25 | 05 | 2020

Αθήνα 22/02/2007
Αρ. Πρωτ.:  1019094/ 347 /Α0012

ΠΟΛ. 1026

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042)


1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α.,κατά περίπτωση, που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους, και για βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.

 

¶ρθρο 2


Τρόπος υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042 ), διαδικασία υποβολής του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής, ημερομηνία υποβολής, αποδεικτικό υποβολής, αναστολή της πιστοποίησης, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, έλεγχος – ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Ορίζουμε ότι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της 1020820 /389/Α0012 /ΠΟΛ1033/ 24.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄299/2006), σχετικά περί του τρόπου υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042 ), της διαδικασίας υποβολής του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αποδοχής, ημερομηνίας υποβολής, αποδεικτικού υποβολής, αναστολής της πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, του ελέγχου και της ενημέρωσης των Δ.Ο.Υ., έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την υποβολή του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων οικονομικού έτους 2007.


¶ρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης


1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007, σε υποχρέους που απασχολούν ολιγότερους από είκοσι μισθωτούς (20) ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από είκοσι συνταξιούχους δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου αλλά παρέχεται η ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση).Οι υπόχρεοι της παρούσας παραγράφου δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, τον οριζόμενο με τις Α.Υ.Ο. 1104564 /2623 / Α0012 / ΠΟΛ.1154 / 2004 και 1077209 /1542 /Α0012 /ΠΟΛ.1229 / 2002 (δηλαδή υποβολή, σε υλική μορφή, της οριστικής ΦΜΥ στην Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα από το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων).
2. Οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Δημόσιες Υπηρεσίες, κτλ) υποβάλλουν υποχρεωτικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, στο οποίο εμπεριέχεται το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
3. Για το οικονομικό έτος 2007, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών είναι η οριζόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, δηλαδή για το οικονομικό έτος 2007, η 30η Μαρτίου.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Οπτικά Μέσα CD ή DVD

Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

Μαγνητικές ταινίες (μπομπίνες)

Magnetic Tapes

α) πυκνότητα εγγραφής 1600, 6250

β) Πλήθος ιχνών (Tracks) 9 Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).

γ) Οι ταινίες αυτές δεν θα φέρουν LABELS και θα είναι γραμμένες με Blocking Factor 10 (και μέγεθος Block 1700 χαρακτήρες).

ΒΡΙ

Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες)

Floppy disks

α) Μέγεθος 3.5’’

Διπλής Όψης

Διπλής ή υψηλής πυκνότητας

β) Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

γ) Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα γράφεται στην δισκέτα με τη χρήση του προγράμματος WIN ZIP.

Οποιοδήποτε άλλο μαγνητικό μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία, μόνο κατόπιν συνεννόησης με το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORD ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1.1

Τύπος Record

1

1

9

0

1.2

Όνομα αρχείου

2

9

Χ(8)

JL10

1.3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

Αρ. κύκλου τρεξίματος

18

21

9(4)

2006 για τη χρήση 2006

1.5

FILLER

22

170

Χ(149)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

2.1

Τύπος Record

1

1

9

1

2.2

Έτος

2

5

9(4)

2006 για τη χρήση 2006

2.3

Επωνυμία ή Ονοματ/μο

α. Επώνυμο

6

23

Χ(18)

β. Όνομα

24

32

Χ(9)

γ. Πατρώνυμο

33

35

Χ(3)

2.4

Ένδειξη επωνυμίας ή Ονοματεπώνυμο

36

36

Χ

(επωνυμία=0, ονοματεπώνυμο=1)

2.5

Α.Φ.Μ.

37

45

Χ(9)

2.6

Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης

46

61

Χ(16)

Διεύθυνση

2.7

Πόλη

62

71

Χ(10)

2.8

Οδός

72

87

Χ(16)

2.9

Αριθμός

88

92

Χ(5)

 

2.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

93

97

9(5)

2.11

FILLER

98

170

X(73)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

3.1

Τύπος

Record (κωδικός)

1

1

9

2

3.2

Ακαθάριστες αποδοχές

2

16

9(13)V99

**

3.3

Σύνολο κρατήσεων

17

31

9(13)V99

**

3.4

Καθαρές αποδοχές

32

46

9(13)V99

**

3.5

Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου

47

60

9(12)V99

**

3.6

Χαρτόσημο

61

73

9(11)V99

**

3.7

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

74

85

9(10)V99

**

3.8

Σύνολο φόρου που αναλογεί

86

99

9(12)V99

**

3.9

Συν

. ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε

100

112

9(11)V99

**

3.10

Σύνολο ΟΓΑ φόρου που αναλογεί

113

125

9(11)V99

**

3.11

FILLER

126

170

Χ

(45)

**

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

4.1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

9

3

4.2

Α.Φ.Μ.

2

10

Χ(9)

 

4.3

FILLER

11

11

Χ

4.4

Επώνυμο

12

29

Χ(18)

4.5

Όνομα

30

38

Χ(9)

4.6

Όνομα συζύγου ή πατέρα

39

41

Χ(3)

Διεύθυνση

4.7

Πόλη

42

51

Χ(10)

4.8

Οδός

52

67

Χ(16)

4.9

Αριθμός

68

72

Χ(5)

4.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

73

77

9(5)

Ποσά

4.11

Είδος αποδοχών

78

79

99

Βλέπε σχετικό πίνακα

4.12

Ακαθάριστες αποδοχές

80

89

9(8)V99

**

4.13

Χαρτόσημο

90

97

9(6)V99

**

4.14

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

98

104

9(5)V99

**

4.15

Κρατήσεις (εκτός φόρου)

105

113

9(7)V99

**

4.16

Καθαρές αποδοχές

114

123

9(8)V99

**

4.17

Φόρος που παρακρατήθηκε

124

132

9(7)V99

**

4.18

Φόρος που αναλογεί

133

141

9(7)V99

**

4.19

Υποκατάστημα μισθωτού

142

147

Χ(6)

4.20

Σύνολο ημερών απασχόλησης

148

150

9(3)

4.21

ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε

151

158

9(6)V99

**

4.22

ΟΓΑ φόρου που αναλογεί

159

166

9(6)V99

**

4.23

FILLER

167

170

Χ(4)

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κωδικός

Είδος αποδοχών

10

Τακτικές αποδοχές

11

Πρόσθετες αποδοχές

12

Αναδρομικά αποδοχών

13

Λοιπά αποδοχών

15

Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς

16

Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους

20

Κύρια σύνταξη

21

Επικουρική σύνταξη

22

Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές

23

Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

24

Αναδρομικά σύνταξης

25

Λοιπά σύνταξης

30

ΕΚΑΣ

Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm