Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 15/09/2011
Αρ. πρωτ.: 14354/522


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Αρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος -Στόχος του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Αρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση


1.

α) Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493, και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.-Ο.Α.Ε.Δ.
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 19.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 2011: 3.000.000 ευρώ 2012: 16.000.000 ευρώ.
β) Δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων, κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2011 (ΚΑΕ 4419).

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων και ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

 

Αρθρο 3
Ρόλος του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Δικαιούχοι των πράξεων Σύμφωνα με:

α) το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), μεταξύ των σκοπών του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση της ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας
β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων και
γ) σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010) ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.


Αρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής.


1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

«Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα»:

α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
β) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ.
γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
δ) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων.
ε) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).

Οι ανωτέρω δικαιούχοι θα πρέπει να:

α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
β) διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο και του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα επέκταση της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες και
γ) μην έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Ως αντικατάσταση του μισθωτού από την επιχείρηση, θεωρείται επίσης και πρόσληψη που έλαβε χώρα μέσα στον ίδιο μήνα που πραγματοποιήθηκε η μείωση, ακόμη και στην περίπτωση που η πρόσληψη για αντικατάσταση έχει προηγηθεί.
Ξενοδοχειακά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που διατηρούν σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (Ξενοδοχειακές - Μαρίνες - SPA - Γκολφ κ.λπ.), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμούν, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

 • Για εργαζομένους που θα προσλάβουν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης και οι μισθολογικές δαπάνες (άμεσο ή έμμεσο μισθολογικό κόστος) συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.

 • Για εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ή μέρους αυτού.

 • Για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται -αποκλειστικά και μόνο- από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

 • Για εργαζόμενους οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη.

 • Για εργαζόμενους που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

 • Για εργαζόμενους που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Στο πρόγραμμα επίσης δεν εντάσσονται:

 • Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

 • Οι O.E., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις O.E. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε.

 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

 • Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνθετο αντικείμενο και ένα από τα αντικείμενα εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Καν. 1998/2006 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

 • Επιχειρήσεις που είναι προβληματικές.

i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (Μ.Μ.Ε.) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληρεί τους ακόλουθους όρους:

α) αν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Οι Μ.Μ.Ε. που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.

ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης που απασχολούνταν κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και
β) ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επέκταση της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Εξαιρέσεις:

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση:

οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, καθώς και όσοι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

 

Αρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής


1. Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλ­λουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της δικαιούχου επιχείρη­σης, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Επιπλέον οι αναφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα:

i) σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.,
ii) ότι δεν είναι προβληματικές, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας,
iii) ότι δεν εκκρεμούν εις βάρος τους ανακτήσεις παλαιών κρατικών ενισχύσεων και
iv) ότι λειτουργούν και ότι οι εργαζόμενοι που θα διατηρήσουν ανήκουν: i. στο μόνιμο προσωπικό και στο ii. στο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
ν) ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

vi) ότι διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας από τον E.O.T.

Στην ίδια δήλωση η δικαιούχος επιχείρηση θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληρεί.
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά η δικαιούχος επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Η αρμόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, θα προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τα αναφερόμενα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο δηλαδή για το τρέγον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), και ύστερα από τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, που θα λάβει από το παρόν πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των συνολικών θέσεων δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσά ενίσχυσης που υπερβαίνουν τις 200.000 €.
Ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των θέσεων θα εξειδικευθεί στην Πρόσκληση.
Σε οριακές περιπτώσεις που το ποσό επιχορήγησης για τις αιτηθείσες θέσεις μαζί με τις τυχόν κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχείρηση, προσεγγίζουν το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2.2 της παρούσας (de minimis), η δικαιούχος επιχείρηση θα προσκομίζει ονομαστική κατάσταση μισθοδοσίας με τις μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές του προσωπικού, τον κλάδο ασφαλιστικής κάλυψης (μεικτή, ΒΑΕ, επαγγελματικός κίνδυνος) καθώς και τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των συνολικών θέσεων δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό επιχορήγησης που να υπερβαίνει τις 200.000 € (de minimis).
Επίσης σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση έχει λάβει ενισχύσεις βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν. 304/2009 στα πλαίσια του «Προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01), αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλο ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) αριθμ. 1988/2006 κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2011, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω, θα συνυπολογίζεται στο ποσό επιχορήγησης που -τυχόν- έχει λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από την ένταξη της σε πρόγραμμα που οι ενισχύσεις έχουν χορηγηθεί βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν. 304/2009, το ποσό που θα λάβει η επιχείρηση από την ένταξή της στο ανωτέρω πρόγραμμα (de minimis), ώστε να μην υπερβαίνει το ποσό επιχορήγησης τις 500.000 €.

 

Αρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης


1. Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) όπως παρακάτω υπολογίζεται για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και σε μέρος εργοδοτικών εισφορών εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές), των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες του προγράμματος που αυτά καταβάλλονται.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 40% επί των εργοδοτικών εισφορών για κάθε μήνα για ένα (1) έτος συνολικά, και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

2. Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Αρθρο 7
Διαδικασία επιχορήγησης


1. Υποβολή αίτησης

Εντός του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.. του κάθε τριμήνου, η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται παρακάτω.
Οι ενταγμένες δικαιούχοι επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα για ξενοδοχειακή μονάδα, υποβάλλουν την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης για την ξενοδοχειακή μονάδα στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της δικαιούχου ξενοδοχειακής επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) που δέχεται την αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης στο πρόγραμμα, θα ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία που ανήκει η έδρα της δικαιούχου ξενοδοχειακής επιχείρησης.

2. Δικαιολογητικά

Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, υποβάλλει:

i. Έντυπη κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει:

• το ονοματεπώνυμο των επιχορηγούμενων βάσει του προγράμματος,
• A.M.I.K.A. επιχορηγουμένων,
• τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εμφανίζονται στις Α.Π.Δ.,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.-Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το πρόγραμμα,
• στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύμφωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας κ.λπ.).

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το -τυχόν- υπολειπόμενο ποσό που αναλογεί στις ενταγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το επιχορηγούμενο προσωπικό τους.
iv. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
ν. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1.1/2407/26.1.2009 κοινές υπουργικές αποφάσεις τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
vi. Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης.

Η Υπηρεσία όπου ανήκει η έδρα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α., που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης, την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο, στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Διενέργεια ελέγχων

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού, έλεγχος σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κ.λπ.).
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή της επιχορήγησης, θα ελέγχονται και τα αναφερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα διενεργούνται τουλάχιστον δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι.
Οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων των ενταγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα ελέγχουν εάν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί και θα διατυπώνεται στην έκθεση ελέγχου στο πεδίο «παρατηρήσεις».

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ασκεί τους προβλεπόμενους από την υπ΄ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού, όπως παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

 • Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.

 • Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:

- Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα.
- Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται:

 • οι δεσμευθείσες επιχορηγούμενες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων.

 • η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενεργείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχείρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατικών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).
Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της υπ΄ αριθμ. 2854/1.7.2008 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Καταβολή της επιχορήγησης

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που ανήκει η έδρα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, προκειμένου να αποδοθεί η επιχορήγηση μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού (Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.-Ο.Α.Ε.Δ.) και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 χρηματικό κατάλογο, στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.-Ο.Α.Ε.Δ.).

 

Αρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Δεσμεύσεις


Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργί­ας υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12) μήνες.
Στο δεσμευόμενο προσωπικό ανήκουν και τα επιπλέον άτομα τα οποία ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και δεν μπορεί να επιχορηγηθεί η επιχείρηση διότι υπερβαίνει βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) το ποσό των 200.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που η ξενοδοχειακή επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης κοινοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία, το πρόγραμμα θα διακόπτεται στο σύνολό του, και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή η αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρά τις προσπάθειες του και την συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, αδυνατεί να αντικαταστήσει το προσωπικό του, και εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία), θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες θέσεις.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του προσωπικού που μείωσε, εντός εξήντα (60) ημερών με άτομο με την ίδια ή διαφορετική ειδικότητα, είτε

α) με άλλον εργαζόμενο που απασχολείται ήδη στην επιχείρηση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εφόσον την επεκτείνει μέχρι την λήξη του προγράμματος, είτε

β) με άνεργο κατόπιν υπόδειξης από το αρμόδιο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, είτε

γ) με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η ξενοδοχειακή επιχείρηση μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, είτε

δ) και με εργαζόμενο άλλης επιχείρησης (μη συνδεδεμένης με την ίδια) από την οποία αποχώρησε, είτε και

στ) με άνεργο με ή χωρίς δελτίο ανεργίας. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με ή χωρίς την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Δεν θεωρείται αντικατάσταση η μεταφορά προσωπικού από άλλη ξενοδοχειακή μονάδα της επιχείρησης η οποία δεν έχει ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα ή η μεταφορά προσωπικού από άλλη επιχείρηση συνδεδεμένη ή μη με την δικαιούχο ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης των επιχορηγούμενων εργαζόμενων.
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, του μη δεσμευόμενου προσωπικού, δηλαδή των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επέκταση της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Αρθρο 9
Επιμήκυνση Προγράμματος


Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των εξήντα (60) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.


Αρθρο 10
Διακοπή επιχορήγησης


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), για την διακοπή της επιχορήγησης:

«Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.Δ.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».

Η υπ΄ αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26.2.1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του καταβληθέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του προγράμματος δια των μηνών του συνολικού προγράμματος.

 

Αρθρο 11
Παραγραφή αξίωσης


Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

 

Αρθρο 12
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα


1. Εάν μετά την υπαγωγή της ξενοδοχειακής επιχείρησης και την καταβολή επιχορήγησης, διαπιστωθεί ότι η δικαιούχος επιχείρηση δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο πρόγραμμα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης με αναζήτηση του συνολικού ποσού επιχορήγησης.
2. Εάν μετά την υπαγωγή της ξενοδοχειακής επιχείρησης διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και δεν έχει καταβληθεί επιχορήγηση, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

 

Αρθρο 13
Επίλυση διαφορών


Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των εργοδοτών και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Αρθρο 14
Τελικές διατάξεις


1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος.
2. Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων του ανωτέρω προγράμματος, πριν την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, οι ως άνω αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής και θα ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm