Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 02/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1116943/3745

ΠΟΛ. 1151
 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
 

1. Στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων από την εφαρμογή διασταυρωτικών επαληθεύσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή ή κυριότητα και της δαπάνης που καταβλήθηκε για τη απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων), καθώς και ο έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών.

Ειδικότερα, με τα αριθμ. 1040531/2033/Α009/3.4.1996, 1040110/1890/Δ.Μ. Γ΄/2.4.1997, 1048576/1690/Δ.Μ.-Γ΄/15.4.1998, 1025510/611/Δ.Μ.- Γ΄/5.3.1999, 1004711 /130/Δ.Μ.- Γ΄/17.1.2003, 1019096/401/Δ.Μ.-Γ΄/ 25.2.2003, 1019054/4021 Δ.Μ.- Γ΄/25.2.2003, 1025155 /894/Δ.Μ. - Γ΄/22.3.2004 και 1051962/2184/Δ.Μ. -Γ΄/25.5.2005 έγγραφα της Δ/νσης Μητρώου--Τμήμα Γ΄ σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από την νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, που αφορούν τα οικον. έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.
Επίσης, με τα αριθμ. 1029881/1368/Α009/5.3.1996, 1074888/4653/Δ.Μ.Γ΄/11.7.1997, 1073000/2837/ Δ.Μ. - Γ΄/2.6.1998, 0206/Γ.Δ./Δ30/Γ-Γ.Π.Σ./22Α2003, 1082278/3032/ Δ.Μ. - Γ΄ /15.10.2004 και 1033104/816 /Δ.M. - Γ΄/31.3.2005 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., επίσης σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από τη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλωθέντων στην φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), που αφορούν τα οικον. έτη 1994, 1996, 1997, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.
2. Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα έχουν δοθεί και οι αναγκαίες οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, την καταγραφή και την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών σας ενεργειών στην Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ (επαληθεύσεων).

Προς το σκοπό αυτό αλλά και την εποπτεία του Ελεγκτικού Έργου των Δ.Ο.Υ από τις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με το αριθμ. 1079491/4004/ΔΕΥ - Α΄ 3567/5.9.2003 έγγραφο της, έδωσε πρόσθετες οδηγίες, για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών των Δ.Ο.Υ.
Περαιτέρω, αναφορικά με την καταγραφή και απεικόνιση του ελεγκτικού ανά Δ.Ο.Υ. Έργου, από τη Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ σας έχει αποσταλεί ιδιαίτερο προς τούτο έγγραφο, με το οποίο ορίστηκε ως χρόνος ολοκλήρωσης των ελεγκτικών σας διαδικασιών για τις πιο πάνω δαπάνες και εισοδήματα που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 2002, η 20η.2.2004.
Στην συνέχεια εκτιμώντας τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα ελέγχου επί των διασταυρώσεων αυτών, με την αριθμ. 1007532/292/Δ.Μ.- Γ΄/ΠΟΛ. 1009/26.1.2005 Εγκύκλιο, ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία περαίωσης του Ελεγκτικού σας Έργου μέχρι και του οικον. έτους 2003, η 30η.6.2005.
3. Εξάλλου, από τα απολογιστικά στοιχεία ελέγχου που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου (ανύπαρκτο ή ελάχιστο αποτέλεσμα ελέγχου, σε πλήθος Δ.Ο.Υ.). Επίσης ότι, λόγω της μακρόχρονης εξέλιξης του ελέγχου, καταγράφεται ότι, δεν προκύπτει συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των Υπηρεσιών σας, όπως και η μη καταγραφή του πρόσθετου εισοδήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, μετά τη νέα εκκαθάριση των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η επεξεργασία - διασταύρωση δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όπως και των δηλουμένων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, εντάσσεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των αναγκαίων διασταυρώσεων που έχουν αποφασισθεί από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία, να ενεργήσετε άμεσα με το σκοπό όπως ολοκληρωθεί τελικώς ο έλεγχος και ο καταλογισμός οφειλομένων φόρων και προστίμων.

Προς το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α. Την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελεγκτικού Έργου των Καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., αναθέσετε σε ορισθέντα υπάλληλο ή υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.
β. Καταληκτική προθεσμία περαίωσης του ελεγκτικού Έργου των υπόψη στοιχείων μέχρι και του οικον. έτους 2003, ορίζεται η 30η.6.2006.
γ. Σε συνέχεια των ήδη υποβληθέντων μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες σας στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχου, θα συνεχίσετε την υποβολή αποτελεσμάτων ελέγχου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου μέχρι την άνω οριζόμενη νεότερη προθεσμία.

Τονίζεται ότι, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών σας (ελέγχου), είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της λειτουργικής εφαρμογής των υπόψη διασταυρώσεων, όπως και τον προγραμματισμό εφαρμογής άλλων διασταυρώσεων.
5. Οι αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm