Open menu
05 | 12 | 2023

Αθήνα 28/01/2005
YPOIK. 1009041/82/0006Δ


ΘΕΜΑ: Έκδοση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου με τις προθεσμίες και ορισμένες βασικές πληροφορίες ενημέρωσης των πολιτών, σε θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας, οικον. έτους 2005 και διανομή αυτού στις Δ.Ο.Υ., όλης της χώρας.

 

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, το Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που περιλαμβάνει τις προθεσμίες και ορισμένες βασικές πληροφορίες ενημέρωσης των πολιτών, σε θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας, οικον. έτους 2005.

2. Το παραπάνω Ενημερωτικό Φυλλάδιο εκδίδεται από το Υπουργείο, κάθε έτος, κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αποσκοπεί στην υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., που ασχολούνται με την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών, καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών, για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών τους υποχρεώσεων.
3. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η ύλη του Ενημερωτικού αυτού Φυλλαδίου:

α) καταρτίστηκε από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις (Μητρώου, Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογίας Κεφαλαίου) του Υπουργείου και
β) καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο internet (ηλεκτρ. διεύθυνση: www.e-oikonomia.gr / Γ.Γ.Π.Σ. Φορολογικός Οδηγός / Υποβολή Δηλώσεων και Στοιχείων/ Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών δηλώσεων, έτους 2005), καθώς και στη νέα δικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ., που έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (ηλεκτρ. δ/νση: www.gsis.Gr/φορολογικός Οδηγός/ Χρήσιμες Πληροφορίες/ Φόρος Eισοδήματoς/ Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων, έτους 2005).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ
Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά θέματα (εγχειρίδιο).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.- Θέματα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και μεγάλης ακίνητης Περιουσίας.
2.- Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
3.- Θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
4.- Θέματα χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, διευκολύνσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλα θέματα οφειλών προς το Δημόσιο.
5.- Θέματα απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.
6.- Θέματα τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

1.- ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που γίνεται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος, ο δωρεοδόχος ή το τέκνο αντίστοιχα.
Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από το χρόνο θανάτου ή από το χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης, στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου. Η δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του δωρητή ή γονέα.
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό, επιβάλλεται φόρος και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.
Η δήλωση φόρου μεταβίβασης υποβάλλεται πριν την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, χορηγείται απαλλαγή από το φόρο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με την υπαγωγή ή μη σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει χωρικά το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή σε εκείνη που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο αγοραστής, εφόσον είναι δυσχερής η μετάβασή του στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.

γ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας είναι:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, για την ακίνητη περιουσία του που αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ή από εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά εκτός από υποθήκη, αν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερβαίνει το ποσό των 243.600 ευρώ για άγαμο και 487.200 ευρώ για έγγαμο.
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα από το νόμο οι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις.
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα για τα ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα ή για τα εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά, εκτός υποθήκης.
Κατ΄ εξαίρεση, τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει μία τουλάχιστον φορά δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και δεν έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, εκτός αν μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση.

Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλονται μέχρι και τις 3 Μαρτίου και για τα φυσικά πρόσωπα μέχρι και τις 2 Ιουνίου του οικείου έτους και πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου με αρχή το ψηφίο 1, μέσα σε έντεκα εργάσιμες ημέρες.

Το ποσό φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσης, καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Δήλωση, που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτό, χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997.
Τονίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται πάντοτε πιστοποιητικό του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997.
Για περισσότερες πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικεία Δ.Ο.Υ., η οποία θα τους χορηγεί έντυπα των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. καθώς και φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωσή τους.

2.- ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

α) Υποβολή περιοδικών δηλώσεων

Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να υποβάλλουν τις περιοδικές τους δηλώσεις με χρεωστικό αποτέλεσμα και να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό. Αντίθετα δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, εκτός εάν στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υποβάλλουν αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α.

β) Χρόνος υποβολής περιοδικών δηλώσεων

Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται ως εξής:

α) Υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κάθε μήνα και μέχρι την 26η του επόμενου μήνα υποχρεωτικά μέσω Internet (Taxisnet).

β) Για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κάθε τρίμηνο και μέχρι την 20η του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκειμένου, δηλαδή μέχρι την 20η εφόσον το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. είναι 1 ή 2, μέχρι την 21η εφόσον το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. είναι 3 ή 4 ή 5, μέχρι την 22η εφόσον το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. είναι 6 ή 7 ή 8, μέχρι την 23η εφόσον το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. είναι 9 ή 0. Στην περίπτωση που μεσολαβούν αργίες οι προθεσμίες μετακυλίονται στις επόμενες εργάσιμες.
Οι υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τις περιοδικές τους δηλώσεις μέσω Internet (Taxisnet) μέχρι την 26η του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.

γ) Επισημάνσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων

Οι υποκείμενοι που υποβάλλουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις δηλώσεις τους μέσω Internet (Taxisnet), προκειμένου να αποφεύγουν την δημιουργία προβλημάτων, προστριβών και προσαυξήσεων θα πρέπει μεταξύ των άλλων να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα παρακάτω:

- να αποφεύγουν να στέλνουν τις δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.
- να δίνουν εντολή στην Τράπεζα για την καταβολή του χρεωστικού ποσού με το σωστό Α.Φ.Μ. και για την σωστή φορολογική περίοδο.
- να φροντίζουν να έχουν γράψει στην εντολή τους το χρεωστικό ποσό της δήλωσης και να έχουν τουλάχιστον αυτό το ποσό ως υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην Τράπεζα.

δ) Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με κατ΄ αποκοπή ποσοστά επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων.
Οι κατ΄ αποκοπή συντελεστές σήμερα είναι 4% για τα προϊόντα αλιείας, τα δασικά και τις αγροτικές υπηρεσίες, 5% για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής και 6% για τα προϊόντα ζωικής παραγωγής
Η αίτηση για την επιστροφή του φόρου υποβάλλεται απευθείας, στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω συνεταιριστικών ενώσεων από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210- 36.47.202-5 και 210-36.44.605-8 ή το fax 210- 36.45.413.

3.- ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση – Όριο αξίας ενός εκάστου στοιχείου που υποβάλλεται

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 καταργήθηκαν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τις οποίες στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, δεν συμπεριλαμβάνονταν συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που είχε εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερέβαινε τα τριακόσια (300) ευρώ και έτσι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής – χειρόγραφες, δισκέτες, μέσω TAXISNET), θα περιλαμβάνουν στο εξής συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές. Για τις συναλλαγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1163/1994.
Επισημαίνεται ότι, ο νέος τρόπος υποβολής των ως άνω καταστάσεων, ισχύει για αυτές που περιλαμβάνουν συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και στο εξής και θα υποβληθούν για πρώτη φορά με τον νέο τρόπο το έτος 2006 (από 30/9 του έτους αυτού και εφεξής).

4.- ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

α) Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής. Ποιοι υπάγονται; Ποια είναι τα αρμόδια όργανα;

Οι οφειλέτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (στις Δ.Ο.Υ) στις προθεσμίες που ορίζονται, μπορούν να υπαχθούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής αυτών, μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο που είναι:

α) Για βασικές οφειλές μέχρι ποσού 200.000 ευρώ, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή Τελωνείου,

β) Για βασικές οφειλές πάνω από 200.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή Τελωνείου, μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου και

γ) Για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των 600.000 ευρώ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων.

Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η πληρωμή σχετικού παραβόλου.

β) Από πού και πότε μπορεί να χορηγηθεί το Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο; Ποιος ο χρόνος ισχύος του;

Το Αποδεικτικό Ενημερότητας χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του, από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ, με έκδοση αποδεικτικού, καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Υπηρεσία ΑΦΕΝΕΤ) και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με παροχή τηλεομοιοτυπίας– βεβαίωσης στους Πιστοποιημένους φορείς. Επίσης τυπώνεται Αποδεικτικό Ενημερότητας στα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους για τα φυσικά πρόσωπα.
Όποιος δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του στο Δημόσιο απευθύνεται για το αποδεικτικό μόνο στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται.

γ) Αναστολή αναγκαστικών, δικαστικών και ποινικών μέτρων είσπραξης.

Για να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου (όπως έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων, έκδοση και εκτέλεση απόφασης προσωποκράτησης) καθώς και η ποινική διαδικασία για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών, θα πρέπει ο οφειλέτης να είναι συνεπής σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής της οφειλής του, που χορηγείται από το αρμόδιο, ανάλογα με ύψος αυτής, όργανο της Διοίκησης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

δ) ¶ρση κατασχέσεων, εξάλειψη υποθηκών, μεταφορά αυτών σε άλλα ακίνητα.

Αιτήματα άρσης κατασχέσεων και εξάλειψης υποθηκών ή μεταφοράς αυτών σε άλλα ακίνητα του οφειλέτη ή τρίτου, εξετάζονται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία διαβιβάζεται προς εξέταση στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο της Διοίκησης.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση στοιχεία, όπως πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδίκησης των ακινήτων, εκθέσεις εκτίμησης της αξίας αυτών, τίτλους κτήσης των προσφερομένων προς δέσμευση ακινήτων, αντίγραφα μερίδας, βεβαίωση δασαρχείου, όταν πρόκειται για αγροτεμάχια, πρόταση του οφειλέτη, ή ό,τι άλλο στοιχείο ζητηθεί.

ε) Πτωχοί οφειλέτες – Εξωπτωχευτικός Συμβιβασμός

Οι πτωχοί οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των πτωχευτικών τους χρεών με ευνοϊκούς όρους (καταβολή σε 60, κατ΄ ανώτατο όριο, δόσεις και μερική, συνήθως, απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής) με τη διαδικασία του εξωπτωχευτικού ή φιλικού συμβιβασμού.
Για τη ρύθμιση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένα τα χρέη του και μαζί με αυτή τα εξής απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Εισαγγελίας της έδρας της επιχείρησης ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του δίωξη για δολία χρεωκοπία,

β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «για γενική χρήση» από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της δολίας χρεωκοπίας,

γ) Βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης– τμήμα πτωχεύσεων για την πορεία της πτώχευσης,

δ) Αντίγραφα φορολογικών του δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών μαζί με το Ε9,

ε) Πιστοποιητικό από το Υποθηκοφυλακείο του τόπου διαμονής και καταγωγής για την ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες θ΄ απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.- ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.), ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ)

Για την απόδοση Α.Φ.Μ τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο "Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ / Μεταβολής Ατομικών στοιχείων" Μ1, επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους ή σε περίπτωση αλλοδαπών το διαβατήριο.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ απόδοσης Α.Φ.Μ. για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες είναι η Δ.Ο.Υ της κατοικίας τους.

β) ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φυσικά πρόσωπα

Τα Φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. έδρας της επιχείρησής τους πριν από τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς τους το έντυπο "Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Φυσικού προσώπου " Μ2.
Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια παραμονής και εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Νομικά πρόσωπα

Τα Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. έδρας τους εντός (30) ημερών από τη δημοσίευση της σύστασής τους το έντυπο "Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου " Μ3.
Στην έδρα της επιχείρησης πρέπει να φυλάσσονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λπ.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα
• Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις
• Συστατικό έγγραφο ( προκειμένου για Νομικά πρόσωπα )

γ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται με την έναρξη εργασιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, τα έντυπα "Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Φυσικού προσώπου" Μ2 και "Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου " Μ3 αντίστοιχα.

δ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φυσικά πρόσωπα

Τα Φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο "Δήλωση Διακοπής Εργασιών" Μ4.

Νομικά πρόσωπα

Τα Νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ το έντυπο "Δήλωση Διακοπής Εργασιών" Μ4, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της λύσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

6.- ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

α) ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1.- Την τελευταία τριετία καταργήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Για τις αποδοχές από μίσθωση εργασίας και από σύμβαση έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης.
- Για τις συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές.
- Για τις αποζημιώσεις από εργατικό ατύχημα ή απόλυση.
- Για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.
- Για τη βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.
- Για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες
- Για τα δάνεια και τους τόκους που απορρέουν από αυτά, που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του.

Επίσης έχει καταργηθεί το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου, καθώς και η αξία των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986, τα έντυπα των οποίων διατίθενται από τις δημόσιες αρχές στους ενδιαφερόμενους δωρεάν, για θέματα αρμοδιότητάς τους.
¶λλα τέλη χαρτοσήμου που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (όπως τα τέλη χαρτοσήμου των ενοικίων ακινήτων, των δανείων μεταξύ ιδιωτών ή εμπόρων, ασφαλίστρων σε ασφαλιστικές εταιρείες ή διαφόρων άλλων συμβάσεων) δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να επιβάλλονται.
2.- Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων και γενικότερα των συμβάσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., προκειμένου να εξετασθεί το πραγματικό μέρος και να διαπιστωθεί εάν οφείλεται ή όχι τέλος χαρτοσήμου και το ύψος αυτού.

Β) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

1. Υπολογισμός

- Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους.
- Το ύψος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος του οχήματος (κυβικά εκατοστά, μικτό βάρος, θέσεις, κατά περίπτωση). Τα τέλη καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος.
- Η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

2.- Ακινησία

Για να γίνει ακινησία του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας από φορολογικής πλευράς, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος, κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πριν την έναρξη του έτους και το όχημα να παραμείνει σε ακινησία, σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, για ολόκληρο το έτος.
Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση.

3.- Μεταβίβαση

Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπέρ της οποίας καταβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις (τέλη αδείας, τέλη κυκλοφορίας), όπου στη συνέχεια εκδίδεται και η νέα άδεια κυκλοφορίας.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm