18 | 07 | 2019

Αθήνα 29/08/2007
Αρ. Πρωτ.: 1081904/6796-20/0016

ΠΟΛ. 1100

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1) Παρατείνουμε μέχρι και 29-2-2008 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους που έληξαν ή θα λήξουν από 25 Αυγούστου 2007 έως και 31/12/2007 για τους υποκείμενους, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Η υποβολή αυτών των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία (29-2-2008) παρατείνονται και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των λοιπών παρακρατούμενων φόρων που λήγουν μετά την 25 Αυγούστου 2007.
2) Αναστέλλουμε μέχρι 29.02.08 την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ΄ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2007.
3) Παρατείνουμε μέχρι 29.02.08 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οφειλών των ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2007, που λήγουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
4) Τα χρέη της περίπτωσης δύο (2) ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 31.08.07 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία κατά περίπτωση μέχρι 29.02.08 με συνημμένη βεβαίωση του αρμοδίου Οργάνου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τις πυρκαγιές του έτους 2007.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2008 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 10 συνεχόμενες δόσεις οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16