19 | 09 | 2018

Αθήνα 27/04/2015
Αρ. πρωτ.: 16648/801

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών των υπαχθέντων στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015.

Σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α΄, 32) «Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 , όπως αυτός ισχύει, και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων».
Με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δεδομένου ότι η ένταξη των εν λόγω οφειλετών στις διατάξεις του Ν. 4321/2015 διενεργείται υποχρεωτικά, για τη μετάπτωσή τους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην περ. 3) της παρ. Ι "Ειδικότερα θέματα" της αρ. πρωτ. Β/7/οικ.11798/οικ. 11798/596/ 24.03.2015 εγκυκλίου μας.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- η οφειλή (κύρια και πρόσθετα τέλη) κεφαλαιοποιείται μέχρι τις 31.12.2012, τα δε πρόσθετα τέλη θα λαμβάνουν ποσοστό έκπτωσης 50%, το οποίο αντιστοιχεί στο σχήμα ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων. Εφόσον, με αίτησή τους, μέχρι 30.04.2015, επιλέξουν μικρότερο αριθμό δόσεων, θα λαμβάνουν επί των πρόσθετων τελών το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται
- κατόπιν, από την ένταξη στις διατάξεις του Ν.4321/2015, θα υπολογίζεται μηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%.

Ο ανωτέρω υπολογισμός για τη μετάπτωση των υπαχθέντων στον προσωρινό διακανονισμό στις διατάξεις του Ν. 4321/2015 ισχύει και για τους οφειλέτες που κάνουν χρήση του δικαιώματος για αίτηση υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16