Κεντρικό Μενού

ΙΚΑ 04/10/2004

Εγκύκλιος 108


Θέμα: Ρύθμιση οφειλών Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Π.Α.Ε.), Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Α.Ε.) Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) & Αθλητικών Σωματείων
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 3262/04 (ΦΕΚ 173 Α΄/15.9.04), σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και των Αθλητικών Σωματείων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.
 

Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ .Α.Α. και Αθλητικών Σωματείων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ρυθμίζονται σε 80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και Αθλητικών Σωματείων προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 31.8.04 καθώς και το 20% επί των αναλογούντων σ΄ αυτές προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κλπ., τα οποία κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί της ανωτέρω συνολικής οφειλής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Ως ασφ/κές εισφορές θεωρούνται:

α) Οι οφειλές που προέρχονται από κύρια εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη,
β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Εργατική Εστία κλπ.),
γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ, οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις και,
δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα, έξοδα και δικαιώματα διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ανωτέρω νόμου (ήτοι μέχρι 29.10.04, για λόγους χρηστής διοίκησης).
Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/9/04 και εφεξής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και προσαυξήσεων κατά την ημερομηνία εξόφλησης αυτών.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Για να ρυθμισθούν οι ανωτέρω οφειλές θα πρέπει να ειδοποιηθούν από τα αρμόδια Υποκ/τα και Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και Αθλητικά Σωματεία, που τυχόν οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά (μισθολόγια, ΒΑΕ, ΑΠΔ, κλπ.) για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της οφειλής.
Η υποβολή της αίτησης για ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 29.10.04, επικυρωμένο δε αντίγραφο αυτής θα χορηγείται στους ενδιαφερομένους προκειμένου να το προσκομίσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α).

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου χορηγούν άμεσα στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα, με το ύψος της οφειλής.
Επισημαίνεται ότι, η αίτηση του εργοδότη θα διαβιβάζεται μαζί με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απ΄ όπου και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής, η οποία και θα υπογράφεται από τον εργοδότη.
Η ανωτέρω οφειλή δύναται να εξοφληθεί ή να ρυθμισθεί, ως εξής:

α) Εφάπαξ εξόφληση

Όσοι εκ των ανωτέρω επιθυμούν την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους, δύνανται να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από εκείνον που χορηγήθηκε το Υπηρεσιακό Σημείωμα.
Στην περίπτωση αυτή διαγράφεται το σύνολο των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης κλπ..

β) Ρύθμιση σε δόσεις

Η συνολική οφειλή θα εξοφλείται σε 80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων, κατά την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης. Το ύψος της προκαταβολής θα αντιστοιχεί στο 5% της ανωτέρω συνολικής οφειλής.
Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00 Ευρώ.
Για όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε δόσεις, η προκαταβολή θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο που χορηγήθηκε το Υπηρεσιακό Σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο καταβλήθηκε το ποσό της προκαταβολής, οι δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν.
Διευκρινίζουμε ότι, όσοι επιθυμούν την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης σε δόσεις, θα τύχουν της διαγραφής των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων κλπ. στο υπόλοιπο ποσό αυτής.
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσες Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και Αθλητικά Σωματεία είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη εξοφληθεί.
Για δε την προβλεπόμενη εκ του νόμου έκπτωση του 80% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, κ.λ.π., επισημαίνουμε ότι, τόσο ο υπολογισμός, όσο και η πίστωση της προκαταβολής και των αντιστοίχων δόσεων θα πραγματοποιείται κατά τις οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 14 Ν. 3050/02 (σχετ. εγκ. 69/03).
Εξυπακούεται ότι τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ. κλπ.. τα οποία δεν θα καταβληθούν είτε λόγω εξόφλησης με εφάπαξ καταβολή, είτε λόγω της παρεχόμενης εκ των ανωτέρω διατάξεων έκπτωσης του 80% στην καταβολή της οφειλής με δόσεις. θα διαγραφούν μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. με απόφαση του αρμοδίου Διευθυντή.
Τα ευεργετήματα των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν για μία και μόνο ρύθμιση.

Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οι τρέχουσες ασφ/κές εισφορές, μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
Η μη καταβολή δύο δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή η μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που βεβαιώνονται από την 1.9.04 και εφεξής, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επομένως, καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ΄ αυτή πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις κατά την ημερομηνία εξόφλησης αυτής.
Προς αποφυγή προβλημάτων τονίζουμε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι (εκδότες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ή οι υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), θα πρέπει να ελέγχουν αυστηρά την καταβολή των τρεχουσών ασφ/κών εισφορών, ζητώντας από τις επιχ/σεις την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος κάθε μήνα.

ΣΤ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. & τα Αθλητικά Σωματεία, που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (με τη χειρόγραφη διαδικασία, σχετική εγκύκλιος 45101 παρ. 9.8) για κάθε χρήση χωρίς καμία παρακράτηση.
Επισημαίνεται. ότι, για να χορηγηθεί βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας θα πρέπει ή να έχει εξοφληθεί εφάπαξ η οφειλή ή να έχει καταβληθεί η προκαταβολή, στην περίπτωση κατά την οποία ρυθμίζεται η οφειλή σε δόσεις.
β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.
γ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα για την διασφάλιση της οφειλής.