Open menu
03 | 12 | 2021

ΝΟΜΟΣ 3262/2004

(ΦΕΚ Α' 173/15.9.2004)

Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 173/Α') και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

 

¶ρθρο 1

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 41Α του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο2του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ239/Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"α. τέσσερις εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος".

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Α του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "Η Δ.Ε.Α.Β. συνεδριάζει σε εννεαμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 2

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 41 Β του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα." 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "δ. υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των μελών του ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 3

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α,Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Γτου Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης."

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:.

"4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.,'

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 41 Γ του ν. 2725/1999 καταργείται

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ του ν. 2725/1999 η φράση "εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή" διαγράφεται και η παράγραφος 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

"7. 'Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ .Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση."

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 4

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 Δ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3057/2002, οι λέξεις "και κατανομής), διαγράφονται και η παράγραφος 1 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

"1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α.) αποζημίωση.')

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητάς του, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή."

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. 'Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιμωρείται:".

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11."

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 Δ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παραγράφου 2."

6. Στο άρθρο 41 Δ του ν. 2725/1999 οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντιστοίχως και προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7, η οποία έχει ως εξής:

"7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές. 'Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών."

7. Στο άρθρο 41Δ τoυ ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:

"10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο μέλος αυτής συνιστάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.

β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν όρθρο και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικό περιστατικό της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή κανονισμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.

γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπό αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών. δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων της παραγράφου 4."

8. Στο όρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

"11. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικό επαγγελματικό πρωταθλήματα Α' και Β' εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α 1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, από την αγωνιστική περίοδο 20042005 υποχρεούνται να προσλαμβόνουν ικανό για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α'). Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.

Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Το προσωπικό ασφαλείας γηπέδων συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας.

Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:

α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.

β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.

δ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια "αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.

ε) Ο έλεγχος των εισερχόμενων στο γήπεδο θεατών. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφάλειας "

Επιστροφή

 

 

¶ρθρο 5

Η παράγραφος 5 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999,μ όπως το όρθρο αυτό προστέθηκε με το όρθρο 6 του ν.3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παραπάνω εγκατάσταση μπορεί επίσης να γίνει με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εις χρέωση των υποχρέων."

Επιστροφή

 

 

¶ρθρο 6

1. Στα αδικήματα της παραγράφου 4 του όρθρου 41 Π του ν. 2725/1999, όπως το όρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3057/2002, προστίθεται και το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης του όρθρου 310 παρ. 1 Π.Κ. και η παράγραφος 4 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

"4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (όρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (όρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ.) της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ,), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (όρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (όρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), υπό τις προυποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής."

2. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3057/2002, αναριθμούνται σε 7,8 και 9 αντιστοίχως και στο όρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

"5. 'Οποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματαα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών."

3. Στο άρθρο 41 Π του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

"6. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού."

4. Το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο β. περίπτωσης της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 καταργείται

5. Η υπό στοιχείο α. περίπτωση της παραγράφου 8 (πρώην 6) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών. "

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 7

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 Ζ του ν. 2725/1999) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.3057/2002 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση ιδ. του ν. 320712003 (ΦΕΚ 302 Α.), αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:

α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. και επαγγελματίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται

β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Οι παραπόνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

γ) Στο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) δύο ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικό σωματεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α' εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.

δ) Στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται"

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 412 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β. της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α' εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α 1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)." ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑθΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επιστροφή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

¶ρθρο 8

Η παράγραφος 3 του όρθρου 119 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 39 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1 η Αυγούστου του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός, με τον αναπληρωτή του, κληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 9

 

1. Στο άρθρο 120 του ν. 2725/1999, όπως το όρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το όρθρο 40 του ν. 3057/2002, προστίθεται τρίτη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:

"3. Η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού της έδρας, όπου αυτή προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς και διατάξεις, καταργείται και αντ' αυτής επιβάλλεται αντίστοιχη ποινή διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 120 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"2.α. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος, αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο ημερών από την τέλεση του αγώνα.

β. Στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου το δικαιοδοτικό όργανο επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραβάσεων με βάση το φύλλο αγώνα και με τη μαγνητοσκόπηση (video) του αγώνα ή την αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό Εισαγγελέα ή όπου δεν υπηρετεί αυτός του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Δ.Ε.Α.8. ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο μη δεσμευόμενο από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται με τα αδικήματα βίας που αναφέρονται στο άρθρο 41 Π ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά μπορεί να υποβάλλει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου.

γ. Στις υπό στοιχεία α' και β' περιπτώσεις οι αποφάσεις των πιο πάνω Οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων.

Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το Τ .Α.Α. ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική.

Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου Οργάνου που αφορούν διεξαγωγή χωρίς θεατές του αγώνα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής."

Επιστροφή

 

 

¶ρθρο 10

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του όρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως το όρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

"β. 'Όταν επιβάλλουν ποινές τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) σε σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.."

Επιστροφή

 

 

¶ρθρο 11

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1278 του ν. 2725/ 1999, όπως στο άρθρο αυτό προστέθηκε, τελικώς, με το άρθρο 49 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού, είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Α.Ε.. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1278 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί τριμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1 η Αυγούστου του έτους διορισμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Ο..

Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Το δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεων της Επιτροπής ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του όρθρου αυτού."

3. Η παράγραφος 3 του όρθρου 1278 του ν. 2725/ 1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας.

Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 12

 

Το άρθρο 122 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το όρθρο 42 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων μεταξύ ομάδων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119.

Τα μέλη του Οργάνου κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Οι διατάξεις των όρθρων 119, 120 και 121 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού. Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 120 αρμοδιότητες."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 13

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:

α. Από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, που κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας τμημάτων αμειβόμενων αθλητών ή, όπου δεν λειτουργεί ολομέλεια τμημάτων αμειβόμενων αθλητών, της ομοσπονδίας του αθλήματος, κατά περίπτωση.

Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας (1) Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέλειας των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών. κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών."

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:

α. Από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία. των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και ένας (1) Εφέτης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση νομικό, που ορίζονται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών."

3. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού καταργούνται

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 14

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα θέματα της κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95,119,122 και 1278. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου."

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 15

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 128 του ν.2725/1999, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτών, αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη για ποινικά αδικήματα που τελούνται εξ αφορμής αθλητικών εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια αυτών. καθώς και για αδικήματα που τελούνται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους και εποπτεύει στην εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που επιβάλλονται κατά τον παρόντα νόμο.

Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας διευθύνει το έργο των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου."

Επιστροφή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

 

¶ρθρο 16

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προ υπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προυπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προυπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του όρθρου 95 του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του ειδικού λογαριασμού του όρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα ποσό που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό λογαριασμό διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του όρθρου 102 του παρόντος νόμου.

Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προυπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προ υπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προυπολογισθέντων εξόδων. Σε κόβε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικό το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προ υπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού."

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 17

 

Αποτίμηση αξίας αθλητών Στο ν. 2725/1999 προστίθεται όρθρο 76Α το οποίο έχει ως εξής:

" ¶ρθρο 76Α

Αποτίμηση αξίας αθλητών

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ' του κ.ν. 2190/1920, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η αξία των αθλητών της. Η αποτίμηση της αξίας των αθλητών διενεργείται ανά χρήση και εντός τριών μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Aνάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ε.Π.Α.Ε. ή του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ. κατά περίπτωση, οριζόμενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή συνδικαλιστικό φορέα.

3. Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. Η δαπάνη της αποζημίωσης βαρύνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

4. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών είναι τα ποσό που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωματείου απ' όπου προήλθε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομάδας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσό των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας των αθλητών.

5. Η υπεραξία των αθλητών που προκύπτει από την αποτίμηση αυτών καταχωρείται στο ενεργητικό του ισολογισμού με δημιουργία νέου λογαριασμού με ονομασία "16.91 Υπεραξία Αποτίμησης Αθλητών", σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού "41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" με δημιουργία νέου τριτοβάθμιου λογαριασμού με ονομασία "Διαφορά Αποτίμησης Αθλητών", του Λογιστικού Οδηγού για την Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις Π.Α.Ε. (ΦΕΚ 786 Β '/1988). Η κατά τα ανωτέρω υπεραξία αθλητών δεν υπόκειται σε αποσβέσεις. 6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου η ως άνω Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15.11.2004."

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 18

Κατασχέσεις επιχορηγήσεων αθλητικών φορέων

 

Απαιτήσεις που προέρχονται από την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων προς αθλητικό σωματεία, ομοσπονδίες ή άλλα εποπτευόμενα από τη Γ ,Γ .Α. νομικό πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ή βελτί ωση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη μισθοδοσία προσωπικού και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ακατάσχετες.

 

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 19

Ρύθμιση οφειλών Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικών σωματείων

 

1. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να ε(ναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.

2. Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από την επιχορήγηση που καταβάλλεται στις Π.Α.Ε. μέσω του Οργανισμού Προ γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.).

Η παρακράτηση της κάθε δόσης ενεργείται από τον Ο.Π.Α.Π. βάσει εγγράφου των αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και αποδίδεται σε αυτές μέχρι την ημερομηνία λήξης πληρωμής κάθε δόσης. Αν η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης, η διαφορά καταβάλλεται από την Π.Α.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. μέχρι την (δια ημερομηνία. Η επιχορήγηση κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης, καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά που καταβάλλεται από τις Π.Α.Ε. για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες από τρίτους και υποχρεωτικά εκχωρητέες στο Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και για ολόκληρο το ποσό αυτής.

3. Στον τρόπο αυτόν καταβολής μπορεί να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών που θα βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 30.6.2004. Με την υπαγωγή και των χρεών αυτών αναπροσαρμόζονται τα ποσά των δόσεων που είχαν καθορισθεί αρχικά και καταβάλλεται υποχρεωτικά το σύνολο της διαφοράς που προκύπτει και αφορά τις ληξιπρόθεσμες δόσεις μέχρι την ημερομηνία καταβολής της δόσης που ακολουθεί την αναπροσαρμογή.

4. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.Α.Α. ή Αθλητικού Σωματείου, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τους οφειλέτες της παραγράφου αυτής.

5. Προ υπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελεί η κατάθεση σχετικής αίτησης του Προέδρου της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α., ή αθλητικού σωματείου στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης καταβολής της πρώτης δόσης και οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη μέρα των αντίστοιχων μηνών, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των οφειλετών.

Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχέται απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η οφειλή δεν επιβαρύνεται με περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Όμως, η μη καταβολή δύο δόσεων της ρύθμισης ή η μη ενημερότητα του οφειλέτη για χρέη που βεβαιώνονται από 1.9;2004 και μετά έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσής της. Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικά σωματεία που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις αυτές δεν διενεργείται συμψηφισμός ή παρακράτηση ποσοστού πέ ραν του πενήντα τοις εκατό τυχόν άλλων απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

6. Με την τήρηση της ανωτέρω ρύθμισης:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προ υποθέσεις του όρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α').

β) Δεν λαμβάνονται σε βάρος τους ή σε βάρος των συνυπόχρεων προσώπων τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α.), όπως αυτό ισχύουν σήμερα και των άρθρων 231 έως 243 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), αναστέλλονται δε τα τυχόν ληφθέντα ως άνω μέτρα.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται

7. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.,τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς, των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί από τις Π.Α.Ε.,Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και αθλητικό σωματεία και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 31 Αυγούστου 2004, δύναται να καταβληθούν σε ογδόντα ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με το 20% των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων. εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λ.π. που αναλογούν στις παραπάνω κύριες εισφορές μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης με υποχρέωση προκαταβολής ποσοστού πέντε τοις εκατό επί της συνολικής οφειλής.

Η εφάπαξ καταβολή της συνολικής οφειλής απαλλάσσει τους οφειλέτες από τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Το συνολικό ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..

Η μη καταβολή δύο δόσεων της ρύθμισης ή η μη ενημερότητα του οφειλέτη για χρέη που βεβαιώνονται από 1.9.2004 και μετά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσο διάστημα οι ανωτέρω Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ .Α.Α. και τα αθλητικό σωματεία τηρούν τους όρους της ρύθμισης:

α) χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί,

γ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του α.ν. 86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξόμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικό εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

8. Απαγορεύεται η διενέργεια μεταγραφών σε Ποδοσφαιρική ή Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε), Τ.Α.Α. ή αθλητικό σωματείο που για οποιονδήποτε λόγο απολέσει το ευεργέτημα μιας τουλάχιστον εκ των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

9. Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος όρθρου, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), ειδικό για την αγωνιστική περίοδο 20042005. εκδίδει το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του όρθρου 77 Α. του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε σε αυτόν με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002, με την υποβολή σε αυτήν επίσημου αντιγράφου της αιτήσεως των ενδιαφερομένων στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. και στο Ι.Κ.Α. για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋπόθεσης του νόμου.

Εάν οι παραπάνω Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στη συνέχεια δεν ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της ρύθμισης, υπόκεινται στις συνέπειες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 10. Μέλη διοικήσεων Α.Α.Ε., τα οποία έπαυσαν να ασκούν διοίκηση πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 2947/2001, εφόσον οι εν λόγω Α.Α.Ε. δεν τέθηκαν στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 17 παράγραφος 5 του ν. 2947/2001 και ακολούθως, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως και τέθηκαν σε εκκαθάριση, δεν υπέχουν καμία αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη για τα χρέη των ως άνω Α.Α.Ε. προς το Δημόσιο, ευθυνόμενων γι' αυτά, ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας ή βεβαιώσεώς τους, των φυσικών προσώπων που κατά το χρόνο κήρυξης της πτωχεύσεως ασκούσαν τη διοίκηση των Α.Α.Ε., εκτός των νομίμως διορισμένων προσωρινών διοικήσεων.

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 20

 

Το άρθρο 109 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

" 1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στην Α. εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Β' εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στην Γ' εθνική κατηγορία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του εκάστοτε προβλεπόμενου στον Κ.ν. 2190/1920 ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε., αν αναδιαρθρωθούν τα επαγγελματικό πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

5. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή με την αύξηση αντίστοιχα του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 68 και 70.

6. Ποδοσφαιρικές Α.Ε. οι οποίες κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο των κατώτατων ορίων, σύμφωνα με το παρόν όρθρο, υποχρεούνται σε αύξηση κεφαλαίου μέχρι τα κατώτατα αυτά όρια, μέχρι την 31.12.2006."

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 21

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.

 

1. Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 108 επ. και 113 επ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), οι οποίες σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2004 δεν πληρούν τις προ υποθέσεις του άρθρου 48 παράγραφος 1 εδάφιο γ. του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να προβούν σε αναγκαία σύμφωνα με το όρθρο αυτό αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, μέχρι την 30.6.2005. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 30.6.2005, τα αποτελέσματα του όρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 επέρχονται αυτοδικαίως από το νόμο, με έκδοση απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Aνάπτυξης.

2. Η απαιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με δύο διαδοχικές αυξήσεις εκ των οποίων η πρώτη, η οποία θα αφορά αύξηση ποσού ίσου με τουλάχιστον το πενήντα επί τοις εκατό της συνολικής αναγκαίας αύξησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2004 και η δεύτερη που θα αφορά αύξηση ποσού ίσου με το υπόλοιπο για την πραγματοποίηση της συνολικής αναγκαίας αύξησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30.6.2005.

3. Απαγορεύεται η διενέργεια μεταγραφών σε Ποδοσφαφική ή Καλαθοσφαιρική Α.Ε., εφόσον η πρώτη αύξηση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2004.

4. Οι προθεσμίες των παραπάνω παραγράφων είναι αποκλειστικές.

5. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

6. Οι διατάξεις του παρόντος όρθρου είναι εξαιρετικές και ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος και μόνο για αύξηση κεφαλαίου η οποία συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2725/1999 και του Κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7. Για Ποδοσφαιρικές και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε. που δεν εμπίπτουν στην παρούσα εφαρμογή έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 2725/1999 και του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Επιστροφή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

¶ρθρο 22

Οικογενειακή κερκίδα

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία οικογενειακής κερκίδας στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και κλάδων άθλησης.

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 23

Μεταβατική διάταξη

 

Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 1278 του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα οποία παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 15.10.2004.

Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του όρθρου 14 του νόμου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αμοιβή των ως άνω οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες γι' αυτό διατάξεις.

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 24

 

1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυτοί αναγράφονται στο πρώτο φύλλο αγώνος, καταβάλλεται εφάπαξ και ισομερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων 31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ.

Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό 1000/0 και 500/0 από το ποσό επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε ποδοσφαιριστή.

2. Για τη συγκεκριμένη επιτυχία δεν καταβάλλεται άλλη οικονομική παροχή από το Δημόσιο.

3. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προυπολογισμό της Γ.Γ.Α. και καταβάλλεται με τακτικό χρηματικό εντάλματα, που ελέγχονται και καθορίζονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 25

 

1. Το τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του όρθρου 39 του ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σε αυτόν εκ νέου με το όρθρο 76 του ν. 3057/2002, τροποποιείται ως εξής: "Στη Διεύθυνση ,¶θληση για όλους" προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήμονας απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώση και εμπειρία στο μαζικό αθλητισμό, αποσπασμένος από το δημόσιο τομέα ή νομικό πρόσωπα του κρότους μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού."

2. Η παράγραφος 3 του όρθρου 33 του Π.δ. 77/1985 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού" (ΦΕΚ 28 Α' 11.3. 1985) αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Σε κάθε τμήμα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων α " β', γ' , στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, προίσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων."

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 26

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 52 του ν. 27251 1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το όρθρο 77 παρ. 4 του ν. 3057/2002, τροποποιείται ως εξής:

"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι οκτώ (8) μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., συμπληρουμένης της συνθέσεως με μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών Κ.λπ.."

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 27

 

1. Η παρόγραφος 2 του όρθρου 17 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α '/12.8.1996) τροποποιείται ως εξής:

"2.α. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ισάριθμα αναπληρωματικό τους διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέσσερα (4) από τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα αναπληρωματικό προτείνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε., ένα (1) μέλος προτείνεται από το Δήμο Αμαρουσίου με τον αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος προτείνεται από το Σωματείο των εργαζομένων στο Ο.Α.Κ.Α., με τον αναπληρωματικό του, μέσα σε έναν (1) μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Πολιτισμού. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού."

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α ./12.8.1996) τροποποιείται ως εξής:

"¶ρθρο 19

Ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και δύο (2) αναπληρωτές Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία καθορίζει την αμοιβή, τους όρους απασχόλησης και τις αρμοδιότητες του καθένα. Η θητεία των δύο (2) αναπληρωτών Διευθυντών είναι τριετής και η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας κλάδου ΠΕ, έγγαμου με δύο (2) τέκνα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας μεγαλύτερο των τριάντα δύο (32) ετών."

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 28

 

1.

α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.δ, 130/2000 τροποποιείται ως εξής:

"α. Από την 1η Δεκεμβρίου εκάστου Ολυμπιακού έτους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους των Ολυμπιακών Αγώνων, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κάθε ομοσπονδίας ολυμπιακού αθλήματος εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ε.Ο.Ε" έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν ορισμένη Ομοσπονδία δεν εκλέξει αντιπρόσωπο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής."

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 130/2000 καταργείται

2. Στο όρθρο 24 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: ,,10. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία που διέπονται από τον παρόντα νόμο επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής."

3. Στην παράγραφο 4 του όρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το όρθρο 18 παρ. 3 και 4 του ν. 2947/2001, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: " Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.)."

4. Οι περιπτώσεις α' , β' , και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.δ. 22/2004 (ΦΕΚ 16 Α') τροποποιούνται ως εξής:

"α. Πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που εκπροσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.)."

"β. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.) "

ε. Τρεις προσωπικότητες κύρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού."

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π.δ. 22/2004 τροποποιείται ως εξής:

"1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε. Ε.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) είναι επταμελής. Τα μέλη της εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για τις θέσεις του Προέδρου, των Α' και Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου και του υπευθύνου των Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε.

στο άρθρο 14 του Π.δ. 22/2004 προστίθεται πέμπτη παράγραφος που έχει ως εξής:

"5. Πέρα από τις πάγιες θέσεις προσωπικού, που στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος προβλέπονται, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) δύναται να συσταθεί νομικό τμήμα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), το οποίο θα στελεχώνεται από δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με ειδική κατάρτιση σε θέματα αθλητικής δικαιοσύνης, ο οποίος και θα απασχολείται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Αντίστοιχα και με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), κατόπιν απόφασης της Εκτε λεστικής της Επιτροπής, δύναται να συμβάλλεται με ιδιώτη επαγγελματία λογιστή, διπλωματούχο Α.Ε.Ι. οικονομικών επιστημών, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου."

6.

α. Η παράγραφος 3 του όρθρου 13 του ν. 2725/1999, που καταργήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση α' του ν. 3207/2003, επανέρχεται σε ισχύ.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το όρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση α' του ν, 3207/2003, αναριθμείται σε 4.

7. Η παράγραφος 3 του όρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση β' του ν. 3207/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα,"

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 29

 

1. Στο άρθρο 96 του ν. 2725/1999 προστίθεται έβδομη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:

"7. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγγελματικών συνδέσμων είναι διετής. Διοικητικό Συμβούλια επαγγελματικών συνδέσμων που έχουν υπερβεί το όριο της προβλεπόμενης θητείας των δύο (2) ετών διεξάγουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, εντός μηνός από την 1.1.2005.)

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν, 30571 2002, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και με τέσσερα (4) ακόμα μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση αυτής και έχουν θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Α.Ε.. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι της Ε.Π.Α.Ε., που μετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.. Για τους αντιπροσώπους της Ε.Π.Α.Ε. εφαρμόζεται αναλογικά η ποσόστωση των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του όρθρου 24, όπως αυτό συμπληρώνεται με τον παρόντα νόμο. Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με ένα (1) μέλος του Δ.Σ. αυτής."

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 30

 

1. Η παράγραφος 1 του όρθρου 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης."

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

"Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των σωματείων. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει με βεβαίωση του αθλητικού σωματείου και σχετική δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου του Δ.Σ. του αθλητικού συλλόγου, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες εκάστης ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων εκλεκτόρων είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων δια δέκα. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω εάν το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5). Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης ένωσης, το οποίο και θα αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"8. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, όλα τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις, οφείλουν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νομού αυτού, εφόσον απαιτείται Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των προαναφερομένων και αφορά διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρμόνιση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αναγνώριση."

Επιστροφή

 

 

 

¶ρθρο 31

 

Το εδάφιο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

"Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλομένων κατά την υπογραφή του συμβολαίου για διάρκεια αυτού όχι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών."

Επιστροφή

 

 

 

 

¶ρθρο 32

Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

2. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που τροποποιεί το άρθρο 41 Γ του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.2005. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2004  

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm