χωρητικότητα σε κ.ο.χ. και αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο της μελέτης εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεσή της, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την τελική βεβαίωση για την χωρητικότητα του πλοίου σε κ.ο.χ. Η Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά υποχρεούται να προβεί σε επανυπολογισμό του οφειλόμενου φόρου, εάν από την τελική βεβαίωση προκύπτει διαφορά από την αρχικώς δηλωθείσα χωρητικότητα.
Σε περίπτωση που ένα πλοίο είχε καταμετρηθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 973/1971 αρκεί η προσκόμιση στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά του σχετικού πιστοποιητικού για την χωρητικότητα σε κ.ο.χ. και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρίας ότι ουδεμία αλλαγή ως προς την καταμέτρηση του πλοίου έχει επέλθει από την έκδοση του πιστοποιητικού.
6. Μειώσεις φόρου: Ο φόρος που προκύπτει με βάση τους παραπάνω συντελεστές και που αναφέρεται σε δωδεκάμηνη περίοδο εργασίας του πλοίου, μειώνεται:

α) αναλόγως, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αργίας του πλοίου λόγω επισκευών κ.λπ. για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους δύο συναπτούς μήνες κατά το προηγούμενο ή κατά το έτος της φορολογίας του και

β) κατά 50%, αν πρόκειται για πλοία δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές. Επιπλέον, από το ποσό του φόρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε για το πλοίο με ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που ο φόρος της αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν των δολαρίων Η.Π.Α., λιρών Αγγλίας και ευρώ, το ποσό φόρου της αλλοδαπής θα μετατραπεί σε δολάρια Η.Π.Α. με βάση την επίσημη ισοτιμία του ξένου νομίσματος ως προς το δολάριο Η.Π.Α. την ημέρα υποβολής της δήλωσης.
7. Προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου: Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Μαζί με την δήλωση καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλόμενου φόρου, τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) του φόρου καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις μέσα στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους που υποβάλλεται η δήλωση.
Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου με ξένη σημαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 μετά την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σαν μήνας θεωρείται η χρονική περίοδος τουλάχιστον 16 ημερών. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου μπορεί να διενεργείται και από την διαχειρίστρια εταιρία στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρίας.
Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή της δήλωσης του φόρου πλοίων με ξένη σημαία και η καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) του φόρου αυτού μπορεί να γίνει μέχρι και την 29/3/2013.
Με καταβολή του φόρου εξομοιώνεται και η ανέκκλητη πίστωση που ανοίγεται σε τράπεζα του εσωτερικού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με το οφειλόμενο ποσό φόρου, όταν προσάγεται το αποδεικτικό του ανοίγματος αυτής. Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν καταβληθεί κατά την ημέρα υποβολής της η πρώτη δόση του οφειλόμενου φόρου.
8. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα: Μαζί με τη δήλωση που επιδίδεται για πρώτη φορά με το καθεστώς του άρθρου 26 του Ν.27/1975 έτσι όπως ισχύει με τον Ν.4110/2013 (άρθρο 24), πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για το χρόνο παράδοσης αυτού, έτοιμο για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης, η ηλικία του πλοίου θα προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου

β) έγγραφο εθνικότητας για το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολόγησης, το διεθνές διακριτικό σήμα (Δ.Δ.Σ.), τον αριθμό ΙΜΟ, την ολική χωρητικότητα και την ηλικία των πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται

γ) βεβαίωση του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρίας για την ανάθεση της διαχείρισης

δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης

ε) πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή (μεταφρασμένο δεόντως) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Επιπλέον, σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, θεωρημένο δεόντως και

στ) βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε κ.ο.χ., η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ν.Α.

Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
9. Νόμισμα καταβολής: Ο φόρος καταβάλλεται σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, με επιλογή του υπόχρεου και με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει και με ευρώ που προέρχονται αποδεδειγμένα από την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος σε δολάρια Η.Π.Α. ή λίρες Αγγλίας, στο όνομα του υπόχρεου ή του πράκτορα ή διαχειριστή ή εκπροσώπου του πλοίου στην Ελλάδα, βάσει της επίσημης ισοτιμίας του δολαρίου που ισχύει κάθε φορά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
10. Συνέπειες παράλειψης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης: Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από τον νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Δ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm