22 | 08 | 2019

Αθήνα 27/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1008335/405/94/Α0014
ΠΟΛ. 1011

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσµίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, καθώς και Δηλώσεων Intrastat.

Έχοντας υπόψη: ...

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005, η προθεσµία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, καθώς και των δηλώσεων Intrastat, που έληξε στις 26 Ιανουαρίου 2005.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της προηγούµενης παραγράφου, θα γίνει στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. µε ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
3. Κατ’ εξαίρεση, οι υποκείµενοι οι οποίοι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2005, έδωσαν εντολή πληρωµής µε το ακριβές ποσό προς τη µεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ δεν υποβλήθηκε µέχρι την ηµερομηνία αυτή, θα πρέπει να την αποστείλουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος TAXISnet μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005.
4. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων καθώς και οι δηλώσεις Intrastat, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2005.
5. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16