18 | 06 | 2019

Αθήνα 12/07/2004
Αρ. πρωτ.: 106816

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγός αναζητήσεων στα προσαρμοσμένα υποσυστήματα Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Μητρώου και Εισοδήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS».

 

Η Κεντρική Υπηρεσία, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις καθώς και τα αποκεντρωμένα τμήματα δράσης είναι συνδεδεμένα από το τέλος του 2002 με το Ενιαίο Δίκτυο Του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Δ.Υ.Ο.).

Με τη διασύνδεση αυτή κατέστη δυνατή:

  • η χρήση εσωτερικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

  • η εγκατάσταση της εφαρμογής αναζητήσεων στα προσαρμοσμένα υποσυστήματα Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Μητρώου και Εισοδήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS

  • η εγκατάσταση της διαδικτυακής εφαρμογής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Στις αρχές του 2003 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Ειδικά θέματα Πληροφορικής και Μεθοδολογίας για υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε» και εκπαιδεύτηκαν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων στη χρήση των προγραμμάτων αναζήτησης των Υποσυστημάτων Εισοδήματος. Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. και Μητρώου.

 

Στην εφαρμογή αναζητήσεων στα προσαρμοσμένα υποσυστήματα Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Μητρώου και Εισοδήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. από τους σταθμούς εργασίας που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Σημειώνουμε ότι στη διαδικτυακή εφαρμογή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν πρόσβαση μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες.

Με τις εγκυκλίους υλοποίησης των Προγραμματισμών δράσης 2003 και 2004 είχε τονισθεί η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των αναζητήσεων των υποσυστημάτων του TAXIS ώστε τα συνεργεία ελέγχου, που έχουν συγκεκριμένη στοχευμένη εντολή ελέγχου, να έχουν εκ των προτέρων όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την υπό έλεγχο επιχείρηση. Αυτό προσδίδει κύρος στους ελεγκτές και διευκολύνει χρονικά την διαδικασία του ελέγχου αφού θα προσανατολίζεται στον ουσιαστικό έλεγχο. Επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα εκπαίδευσης όλων των ελεγκτών κρίναμε σκόπιμο να δημιουργήσουμε έναν οδηγό για τις αναζητήσεις ώστε όλοι οι υπάλληλοι να έχουν δυνατότητα συλλογής στοιχείων για διευκόλυνση του έργου τους. Με το σκεπτικό ότι αυτός απευθύνεται και σε υπαλλήλους που έχουν μόνο στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης Η/Υ ο οδηγός έχει συνταχθεί όσο το δυνατόν απλουστευμένος με έννοιες κατανοητές από όλους.

Θεωρώντας ότι ο παρόν οδηγός θα συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. , θα πρέπει να αναπαραχθεί και να διατεθεί σε όλους τους ελεγκτές. Ο οδηγός αυτός θα είναι επίσης διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Ο.Ε. στην διεύθυνση www.sdoe.gr .

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16