Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 31 Μαρτίου 2004

Γνωμάτευση 13/325/2004

 

Θέμα: Λογιστικός χειρισμός προμισθωμάτων που καταβάλλονται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά την προμισθωτική (κατασκευαστική) περίοδο.

 

Σχετικά: Επιστολή της Πρότυπης Ελεγκτικής Α.Ε. της 2.2.2004


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σε έγγραφο ερώτημα μας που υποβλήθηκε στις 3/7/2003 προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των προμισθωμάτων των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, μας κοινοποιήθηκε η με Α.Π. 3259/10.9.2003 απάντηση του Επιστημονικού Συμβουλίου με την οποία, λόγω αναρμοδιότητας, μας παρέπεμψε σε εσάς. Επανερχόμενοι κατόπιν τούτου, το ερώτημά μας έχει ως εξής:

Ανώνυμη τεχνική εταιρία, κατασκευάζει μέσω εργολάβου για δική της χρήση γραφεία σε ιδιόκτητο οικόπεδό της, προκειμένου να μεταστεγαστεί με όλες τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου. Μέχρι τις 27/1/2003 το κόστος κατασκευής του κτιρίου σύμφωνα με τα τιμολόγια και τις πιστοποιήσεις του εργολάβου ανέρχονταν σε € 12.443.320. Στις 27-1-2003 υπογράφεται μεταξύ της εταιρίας και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ LEASING σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του ανωτέρω ημιτελούς ακινήτου με την μέθοδο της πώλησης με επαναμίσθωση (safe and lease back). Συγκεκριμένα βάσει του υπ΄ αριθμ. 16.529/27.1.2003 πωλητηρίου συμβολαίου η εταιρία πωλεί στην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ LEASING παραπάνω ημιτελές ακίνητο αντί του ποσού των € 12.443.320, όσο δηλαδή ήταν το κατασκευαστικό κόστος μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε στο σύνολό του από την ελεγχόμενη εταιρία. Ταυτόχρονα υπογράφεται και η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Νο 16.530/27.1.2003 σύμφωνα με την οποία η εταιρία leasing αναλαμβάνει την υποχρέωση αποπεράτωσης του κτιρίου και παράδοσής του μέχρι 5.1.2004 που αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το ποσό της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα μισθώματα ανέρχεται σε € 25.027.912,10 που αποτελεί και το τελικό κόστος κατασκευής του κτιρίου μέχρι την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (27.1.2003) μέχρι και την έναρξη της μίσθωσης (5.1.2004), αφορά το κατασκευαστικό στάδιο (ή όπως αναφέρεται στη σύμβαση προμισθωτική περίοδος), το κόστος του οποίου αναλαμβάνει να πληρώνει η εταιρία leasing. Με βάση τους όρους της σύμβασης για το ποσό που κατέβαλλε η εταιρία leasing ως τίμημα αγοράς του κτιρίου (€ 12.443.320), καθώς και για κάθε ποσό που θα καταβάλλει στην κατασκευαστική (προμισθωτική) περίοδο για την αποπεράτωση του κτιρίου μέχρι του ποσού των € 25.097.912,10 η εταιρία leasing θα χρεώνει κάθε μήνα την ελεγχόμενη με ένα χρηματοοικονομικό κόστος που θα υπολογίζεται στο εκάστοτε συνολικό εκταμιευόμενο ποσό με βάση το μέσο επιτόκιο euribor τριμήνου του προηγούμενου μήνα. Αυτό το χρηματοοικονομικό κόστος αναφέρεται στη σύμβαση ως «προμίσθωμα» και εκδίδεται από την εταιρία leasing τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ 18% και αιτιολογία «προμίσθωμα προμισθωτικής περιόδου από ………. έως ……… Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση «το προμίσθωμα δεν συμψηφίζεται ούτε αφαιρείται από το μίσθωμα αλλά καταβάλλεται σε αποζημίωση της εταιρίας leasing για την πρόωρη πληρωμή της αξίας κτήσης (€ 25.027.912,10)» .

Ανακεφαλαιώνοντας παραθέτουμε περιληπτικά τους σημαντικότερους όρους της σύμβασης:

Αξία κτήσης : € 25.027.912,10

Προμισθωτική (κατασκευαστική) περίοδος : 27/1/2003-5/1/2004

Προμισθώματα : μηνιαία

Ποσό προμισθωμάτων : Υπολογιζόμενα βάσει του εκάστοτε συνολικά εκταμιευόμενου ποσού με επιτόκιο το μέσο όρο euribor τριμήνου του μήνα υπολογισμού.

Μισθωτική περίοδος : 5/1/2004-5/1/2016 (12 έτη)

Μισθώματα : 48 τριμηνιαία

Ποσό μισθώματος : Υπολογιζόμενο στην αξία κτήσης με επιτόκιο αναπροσαρμογής το euribor τριμήνου που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου.

Εναπομένουσα αξία : € 4.210.642,00 την οποία δικαιούται να καταβάλλει ο μισθωτής στη λήξη της μίσθωσης και να αποκτήσει το ακίνητο.

Ζητείται η γνώμη σας επί του λογιστικού χειρισμού των ανωτέρω προμισθωμάτων. Θα πρέπει να βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τα αποτελέσματα χρήσης (λογ. 65 ή κάποιος άλλος) ή μήπως θα ήταν ορθότερο να κατανεμηθούν ισόποσα κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, οπότε και θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του κτιρίου.

Ευελπιστούμε σε μία σύντομη απάντησή σας.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

1. Από τα αναφερόμενα στην επιστολή αυτή προκύπτει ότι αν το ονομαζόμενο «ΠΡΟΜΙΣΘΩΜΑ» αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα χρηματοοικονομικό κόστος που καταβάλλει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ στον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ κατά την διάρκεια της προμισθωτικής κατασκευαστικής περιόδου τόσο για το ποσό που κατέβαλλε η εταιρία LEASING ως τίμημα αγοράς του ακινήτου (€ 12.443.320) όσο και για τα ποσά που θα καταβάλλει περαιτέρω κατά τη διάρκεια της προμισθωτικής – κατασκευαστικής περιόδου για την αποπεράτωση του κτιρίου, δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός ως κονδυλίου «τόκων δανείου κατασκευαστικής περιόδου».
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.110 υποπαρ. 20 και 23 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/80): «Στο λογ/σμο 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» και «τα έξοδα των λογαριασμών 16.10………16.18 αποσβένονται είτε εφ΄ άπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία».
3. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι τα προμισθώματα που συμφωνήθηκε να καταβάλλει ο μισθωτής στην εταιρία LEASING μπορούν να αποσβεσθούν:

α. Εφ΄ άπαξ κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, ή
β. Τμηματικά και ισόποσα εντός μιας πενταετίας.

4. Η Γνωμάτευσή μας αυτή δεν αναφέρεται στον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης του θέματος με βάση τα Δ.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Π. ούτε και στον τρόπο αντιμετώπισης της σχετικής δαπάνης για σκοπούς φορολογίας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm