27 | 05 | 2020

Αθήνα 30/03/2007
Αρ. Πρωτ.: 1033610/609/Α0012

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος επιχείρησης με υπερδωδεκάμηνη χρήση, στην περίπτωση που διαπράχθηκε παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά την δωδεκάμηνη περίοδο.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:


Α) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2238/1994, η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ΄ εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 28 του πιο πάνω νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου ως εισόδημα λαμβάνεται για διαχειριστική περίοδο μεγαλύτερη από 12 (δώδεκα) μήνες, το κέρδος που προέκυψε από την έναρξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία έναρξης του υπολειπόμενου δωδεκάμηνου τμήματος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Το εισόδημα αυτό αφαιρείται από το εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο που αποτελεί εισόδημα της δωδεκάμηνης περιόδου φορολογείται στο επόμενο οικονομικό έτος.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι όταν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάμηνης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μιας περιόδου.

Β) Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ΄ εξαίρεση για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα ,όχι όμως και πλέον των είκοσι τεσσάρων μηνών .
2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης κατά περίπτωση, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόμενες παραγράφους 3, 4, 6 και 7.
3. Επίσης με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζονται οι πράξεις , οι παρατυπίες και οι παραλείψεις οι οποίες έχουν ως συνέπεια το χαρακτηρισμό των βιβλίων δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας ως ανεπαρκών ή ανακριβών.
4. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι η διαχειριστική περίοδος έναρξης του επιτηδευματία που τηρεί τρίτης κατηγορίας δύναται να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών, όχι όμως και μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων μηνών. Επίσης προκύπτει ότι εάν κατά τη διάρκεια αυτής της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου πραγματοποιηθούν από τον επιτηδευματία και διαπιστωθούν από την αρμόδια φορολογική αρχή, οι πράξεις ή παρατυπίες ή παραλείψεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 7 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., τότε τα βιβλία που τηρεί ο εν λόγω επιτηδευματίας γι΄ αυτή την υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή ανάλογα την περίπτωση, αδιάφορα αν γ΄ αυτή τη διαχειριστική περίοδο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Α΄ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) της παρούσας, υποβάλλονται δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm