Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 2-6-2006 
 Π.Κ. 36 

   
Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ., καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την 30/05/2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., επί της οδού Πλ. Βικτωρίας 7, παρουσία και του μεσολαβητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, οι υπογράφοντες, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

-Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ελευθέριο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και κ. Ιωάννη Βασιλόπουλο, Γενικό Γραμματέα.
-Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, Πρόεδρο και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, Γεν. Γραμματέα.
 

Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί εσωτερικής - εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και του ΒΔ της 16.3.50 όπως ισχύουν σήμερα, διπλώματα ή άδειες καθώς και οι ψυκτικοί, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών όλων των ειδικοτήτων του Π.Δ. 87/96, που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται επίσης οι εργοδηγοί μηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου μέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/77 όπως ισχύει σήμερα, ειδικότητας μηχανολόγου και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού μηχανολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8, Τ.Α. της 18-1-1964). Οι τεχνίτες ψυκτικοί που στερούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας.
 

 

Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

 

Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση την από 19.5.2005 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά  2,5%.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2%.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3,5%.
 

Αρθρο 3
Επιδόματα

 

Στους μισθωτούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις του επαγγέλματος κατά κατηγορία υπολογιζόμενα επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών μισθών της κατηγορίας τους, πλην των επιδομάτων γάμου και τέκνων που υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών προσαυξημένων με το δικαιούμενο τυχόν επίδομα τριετιών και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας το οποίο εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα γάμου και τέκνων και πολυετούς υπηρεσίας.
 

1. Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες 7 τριετίες, του χρόνου υπολογιζόμενου από της το πρώτον ασκήσεως επαγγέλματος ομότιμων ή συναφών καθηκόντων.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων εντός 3 μηνών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως. Στην περίπτωση μη υποβολής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως των ενδιαφερομένων η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνεται μόνο από την ημέρα υποβολής αυτών στον εργοδότη.
2. Επίδομα υπευθυνότητας: Σε κάθε ομάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη υπεύθυνος πρακτικός μηχανικός στον οποίο καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους θερμαστές που ορίζονται υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 6442/34 και του σχετικού διατάγματος της 17.12.53 (άρθρο 17 παραγρ. 13) . ( Δ.Α. 39/91 ).
3. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Στους εργαζόμενους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισμού χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 27.7.2004).
4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εξακολουθεί να χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένων με τα επιδόματα οικογενειακών βαρών (γάμου και τέκνων) και πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδομα συμψηφίζεται με τις τυχόν ανώτερες της παρούσας καταβαλλόμενες αποδοχές.
5. Τεχνικό επίδομα: Σε όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται τεχνικό επίδομα 15% και υπολογίζεται στους νέους μισθούς, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά ( Δ.Α. 43/96 ).
6. Επίδομα γάμου: Χορηγείται επίδομα γάμου, εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο. Ειδικότερα το επίδομα γάμου χορηγείται στους χήρους-χήρες, διαζευγμένους - διαζευγμένες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
7. Επίδομα τέκνων: Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως υπό των μεν αρρένων του 18 ου έτους της ηλικίας τους των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όμως αμφότερα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούμενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωματικά ή πνευματικά, τέκνα η επιδότηση παρατείνεται επ΄ αόριστον.
 

Τα επιδόματα γάμου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών μηνιαίων μισθών προσαυξημένων με το επίδομα πολυετίας.
 

Αρθρο 4
Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις
 

1. Αδεια Γάμου: Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εάν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών εάν εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
 

2. Ένδυση: Όσοι ψυκτικοί για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε ψυγεία, χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία χρόνια ένα ειδικό ημίπαλτο ή μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.

3. Γάλα: Χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή μία φιάλη γάλακτος 640 γραμμ. για κάθε ημέρα εργασίας. (28/88 ΔΔΔΔ Αθηvώv).

4. Αργία 14/9
: Καθιερώνεται η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14) Σεπτεμβρίου εορτή Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ως ημέρα προαιρετικής αργίας για τους εργαζομένους, που αφορά η παρούσα δηλ. σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενο, υποχρεούται να τον πληρώσει την ημέρα αυτή με προσαύξηση 75%. (ΔΔΔΔ 12/89).

5. Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες) εφόσον δεν υφίσταται κατά την νυκτερινή ομάδα εργασίας βοηθός του απασχολούμενου πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού, θερμαστού, η επιχείρηση υποχρεούται στην εγκατάσταση εύχρηστου σήματος κινδύνου που να ειδοποιεί είτε άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους της επιχειρήσεως είτε τον φύλακα ή θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο εντός του χώρου εργασίας για την πρόληψη του κινδύνου αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος του πρακτικού μηχανικού ή ψυκτικού. ( Δ.Α. 39/91 ).

6. Ετήσια άδεια με αποδοχές. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).

7. Τα μέρη συμφωνούν για την λειτουργία σεμιναρίων επιμορφώσεως κάνοντας χρήση των παρεχομένων από την ΕΟΚ ή τον ΟΑΕΔ ή άλλον οιονδήποτε σχετικό φορέα του Δημοσίου χρηματοδοτήσεων σε τρόπο που κάθε χρόνο να μετεκπαιδεύεται το 5% των εργαζομένων στον κλάδο κάθε επιχειρήσεως εφόσον εγκριθούν τα σχετικά προγράμματα από τους αρμόδιους φορείς. ( Δ.Α. 39/91 ).

8. Η συνολική διάρκεια της αδείας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 17 (δέκα επτά) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και 23.5.2000).

9. Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28 ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. ( Δ.Α. 43/96 ).

10. Αδεια φροντίδας uιοθετημένων παιδιών. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)

11. Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ. έτος εφόσον. ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).

12. Αδεια φροντίδας παιδιού (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003) .
 

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί πλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 

13. Μονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

14. Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, με αποδοχές. (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. (άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

15. Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). Στους εργαζόμενους με εξαρτημένης σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

16. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξ αιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μία φορά.

17. Αδεια λόγω AIDS (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2004-2005): Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι( -ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 

Αρθρο 5
 

Στην παρούσα ΣΣΕ έχουν περιληφθεί και κωδικοποιηθεί διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ καθώς και διατάξεις των ΕΓΣΣΕ. Διατάξεις που τυχόν έχουν εκ παραδρομής παραληφθεί και δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Αρθρο 6
 

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Αρθρο 7
 

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει από 1.1.2006.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm