Open menu
15 | 08 | 2020

Αθήνα 22/04/2009
Αρ. Πρωτ.:  1042128/10485/Β0012

ΠΟΛ. 1057
      
ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται από το ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27/16.02.2009).

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του ν.3746/2009 παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2008) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011 η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν.δ.1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217) προθεσμία. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται με το νομοθετικό διάταγμα αυτό ισχύουν και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (μετατροπές, συγχωνεύσεις κλπ.) που θα ολοκληρωθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 μετατέθηκε από 1/1/2009 σε 1/4/2009 ο χρόνος έναρξης ισχύος των παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄194), σχετικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους.
Ωστόσο, με το άρθρο 42 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄53/31.03.2009) δόθηκε νέα παράταση. Συγκεκριμένα, ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή αλλοδαπό χρηματιστήριο όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1/1/2010 και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 1,5‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση να απαλλάσσεται της φορολογίας.
3. Με την παρ.1 του άρθρου 86 του νόμου αυτού προστέθηκε περίπτωση δ΄ στην παρ.9 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας κατοικίας τους υπάρχει ή όχι Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, όπως ισχύει και για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 86, για τόκους που προκύπτουν από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής να τύχουν απαλλαγής πρέπει να προσκομίζουν (στις τράπεζες) τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την αρ.πρωτ.1111582/1932/Α0012/ΠΟΛ.1289/03.11.1997 εγκύκλιο διαταγή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου και εν συνεχεία μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται επιστροφή του στους δικαιούχους.
4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 69 του νόμου αυτού επεκτείνεται η φορολογική αντιμετώπιση που ισχύει για τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και στους τόκους που προκύπτουν από «καλυμμένες ομολογίες», οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.3601/2007 (ΦΕΚ Α΄178). Δηλαδή, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, με βάση τις οποίες ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την παρακράτηση φόρου είναι ο φορέας πληρωμής που τους καταβάλλει, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ Α΄35), δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ Α΄130) ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού. Για τους τόκους που προκύπτουν από τις ομολογίες αυτές δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή οι τόκοι αυτοί δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση διακράτησης του σώματος των τίτλων αυτών από τον αρχικό κάτοχό τους ή σε περίπτωση απόκτησής τους εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου από την ημέρα έκδοσης ή επανέκδοσής τους κλπ.

Αν όμως, οι τόκοι καταβάλλονται σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει και για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα ανωτέρω, θα έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την ίδια ως άνω παράγραφο, για τόκους που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ν.3746/2009, ήτοι 16.02.2009, και μετά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm