Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 04/08/1997
Αρ. πρωτ.: 1082905/4665/1134/0014

ΠΟΛ. 1224


ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα ALL INCLUSIVE.

 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έσοδα με βάση συμβάσεις "ALL INCLUSIVE" σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά τη χρήση των ετών 1996 και 1997 παρουσιάστηκε στην ξενοδοχειακή αγορά ένα νέο προϊόν παροχής υπηρεσιών με τον χαρακτηρισμό "ALL INCLUSIVE", το οποίο συνίσταται στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτορείων με τις οποίες προβλέπεται όπως, έναντι μιας καθορισμένης συνολικής αμοιβής ανά πελάτη να παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς τους πελάτες των τουριστικών πρακτορείων, εκτός από τις υπηρεσίες καταλύματος, και τροφή, απεριόριστη ή μερική χρήση αλκοολούχων και μη ποτών, καθώς και απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων και παγίων αγαθών που τυχόν διαθέτουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως θαλάσσια ποδήλατα, γουίντσερφ, γήπεδα τέννις, γκολφ, κλπ.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 18% (κανονικός συντελεστής) επί της φορολογητέας αξίας, με εξαίρεση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% (χαμηλός συντελεστής) επί της φορολογητέας αξίας.
Σημειώνεται ότι, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή καθορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 92/77/ΕΟΚ.
Από τις υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή (8%) είναι και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, οι υπηρεσίες των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών και λοιπών συναφών επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.
3. Κατά τη χρήση του έτους 1996 ορισμένες επιχειρήσεις εφαρμόζοντας το σύστημα "ALL INCLUSIVE" εισέπραξαν από τουριστικά πρακτορεία για τους πελάτες που τους έστειλαν καθορισμένη συνολική αμοιβή ανά πελάτη, για σύνολο υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.
Δεδομένου όμως ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (8%) υπάγονται μόνον η διαμονή και η διατροφή
που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (18%), δημιουργήθηκε πρόβλημα ως προς τον προσδιορισμό των εσόδων κατά ασκούμενη δραστηριότητα και ως προς την εκ του λόγου τούτου απόδοση του ΦΠΑ με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ κάθε μίας από αυτές.
Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών έγινε δεκτό και μόνον για τη χρήση 1996 ο ΦΠΑ ν΄ αποδοθεί με βάση ειδική μέθοδο υπολογισμού των εσόδων που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (18%).
Η μέθοδος αυτή προσδιορισμού βασίστηκε στο ποσοστό που προέκυπτε από τα πραγματικά δεδομένα των πέντε προηγουμένων ετών κατά συντελεστή ΦΠΑ επί των φορολογητέων εσόδων της χρήσης κατά την οποία εφαρμόστηκε το σύστημα "ALL INCLUSIVE".
4. Επειδή πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν συνάψει συμβάσεις "ΑLL INCLUSIVE" για τη χρήση 1997 και πιθανώς να συνάψουν και σε επόμενα έτη, επειδή η απεριόριστη χρήση τόσο των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών όσο και των εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ίδιες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους πελάτες των πρακτορείων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά υπηρεσία και κατά συντελεστή ΦΠΑ και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ως προς τον υπολογισμό και την απόδοση του ΦΠΑ γίνεται δεκτό όπως ένα ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τις συμβάσεις "Α LL INCLUSIVE " να υπάγεται σε συντελεστή ΦΠΑ 18%.
5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου προσφέρονται υπηρεσίες και αγαθά σε προκαθορισμένη τιμή ανεξάρτητα από την έκταση χρησιμοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών ή την ποσότητα κατανάλωσης φαγητών ή ποτών αλκοολούχων ή μη κ.λ.π. (σύστημα "ΑLL INCLUSIVE") μπορεί να εκδίδεται από τα ξενοδοχεία προς τα συμβαλλόμενα πρακτορεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με το συνολικό τίμημα του συγκεκριμένου "ΠΑΚΕΤΟΥ", κατά συντελεστή Φ.Π.Α. όπως αυτός καθορίζεται ανωτέρω και με σαφή αναφορά στην υπογραφείσα σύμβαση.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο πελατών "(πόρτας)" θα αναγράφεται με την καταχώρηση των πελατών και διακεκριμένη αναλυτική σημείωση του εν λόγω "ΠΑΚΕΤΟΥ" και της σχετικής σύμβασης, για λόγους διασφάλισης των ελεγκτικών επαληθεύσεων, ούτως ώστε σε σχετικό έλεγχο να καθίσταται φανερό, όταν εξυπηρετούνται οι ένοικοι του ξενοδοχείου στα διάφορα τμήματα και δεν έχουν γι΄ αυτούς εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, ότι πρόκειται για πελάτες που πληρώνουν "εν συνόλω" (πακέτο).
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που στο συνολικό πακέτο προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών "ΑLL INCLUSIVE" περιλαμβάνονται και υπηρεσίες κέντρων διασκέδασης και λοιπών συναφών καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν στο ξενοδοχείο ως τμήματα αυτού, τότε τα τμήματα αυτά (καταστήματα) δεν υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίων εισόδου, όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιό μας 1088860/627/ΠΟΛ. 1188/29.7.1994.
6. Τέλος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

Επίσης οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της προαναφερόμενης μεθόδου υπολογισμού του Φ.Π.Α. που παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που συνάπτουν συμβάσεις "ΑLL INCLUSIVE".

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm